Enjoying this page?

Likutei Sichos - 3 Weeks

Likute Sichos - the 3 weeks

 Likutei Sichos vol. 2 – Matos/Masesi 
ההוראה ממ"ב המסעות בעבודה – הליכה תמידית ולא להתייאש גם כשנמצאים במדריגה פחותה: הקשר דפ' מטו"מ לבין המצרים

Likutei Sichos vol. 4 - Matos 

"נדרים סיג לפרישות": ענין הסייגים במי שנמצא במצב של ירידה וגלות. והפרת הנדר ע"י ה"אב" שלמעלה מזה: הקשר ל(שבת מברכים) חודש מנחם-אב, נחמה מהגלות ע"י האב. 

Likutei Sichos vol. 18 – Matos/Masei (תשל"ח)

החיבור דמטו"מ בעבודה. שייכות הפרשיות פינחס-מסעי לבין המצרים

Likutei Sichos vol. 23 – Matos/Masei – Menachem Av (תשמ"ג)

ביאור שם "מנחם אב" ושייכותו להפרשיות מטות ומסעי. תורת המגיד (או"ת ר"פ ויגש ועוד) שהתפלה צ"ל על חסרון השכינה כביכול והתיווך למצות תפלה ע"פ נגלה

(תשמ"זLikutei Sichos vol. 33 – Bein Hametzarim/ Matos (

מקל שקד אני רואה . . השקד הזה . . עד גמר בישולו כ"א יום כמנין ימים שבין י"ז בתמוז . . לתשעה באב (ירמיה א, יא-יב ובפירש"י) – הקשר דבין המצרים ל"מקל שקד" דוקא, והרמזים לבין המצרים בפרטי פרשת מטות

Likutei Sichos vol. 4 - Masei 

כל ה"מסעות", גם בלתי רצויים, הכנה לבוא לארץ החיים: וכן ימי "בין המצרים"

(תשל"א) Likutei Sichos vol. 9 - Devarim – Shabbos Chazon

ביאור בבפתגם הרה"צ רלוי"צ מבארדיטשוב דבשבת חזון "מראים לכאו"א המקדש דלעתיד מרחוק" (והמשל מאב שתפר לבנו בגד יקר כו'), ביאור מעלת ביהמ"ק הג' שיהי' בנין נצחי והשייכות למספר שלישי דוקא: הקשר להתחלת ספר דברים. "משנה תורה"

(תשד"מ) Likutei Sichos vol. 29 - Devarim - Shabas Chazon

עלה ארי' כו' והחריב אריאל כו' על מנת שיבא ארי' כו' ויבנה אריאל" (יל"ש ריש ירמי') – איך נחרב הבית, היפך הציווי "לא תעשון כן גו'" שקו"ט בענין "מחשבי קיצין" והשייכות לשבת חזון

Likutei Sichos vol. 18 – Masei/Beinn Hametzarim (תש"n)

העוסק בתורת הבית כאילו עוסק בבנינו (תנחומא צו יד)

  • Likutei Sichos vol. 29 –Shabas Chazon
  • פתגם הרלוי"צ מבארדיטשוב שבשבת חזון מראין לכאו"א המקדש דלע"ל מרחוק ומשלו מבגד יפה שאב תפר לבנו כו': הטעם שהמשיל את ביהמ"ק ל"בגד" ולא ל"בית": השייכות דגדר "בגד" לביהמ"ק, ובפרט לביהמ"ק הג'
  • Likutei Sichos vol. 33 – 17 Tamuz
  • דברי אדמו"ר מהר"ש בש"ק י"ז תמוז תר"ם "הלואי שיהי' נדחה באמת" והוספת אדמו"ר מהריי"צ נ"ע "הלואי שיהי' כן וידחה באמת ויהפך לששון ולשמחה": פלוגתת רבי וחכמים (מגילה ה, ב) אי אמרינן הואיל ונדחה ידחה - ע"ד ההלכה וע"פ פנימיות הענינים
  • Likutei Sichos vol. 33 – Bein Hametzarim - Matos
  • מקל שקד אני רואה .. השקד הזה .. עד גמר בישולו כ"א יום כמנין ימים שבין י"ז בתמוז . . לתשעה באב (ירמי' א, יא-יב ובפרש"י) הקשר דבין המצרים ל"מקל שקד" דוקא, והרמזים לבין המצרים בפרטי פרשת מטות