Enjoying this page?

MEGILAH - 007a – מגילה נקראת – פרק ראשון – מגילה, ז ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

השנית"'. ואיצטריך למיכתב "בכל שנה ושנה".

video    audio

דאי מ"בכל שנה ושנה" - הוה אמינא כי קושין.

קא משמע לן: "השנית".

ואי אשמועינן: "השנית" - הוה אמינא בתחילה בראשון ובשני.

קמ"ל: "בכל שנה ושנה".

ורבי אליעזר בר' יוסי - האי השנית מאי עביד ליה?

מיבעי ליה לכדרב שמואל בר יהודה.

דאמר רב שמואל בר יהודה: בתחילה קבעוה בשושן, ולבסוף בכל העולם כולו.

לבסוף קבעוה כו' - וזהו השנית:

אמר רב שמואל בר יהודה: שלחה להם אסתר לחכמים

שלחה להם - בשנה שנייה לקובעה עליהם חובה:

"קבעוני לדורות".

קבעוני - ליום טוב ולקרייה, להיות לי לשם:

שלחו לה: "קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות?!"

קנאה את מעוררת עלינו - שיאמרו האומות שאנו שמחים להזכיר מפלתן:

שלחה להם: "כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס".

כבר אני כתובה - ושם יהו רואין מה שאירע להם על ידי ישראל:

רב ורב חנינא ורבי יוחנן ורב חביבא: מתנו:

רב ורב חנינא ורבי יוחנן ורב חביבא מתנו - הא דאמרינן לקמן:

- בכוליה סדר מועד, כל כי האי זוגא, חלופי רבי יוחנן ומעייל רבי יונתן -

בכוליה סדר מועד - שהוזכרה שם זוג זה של ארבע חכמים הללו, חלופי רבי יוחנן ומכניסין רבי יונתן:

שלחה להם אסתר לחכמים: "כתבוני לדורות"!

שלחו לה: (משלי כב, כ) "הלא כתבתי לך שלישים" - שלישים, ולא רבעים.

שלישים - בשלשה מקומות יש לנו להזכיר מלחמת עמלק: בספר ואלה שמות (יז) ובמשנה תורה (כה) ובספר שמואל (א טו). וזהו שאמר שלמה בדבר ששילשתו אי אתה רשאי לרבעו:

עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה: (שמות יז, יא) "כתב זאת זכרון בספר".

"כתב זאת" - מה שכתוב כאן ובמשנה תורה.

זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה - דכל מה שכתוב בתורה קורא כתב אחד.  

"זכרון" - מה שכתוב בנביאים.

"בספר" - מה שכתוב במגילה.

 

כתנאי: "כתב זאת", מה שכתוב כאן.

"זכרון": מה שכתוב במשנה תורה.

"בספר": מה שכתוב בנביאים.

דברי רבי יהושע.

ר' אלעזר המודעי אומר: "כתב זאת", מה שכתוב כאן ובמשנה תורה.

"זכרון": מה שכתוב בנביאים.

"בספר": מה שכתוב במגילה".

אמר רב יהודה אמר שמואל: אסתר אינה מטמאה את הידים.

אינה מטמאה את הידים. כשאר ספרים, דאמר ביציאות השבת: (דף יד.) שגזרו עליהן לטמא את הידים לתרומה. ומחלוקת בית שמאי וב"ה היא:

למימרא, דסבר שמואל: אסתר לאו ברוח הקודש נאמרה?

והאמר שמואל: אסתר ברוח הקודש נאמרה?

נאמרה לקרות, ולא נאמרה ליכתוב.

מיתיבי. "רבי מאיר אומר: קהלת - אינו מטמא את הידים,

ר' יוסי אומר: שיר השירים - מטמא את הידים, ומחלוקת בקהלת.

ר' שמעון אומר: קהלת - מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה.

אבל רות ושיר השירים ואסתר - מטמאין את הידים"?

הוא דאמר כר' יהושע.

הוא דאמר כרבי יהושע - דאמר לעיל: זאת - מה שכתוב בתורה, זכרון - מה שכתוב במשנה תורה, בספר - מה שכתוב בנביאים. אבל במגילה לא ניתנה ליכתב אלא לגורסה על פה  ולקרותה:

תניא: "ר' שמעון בן מנסיא אומר: קהלת אינו מטמא את הידים, מפני שחכמתו של שלמה היא.

אמרו לו: וכי זו בלבד אמר?!

והלא כבר נאמר: (מלכים א ה, יב) "וידבר שלשת אלפים משל"?

והלא כבר נאמר וידבר כו' - וקהלת כבר נאמרה. וכיון דלא כתב את כולן, למדת שמה שכתב רוח הקודש היה:

ואומר (משלי ל, ו) "אל תוסף על דבריו"".

אל תוסף על דבריו - מקרא הוא בספר משלי:

מאי "ואומר"?

וכי תימא, מימר טובא אמר, דאי בעי איכתיב ודאי בעי לא איכתיב.

דאי בעי כתב ואי בעי לא כתב - ולעולם מה שכתב משלות בעלמא נינהו ולא מפי הקב"ה:

תא שמע: "אל תוסף על דבריו".

תא שמע אל תוסף על דבריו - מדקאסר להוסיף עליהן, שמע מינה ברוח הקודש נאמרו:

תניא. "ר' אליעזר אומר: אסתר ברוח הקודש נאמרה.

שנאמר: (אסתר ו) "ויאמר המן בלבו"".

ויאמר המן בלבו - מנא ידעו כותבי המגילה שכך אמר בלבו - אלא רוח הקודש נגלה עליהם:

ר' עקיבא אומר: אסתר ברוח הקודש נאמרה. שנאמר: (אסתר ב, טו) "ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל רואיה"".

ר"מ אומר: "אסתר ברוח הקודש נאמרה. שנאמר: (אסתר ב) "ויודע הדבר למרדכי"".

ויודע הדבר למרדכי - מי גלה לו רוח הקדש שרה עליו:

רבי יוסי בן דורמסקית אומר: "אסתר ברוח הקודש נאמרה.

שנאמר: (אסתר ט, ) "ובבזה לא שלחו את ידם".

ובבזה לא שלחו את ידם - היאך ידעו מה עשו הרחוקים:

אמר שמואל: אי הואי התם, הוה אמינא מלתא דעדיפא מכולהו.

שנאמר: "קימו וקבלו", קימו למעלה, מה שקיבלו למטה.

אמר רבא: לכולהו אית להו פירכא, לבר מדשמואל דלית ליה פירכא.

דרבי אליעזר - סברא הוא דלא הוה איניש דחשיב למלכא כוותיה, והאי כי קא מפיש טובא ואמר - אדעתיה דנפשיה קאמר.

מפיש ואמר טובא - יביאו לבוש מלכות אדעתא דנפשיה קאמר - שמע מינה זאת היתה בלבו:

דר"ע - דלמא כר' אלעזר דאמר: מלמד שכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו.

נדמתה לו כאומתו - והיו אומרים בפיהם זו משלנו היא:

והא דרבי מאיר - דלמא כרבי חייא בר אבא,

דרבי חייא בר אבא - לקמן בפירקין:

דאמר: בגתן ותרש שני טרשיים היו.

והא דרבי יוסי בן דורמסקית - דלמא פריסתקי שדור.

פריסתקי שדור - שלוחים שלחו להם למרדכי ואסתר שלא נגענו בביזה שלא ירע למלך:

דשמואל - ודאי לית ליה פירכא.

אמר רבינא: היינו דאמרי אינשי," טבא חדא פלפלתא חריפתא, ממלי צני קרי".

רב יוסף אמר מהכא: (אסתר ט, ) "וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים".

לא יעברו - מנא ידע את העתיד:

רב נחמן בר יצחק אומר מהכא: "וזכרם לא יסוף מזרעם":

Video  Audio

ומתנות לאביונים: תני רב יוסף: "ומשלוח מנות איש לרעהו", שתי מנות לאיש אחד.

מנות - מיני מעדנים:

שתי מנות לאדם אחד - דכתיב: ומשלוח מנות איש לרעהו - שתי מנות לאדם אחד. ומתנות לאביונים שתי מתנות לשני בני אדם - די לכל אחד ואחד מתנה אחת, דהא אביונים נמי תרתי  משמע:

"ומתנות לאביונים" - שתי מתנות לשני בני אדם.

רבי יהודה נשיאה שדר ליה לרבי אושעיא, אטמא[1] דעיגלא תלתא.

עגלא תלתא - שלישי לבטן:

וגרבא דחמרא.

שלח ליה 

 
  1. 1 thigh