Enjoying this page?

Likutei Sichos - Av 15

  • Likutei Sichos - Av 15
  • Likutei Sichos vol. 19 - Av 15
  • סיום מס' תענית - ד' סוגים ב"בנות ירושלים" וביאור מחלוקת רש"י (ד"ה מראה באצבעו) ותו' (ד"ה כל אחד) שם
  • Likutei Sichos vol. 24 – Av 15 1
  • סיום מס' תענית: יום שפסקו מלכרות עצים למערכה . . יום תבר מגל. הטעמים לט"ו באב (שבש"ס שם) מבטאים היפך ענין דתשעה באב.
  • Likutei Sichos vol. 24 – Av 15 2
  • סיום מס' תענית - החילוק בין בבלי וירושלמי בפירוט הסוגים דבנות ירושלים ובאמירתן
  • Likutei Sichos vol. 34 – Av 15
  • סיום מס' תענית: "מכאן ואיליך דמוסיף יוסיף כו'" - שקו"ט בגדר הוספה זו דלימוד התורה בלילה מט"ו באב: ההבדל בין שני התנאים שברמב"ם (הל' ת"ת פ"ג ה"ו והי"ג) לזכות ל"כתר תורה": השייכות דהוספה בלימוד התורה לט"ו באב, ע"פ דברי האריז"ל שהיו"ט שייך למילוי הלבנה: העילוי בחצי השני של החודש (כשאור הלבנה מתמעט והולך) לגבי חציו הראשון