Enjoying this page?

MEGILAH - 007b – מגילה נקראת – פרק ראשון – מגילה, ז ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

"קיימת בנו רבינו: "ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים""[1][2].

ה"ג קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות - דהא תרי מנות איכא. הדר שלח ליה איהו לא גרסינן ליה הכא:

רבה שדר ליה למרי בר מר ביד אביי: מלא טסקא דקשבא

טסקא - שק מלא תמרים:

ומלי כסא קמחא דאבשונא.

דאבשונא - שנתייבשו החטים בתנור בעודן כרמל וקמח שלהן מתוק לעולם:

אמר ליה אביי:

א"ל אביי - לרבה:

השתא אמר מרי:

השתא אמר מרי - עכשיו יאמר מרי עליך:

אי חקלאה מלכא ליהוי, דיקולא מצואריה לא נחית.

אי חקלאה מלכא ליהוי דיקולא מצואריה לא נחית - הסל שהיה רגיל להוליך בעודנו בן כפר ומאכיל לבהמתו לא יוריד עתה מראשו - כך אתה נעשית מלך וראש בפומבדיתא ואינך שולח לו אלא דברים המצויין לכל:

הדר שדר ליה איהו, מלא טסקא דזנגבילא[3], ומלא כסא דפלפלתא אריכא[4].

אמר אביי: השתא אמר מר: "אנא שדרי ליה חוליא

חוליא - מתיקא:

ואיהו שדר לי חורפא".

אמר אביי: כי נפקי מבי מר, הוה שבענא.

כי נפקי מבי מר - כשיצאתי מבית אדוני רבה לילך לבית אבא מרי בר מר הייתי שבע:

כי מטאי להתם, קריבו לי שיתין צעי

צעי - קערות של מיני מאכל:

דשיתין מיני קדירה.

ואכלי בהו שיתין פלוגי.

ובישולא בתרייתא, הוו קרו ליה: "צלי קדר".

ובעאי למיכס, צעא אבתרה.

דאיכסייא לצעא בתראי - הייתי חפץ לכוס הקערה אחריו. כל אכילה שלא כדרכה נקרא כוסס:

אמר אביי: היינו דאמרי אינשי, "כפין עניא, ולא ידע".

אי נמי: רווחא לבסימא שכיח.

רווחא לבסימא שכיח - ריוח מצוי לדבר המתוק בתוך המעיים:

אביי בר אבין ור' חנינא בר אבין: מחלפי סעודתייהו להדדי.

מחלפי סעודתייהו - זה אוכל עם זה בפורים של שנה זו, ובשניה סועד חברו עמו:

אמר רבא: מיחייב איניש לבסומי בפוריא

לאבסומי - להשתכר ביין:

עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי.

רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי. איבסום.

ואיבסום - נשתכרו:

קם רבה, שחטיה לרבי זירא.

למחר, בעי רחמי ואחייה.

לשנה אמר ליה: "ניתי מר ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי".

אמר ליה: "לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא".

אמר רבא: סעודת פורים שאכלה בלילה - לא יצא ידי חובתו.

מאי טעמא - "ימי משתה ושמחה" כתיב.

רב אשי הוה יתיב קמיה [דאמימר] - נגה ולא אתו רבנן.

נגה ולא אתו רבנן - איחר היום ולא באו התלמידים לבית המדרש:

אמר ליה: "מאי טעמא לא אתו רבנן"?

"דלמא טרידי בסעודת פורים".

אמר ליה: "ולא הוה אפשר למיכלה באורתא?".

אמר ליה: "לא שמיע ליה למר הא דאמר רבא: "סעודת פורים שאכלה בלילה, לא יצא ידי חובתו"".

אמר ליה: ("אמר רבי הכי?!")

[אמר ליה: "אין"].

תנא מיניה ארבעין זימנין, ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיה:

משנה

אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד:

אין בין יום טוב לשבת - להיות מותר לכתחלה ביום טוב מה שאסור בשבת. אבל לענין עונשין יש הרבה שזה בסקילה ובכרת, וזה בלאו גרידא:

גמרא

הא לענין מכשירי אוכל נפש, זה וזה שוין.

זה וזה שוין - אסורין ביום טוב כשבת:

מתניתין דלא כרבי יהודה.

דתניא: "אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש.

רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש".

מ"ט דת"ק?

אמר קרא: (שמות יב) "הוא", ולא מכשיריו.

ור' יהודה?

[אמר קרא]: "לכם", לכם לכל צורכיכם.

ואידך נמי הכתיב "לכם"?

לכם - ולא לעובדי כוכבים. לכם - ולא לכלבים.

ואידך נמי, הא כתיב "הוא"?

כתיב: "הוא" וכתיב: "לכם".

כאן, במכשירין שאפשר לעשותן מערב יום טוב

שאפשר - כגון סכין שנפגם מערב יום טוב:

כאן, במכשירין שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב:

שאי אפשר - כגון סכין שנפגמה ביום טוב:

 

משנה

אין בין שבת ליום הכפורים, אלא שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו בכרת:

בידי אדם - יש בה מיתת ב"ד:

גמרא

הא לענין תשלומין, זה וזה שוין.

מני מתניתין?

רבי נחוניא בן הקנה היא.

דתניא: "ר' נחוניא בן הקנה היה עושה את יום הכפורים כשבת לתשלומין.

מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין, אף יום הכפורים מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין".

אף יום הכפורים מתחייב בנפשו - דאיסור כרת כמיתת בית דין דמי:

ופטורים מלשלם - אם הדליק גדישו של חבירו ביום הכפורים - שאין תשלומין אצל חיוב מיתה. שנאמר: ולא יהיה אסון ענש יענש (שמות כא) - הא אם יהיה אסון לא יענש:

video  audio

תנן התם: (מכות כג, א) "כל חייבי כריתות שלקו

כל חייבי כריתות שלקו - שהתרו בהן עדים על לאו שעמו כרת ולקו בבית דין:

נפטרו מידי כריתתן.

נפטרו מידי כריתתן - שוב אין בית דין של מעלה נפרעין:

שנאמר: (דברים כה, ג) "ונקלה אחיך לעיניך" - כיון שלקה הרי הוא כאחיך.

דברי רבי חנניה בן גמליאל".

אמר ר' יוחנן: חלוקין עליו חביריו על ר' חנניה בן גמליאל.

אמר רבא אמרי בי רב: תנינא?

תנינא - דחלוקין:

"אין בין יוה"כ לשבת אלא שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו בהיכרת".

ואם איתא: אידי ואידי בידי אדם היא?

ואם איתא - דנפטרו - אידי ואידי בידי אדם הוא, אף ביום הכפורים יש מלקות על לאו שבו ובית דין פוטרין אותו מכרת:

אמר רב נחמן:

אמר רב נחמן - לעולם אינן חלוקין עליו חביריו והא דקתני: דאין זדונו בידי אדם:

הא מני רבי יצחק היא, דאמר: מלקות בחייבי כריתות ליכא.

הא מני ר' יצחק היא - דאמר במסכת מכות: דאין מלקין בלאו הניתן לאזהרת כרת, אפילו התרו בו למלקות, ויליף טעמיה מהאי קרא:

דתניא. רבי יצחק אומר: חייבי כריתות בכלל היו

כל חייבי כריתות - של עריות היו בכלל: ונכרתו הנפשות העושות וגו' שכתוב בפרשת עריות (ויקרא יח):

ולמה יצאת כרת באחותו?

למה יצאת כרת באחותו - דכתיב בקדושים תהיו ואיש כי יקח את אחותו וגו':

לדונה בכרת ולא במלקות.

לדונה בכרת ולא במלקות - אם התרו בהן. ואף על גב דנדה נמי נשנית באותה פרשה - לדבר שנתחדש בה נשנית, להעראה:

רב אשי אמר: אפי' תימא רבנן: זה עיקר זדונו בידי אדם, וזה עיקר זדונו בהיכרת:

אפילו תימא רבנן היא - דאמרי מלקות אצל כרת, ואפילו הכא ליכא למילף מינה שחלוקין על רבי חנניה. והכי קאמר מתניתין: שבת עיקר חומר זדונו בידי אדם, וזה עיקר חומר זדונו בהכרת. ומיהו אם התרו בו ולקה מיפטר:

  1. 1 לא התכוון שקיים גם מתנות לאביונים אלא הוא המשך הפסוק ויש שאין גורסין מתננות לאביונים
  2. 2 החידוש הוא שגם בגרבא דיין קיים מנות אף שלא הוי מאכל אלא שתיה
  3. 3 ginger
  4. 4 long pepers