Enjoying this page?

046 - מו הלכות ברכות השחר ושאר ברכות ובו י"א סעיפים

מו הלכות ברכות השחר ושאר ברכות ובו י"א סעיפים:

א [1]ברכות השחר, תקנום חכמים על סדר העולם והנהגתו, מה שהבריות נהנין בכל יום, שיברכו להקדוש ברוך הוא על זה[2], בפעם ראשונה שנהנין הנאה זו בכל יום ויום[3][4]

להשלים מנין המאה ברכות[5]שחייב כל אדם לברך בכל יום ויום, מערב ועד בקר[6].כמו שתיקן דוד המלך עליו השלום, על ידי מעשה שהיו מתים בכל יום מאה נפשות מישראל, ולא היו יודעים על מה היו מתים, עד שחקר והבין ברוח הקודש ותיקן מאה ברכות בכל יום[7].[8]

ורמז לדבר: "נאום הגבר[9] הוקם על"[10] - על בגימטריא ק'. וסמך לדבר מן התורה:[11] "ועתה ישראל, מה ה' אלהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את ה'" - אל תקרי: "מה" אלא: "מאה". והן מאה ברכות, שהן ליראה את ה' ולאהבה אותו[12], ולזכרו תמיד על ידי הברכות שמברך תמיד, ערב ובוקר וצהרים, בג' תפלות, וברכות השחר, ושאר ברכות הקבועות בכל יום ובכל עת. והן ק' ברכות, אף ביום התענית[13].

נ"ז - בג' תפלות[14]וב' לפני קריאת שמע של ערבית[15], וג' לאחריה, עם "יראו עינינו"[16]

הרי ס"ב[17].

ובסעודת הלילה[18] - מברך ח' ברכות: על נטילת ידים והמוציא, וד' של ברכת המזון, ועל כוס שבברכת המזון, מברך לפניו ולאחריו[19].[20]הרי ע'[21].

ואחר כך ברכת "המפיל" כשהולך לישן, ועל נטילת ידים בשחר, ואשר יצר ואלהי נשמה.

הרי ע"ד.

וט"ו ברכות מ"הנותן לשכוי" עד "הגומל חסדים טובים"[22]הרי פ"ט[23].

וג' ברכות התורה[24], וב' של תפילין[25], וא' של ציצית[26], וברוך שאמר וישתבח, ושתים לפני קריאת שמע[27] ואחת לאחריה. הרי ק'[28].

ובשבת, חסרו מג' תפלות ל"ו ברכות[29]וב' ברכות של תפילין. וברכת "יראו עינינו"[30]ונתוספו, ז' של מוסף. וט"ז של ב' סעודות[31]וב' של קידוש הלילה, כשמקדש על הכוס[32]וא' של קידוש היום[33]הרי כ"ו[34].

חסרו י"ג[35]צריך למלאותן בפירות[36] ומיני בשמים[37].

ואם אין לו[38] - יכוין וישמע ברכות הקוראין[39] בתורה והמפטיר[40], ויענה אחריהן אמן. כמ"ש בסי' רפ"ד, [ז] .

אבל אם לא ישמע הברכה, אע"פ שיודע איזה ברכה מברך ועונה אחריה אמן - אינה עולה לו למנין ק' ברכות[41].

אבל מי שיש לו פירות - אינו יוצא בשמיעת הברכות.

וביום הכפורים[42] - יכול להריח, ולמלאות מנין ק' ברכות. אך אי אפשר לברך על כל פעם[43], אם לא בהיסח הדעת, כמו שיתבאר בסי' רי"ז[44]והשאר[45]- יכוין בשמיעת הברכות בחזרת הש"ץ[46].

וכן יעשה[47], מי שמתענה מבעוד יום[48], שחסרו לו ח' של סעודת הלילה[49]:

ב ברכות השחר נתקנו לברך כל אחת בשעה שנתחייב בה. דהיינו:

כשיעור משנתו[50] - יאמר: "אלהי נשמה".

וכששומע קול התרנגול - יברך: "הנותן לשכוי[51] בינה"[52].

וכשלובש חלוקו והוא מושכב[53] יברך: "מלביש ערומים".

וכשיניח ידו על עיניו[54] דרך חלוק - (אבל שלא דרך החלוק, אסור להושיט יד לעין קודם נטילת ידים. כמו שנתבאר בסי' ד'[55]יברך: "פוקח עורים".

וכשיושב - יברך: "מתיר אסורים" - מפני שמניע עצמותיו שהיו כל הלילה כמו כפותים.

וכשזוקף[56] - יברך: "זוקף כפופים" - שהיתה קומתו כפופה כל הלילה, ועכשיו עמדה על מעמדה[57].

וכשיניח רגליו בארץ - יברך: "רוקע הארץ על המים".

וכשנועל מנעליו - יברך: "שעשה לי כל צָרְכִי".

ואין לשנות הנוסח ולומר: צְרָכָי הכ"ף בקמץ, שהוא לשון רבים[58] - מפני שברכה זו אינו אלא על נעילת מנעלים, שהוא צורך האדם[59].

(ועל שאר צרכיו - מברך עליהם בפני עצמו כשנהנה מהם)

וכשהולך - יברך: "המכין מצעדי גבר".

ויש נוהגין לומר: "אשר הכין"[60].

וכשחוגר חגורו או לובש האבנט המפסיק בינו לערוה[61] - יברך: "אוזר ישראל בגבורה".

וכשמשים כובע או מצנפת[62] בראשו - יברך: "עוטר ישראל בתפארה".

ולמה הוזכרו שֵׁם ישראל בב' ברכות אלו ולא באחרות? - לפי שהחגורה והכובע בישראל אינם כמו באומות - שבאומות אינן אלא להנאת הגוף בלבד, אבל בישראל הם גם כן משום צניעות וקדושה[63]החגורה: להפסיק בין לבו לערוה[64]והכובע: שלא יהא בגלוי הראש[65].

ואף שאין איסור בזה מן הדין[66]מכל מקום, מדת צניעות וקדושה הוא, שעל ידי כך ממשיך מורא שמים על ראשו.

וכשנוטל ידיו - יברך: "על נטילת ידים"[67].

וכשנוטל פניו[68] יברך: "המעביר שינה מעיני וכו'. ויהי רצון כו' - עד: ברוך אתה ה' גומל חסדים טובים לעמו ישראל".

ואין לענות[69] אמן אחר: המעביר שינה מעיני, קודם ויהי רצון - מפני שהכל ברכה אחת ארוכה, פותחת בברוך וחותמת בברוך.

ואע"פ שצריך לומר החתימה מעין הפתיחה[70]י"ל: ש"גומל חסדים טובים" - הוא החסד שעושה הקב"ה, שמעביר חבלי שינה מעיניו:

ג עכשיו[71], מפני שאין הידים נקיות[72], וגם מפני עמי הארצות שאינם יודעים אותן - נהגו לסדרן בבית הכנסת, והם[73] עונין אחריהן אמן, ויוצאים ידי חובתן - שברכות אלו אינן דומין לברכות המצות, שצריך לברך עובר[74] לעשייתן - לפי[75] שמברך: "אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות", אבל ברכות הללו שהן שבח והודאה - יכול לברך אותן גם אחר כך[76].

ואפילו שמע קול תרנגול בחצות - יכול לברך עליו בשחר[77]כיון שלאחר מכן מברך - לא נתנו בהם חכמים שיעור תכיפה:

ד ועוד ג' ברכות שחייב אדם לברך בכל יום: "שלא עשני גוי", ו"שלא עשני עבד", ו"שלא עשני אשה".

ואפילו השבוי[78] יאמר: "שלא עשני עבד" - שאין הברכה על החירות מהעבדות, אלא על שאין העבד חייב אלא במצות שהאשה חייבת בהם.

וגר[79]יש אומרים שיאמר: "שעשני גר" - כי כשנעשה גר הוא כקטן שנולד ונעשה בריה ועשיה חדשה[80]אבל לא יאמר: "שלא עשני גוי" - שהרי היה גוי בתחלת עשייתו. ואף על פי כן יאמר: "שלא עשני עבד", ואע"פ שהיה נכרי וגרוע מעבד[81]מכל מקום היה יכול להתגייר ולהתחייב בכל המצות, אבל אם היה עבד לא היה יכול להשתחרר אלא א"כ שחררו רבו.

וי"א: שאין לו לברך: "שעשני גר" - כי נתגייר ע"י בחירתו שבחר בדת ישראל[82].

ולפי דברי המקובלים, שברכות אלו הן על יציאת נשמתו בלילה, שלא נדבק בה נשמת גוי או עבד או אשה - גם הגר יכול לברך כן.

והנשים נוהגות לברך: "שעשני כרצונו", והוא כמו שמצדיק עליו את הדין על הרעה:

ה כשמסדרין אותן בבית הכנסת - יש לסדרן כסדר שמתחייבין בהן, כל מקום ומקום לפי מנהגו. כגון, במקומות שאין הולכין יחף כלל ונועלים מנעלים תחלה, ואח"כ הולכין -  מברך תחלה: "העושה לי כל צרכי" ואח"כ: "המכין מצעדי גבר". ובמקומות שהולכין קצת יחף בתוך הבית ואח"כ נועלין כשיוצאין לשוק - מברכין: "המכין מצעדי גבר" תחלה.

(וכן לענין: "פוקח עורים" ו"מלביש ערומים"[83]).

ואם טעה בסדר הברכות - אין בכך כלום. חוץ מברכת: "מתיר אסורים" ו"זוקף כפופים" - שאם בירך: "זוקף כפופים" לא יחזור ויברך: "מתיר אסורים" - מפני, שבכלל זקיפת הקומה הוא התרת האיברים ותנועתם, ולמה יחזור לברך על זה שנית?

אבל אם בירך תחלה: "שלא עשני עבד" - יחזור לברך "שלא עשני גוי", אף שהגוי גרוע מהעבד[84]לפי שיש מעלה בגוי שאינה בעבד: שהעבד אין לו יחוס - שאין זרעו מיוחס אחריו אלא אחרי האם, כמו בבהמה[85]שנאמר: "שבו לכם פה עם החמור[86]" - עם הדומה לחמור, משא"כ בנכרי[87]וגם, הנכרי יכול להתגייר מעצמו ולהיות כישראל גמור, מה שאין כן בעבד[88].

וכן אם בירך תחלה "שלא עשני אשה" - יחזור לברך: "שלא עשני גוי, ועבד" - שהאשה אינה יכולה להתחייב בכל המצות כמו נכרי שיתגייר ועבד שישחררו רבו - וצריך ליתן הודאה למקום ברוך הוא, שלא שם חלקו כמעולה שבהם[89], אלא זכה לעבוד ה' ולהיות קרוב אליו יותר מכולם:

ו במדינות אלו, נוהגין לברך: "הנותן ליעף כח"[90].

ותקנוהו הגאונים אחר חתימת התלמוד, מפני תשות כח שירדה לעולם, ובכל יום מתחדש כחו של אדם. וכמו שאמרו: (מדרש תהילים פ' כ"ה) "'חדשים לבקרים רבה אמונתך', (איכה ג, כג) - בשר ודם מפקיד פקדון אצל חבירו והוא מחזירו בלוי ומקולקל, וכל אדם מפקיד נשמתו אצל הקב"ה לעת ערב עיפה, והוא מחזירה לו חדשה ורגועה". וראו הגאונים, לתקן ברכה על החסד הגדול הזה.

ויש מפקפקים לאמרה, מפני שאין כח ביד שום אדם לתקן ברכה אחר חתימת התלמוד. ואין בזה כדאי לדחות המנהג ותקנת הגאונים.

(אבל ברכה שלא תיקנוה הגאונים או שלא נתפשטה תקנתם ולא נהגו בה רוב הציבור - אין לאמרה כלל, לדברי הכל. ולכן צריך למחות ביד המדפיסים, שלא להדפיס: "ברוך אתה ה'" בסוף כמה תחינות ובקשות - כי הן ברכות לבטלה לדברי הכל)

וכן מה שיש נוהגין לברך בשחר ברכות אחרות נוספות, כגון: "ברוך סומך נופלים", "ברוך מגביה שפלים" - טעות הוא בידם ואין לאמרם כלל:

ז כל ברכות השחר, אם לא נתחייב באחד מהן, כגון: שלא שמע קול תרנגול, או שלא הלך, או שלא לבש, או שלא חגר, (או שהיה ניעור כל הלילה, ולא הוצרך להעביר חבלי שינה מעיניו):

יש אומרים: שאותה ברכה שלא נתחייב בה לא יאמרנה.

ויש אומרים: שכל הברכות שהן על סידורו של עולם והנהגתו, כגון: "הנותן לשכוי בינה", ו"רוקע הארץ" - מברך אותן אע"פ שלא נתחייב בהן. אבל הברכות שהן להנאתו, כגון: "מלביש ערומים", ו"המכין מצעדי גבר", ו"אוזר ישראל בגבורה", ו"עוטר ישראל", אם לא נתחייב בהן, כגון ששוכב על מטתו ערום - לא יאמרן כלל.

ויש אומרים: שאפילו לא נתחייב בהן כלל - יברך כולן כסדרן, מפני שאין הברכות על הנאת עצמו בלבד אלא מברכין שהקב"ה ברא צרכי העולם, ואם הוא אינו נהנה אחרים נהנין.

וכן המנהג פשוט. ואין לשנות[91].

ויש מי שאומר שאעפ"כ סומא לא יברך: "פוקח עורים" - כיון שהוא דבר החסר בגופו. אבל חרש יברך: "הנותן לשכוי בינה" - כיון ששמיעת האוזן אינה מוזכרת בברכה.

ולכתחלה טוב להביא עצמו לידי חיוב כל הברכות, אם אפשר לו.

(ואם אי אפשר בכולן - עכ"פ יש לו לילך וללבוש ולחגור ולעטר קודם שיסדר ברכותיהן, כדי לחוש לסברא שניה):

ח יש מקומות שנוהגין לסדר ברכות התורה קודם פרשת תמיד[92]ואע"פ שאומרים פסוקים הרבה קודם ברכות התורה - אין חוששין לזה, הואיל ואומרים אותן דרך תחנונים ולא דרך לימוד וקריאה בתורה.

אבל יותר נכון מנהג הנוהגין לברך[93] מיד אחר: "אשר יצר", ו"אלהי נשמה". (או אחר: "גומל חסדים טובים", ו"יהי רצון כו'") קודם שאומרים שום פסוק מן המקרא.

ובימי הסליחות[94] - יברך ברכת התורה קודם הסליחות, וידלגנה[95] אח"כ[96].

וכן יש לנהוג בכל מקום[97].

ואם יש אחד שלא אמרה[98] עדיין - ירד לפני התיבה ויאמרנה אח"כ, במקומות שנוהגין לאמרה לפני התיבה כדי להוציא את מי שאינו יודע.[99]

וכן יעשה בראש השנה ויום כפור[100]:

ט טוב לומר בשחרית[101] אחר: "שמע ישראל וגו'", "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"[102]כי לפעמים אומרים הצבור פיוטים ב"יוצר"[103], ושוהין עד קריאת שמע לקרותה שלא בזמנה[104]ויוצא בזה[105] לדברי האומרים שפסוק ראשון בלבד הוא מן התורה[106].

ומכל מקום, אף על פי שאומר כן בכל יום - לא יתכוון לצאת ידי חובתו בזה, אלא[107] כשירא שהצבור יעברו זמן קריאת שמע. אבל כשלא יעברו - מוטב לצאת ידי קריאת שמע עם הצבור, ולקרותה כדינה בברכותיה, ולסמוך גאולה לתפלה.

וכשירא שהציבור יעברו זמן קריאת שמע - יש לו לקרות כל הפרשה ראשונה, כדי לצאת ידי חובתו להאומרים שכל הפרשה הראשונה הוא מן התורה.

(ולהאומרים שגם פרשת: "והיה אם שמוע וגו'" הוא מן התורה - יש לקרותה גם כן, ויכוון שאם יעברו הציבור זמן קריאת שמע יהיה יוצא בזה, ואם לאו יהיה כקורא בתורה).

אבל זכירת יציאת מצרים, אף על פי שמצותה ג"כ בזמן קריאת שמע[108][109] - מכל מקום יוכל לסמוך על זכירת יציאת מצרים שבפסוקי דזמרה, כגון: "אנכי ה' אלהיך המעלך מארץ מצרים"[102]

י במדינות אלו שנוהגין לומר: "אתה הוא עד שלא נברא העולם כו'"[110] - אין לשנות הנוסחא ולומר: "אתה הוא עד שלא בראת"[111].

(אבל מה שנהגו לחתום: "ברוך אתה י"י מקדש כו'[112]" - מן הראוי היה שלא לחתום בשם, כיון שלא הוזכרה ברכה זו בתלמוד שלנו. (וגם בתלמוד ירושלמי, יש שאין גורסין בו הזכרת השם בחתימתה. וגם הגאונים לא מצינו שתקנו בה הזכרת השם, כמו שתקנו ב"הנותן ליעף כח"[113]אלא כיון שנהגו נהגו. לפיכך הרוצה ליזהר שלא להכניס עצמו לספק ברכה לבטלה - יפה הוא עושה[114]):

 יא על פי הסוד, יש לומר פסוק: "ואני ברוב חסדך[115]"[116], קודם בואו לבית הכנסת. ובכניסתו יאמר: "בבית אלהים נהלך ברגש"[117]ויקבל עליו מצות עשה של: "ואהבת לרעך כמוך"[118] קודם תפלה.

ויש מי שקבלה בידו לומר פרשה: "שמע ישראל"[119], כשיוצא מביתו לבית הכנסת:

 1. 1 לפי הנוסח שלנו יש 15 ברכות השחר, מן הנותן לשכוי בינה עד הגומל חסדים טובים לעמו ישראל. ולפניהם על נטילת ידים ואשר יצר ואלהי נשמה. ולאחריהם ג' ברכות התורה.
 2. 2 עי' סי' קס"ז, א "וכל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, כאלו נהנה מקדשי שמים. שנאמר: "לה' הארץ ומלואה""
 3. 3 לעומת ברכות הנהנין שמברכין עליהם כל פעם שנהנה. ואם נהנה כמה פעמים במשך היום מברך כל פעם שנהנה, משא"כ ברכות אלו הוא רק בפעם ראשונה שנהנין הנאה זו בכל יום ויום.
 4. 4 ועי לקמן סעיף ג' שעכשיו נהגו לסדר הברכות בבית הכנסת (לפי מנהג חב"ד כל אחד אומר סדר הברכות בעצמו בבית לאחרי שנטל ידיו כדין), ועי' לקמן סעיף ז שהמנהג פשוט כהדעה לברך הברכות אף כשלא נתחייב בהם. "מפני שאין הברכות על הנאת עצמו בלבד אלא מברכין שהקב"ה ברא צרכי העולם, ואם הוא אינו נהנה אחרים נהנין".
 5. 5 היינו שתקנה זו לברך ברכות השחר הוא שעי"ז ישלים מנין המאה ברכות
 6. 6 לכאורה כוונתו שמתחיל לספור מנין הברכות מערב וממשיך בבוקר אבל הברכות עצמם נאמרים בכל היום, היינו מערב עד ערב
 7. 7 מקורו במדרש תנחומא פרשת קרח אות יב ובמדרש רבה שם יח-כא
 8. 8 ובכדי להגיע למספר מאה תקנו חז"ל את ברכות השחר וכו'.
 9. 9 זהו מדברי דוד, ואומר על עצמו נאום הגבר הוקם על, היינו שהוא האיש שהקים את המאה ברכות.
 10. 10 שמואל ב' כג, א
 11. 11 דברים י, יב
 12. 12 מָ֚ה יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ שֹׁאֵ֖ל מֵֽעִמָּ֑ךְ אִם־לְ֠יִרְאָה אֶת־יְהוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ לָלֶ֤כֶת בְּכָל־דְּרָכָיו֙ וּלְאַֽהֲבָ֣ה אֹת֔וֹ
 13. 13 החשבון של הק' ברכות שעושה הוא מהמ"א, שאפילו ביום תענית שאוכל רק סעודה אחת בערב ולמחרת לא יאכל סעודה, ומ"מ יוצא לו ק' ברכות. ואח"כ יבאר אם מקבל תענית מבעוד יום, שחסר לו הברכות של שני סעודות.
 14. 14 ג תפלות כפול 19 ברכות כולל ברכת ולמלשינים.
 15. 15 א. המעריב ערבים ב. אוהב עמו ישראל
 16. 16 א. גאל ישראל ב. שומר את עמו ישראל לעד 3. יראו עינינו. כן הוא במ"א אבל בנוסח חב"ד אין אומרים יראו עינינו - א"כ לדידן ישנם רק ס"א. ויעשה כמבואר לקמן כשחסר ברכות בשבת ישלים בפירות וכו'..
 17. 17 נז+ה=סב
 18. 18 ביום חול רגיל ישנם ב סעודות, אבל כנ"ל כאן עושה החשבון ביום תענית שיש לו רק סעודה אחת בלילה שלפני התענית, ומ"מ ישנם הק' ברכות הצריכות לו.
 19. 19 א. בורא פרי הגפן 2. על הגפן ועל פרי הגפן
 20. 20 המנהג הנפוץ בחב"ד שמברכים על הכוס רק כשיש מנין, ועי' בסי' קפ"ב, א שמביא שם כמה דעות בזה ומסיק שם בחצ"ע (אבל מנהג העולם שלא לברך על הכוס כלל ביחיד ונכון מנהג זה על דרך הקבלה) ובהיום יום יד כסלו מְבָרְכִין בִּרְכַת הַמָזֹון בְּכֹּוס שֶׁל בְּרָכָה, אַף שֶׁאֵין עַשָׂרָה - עכ"פ לדידן שאין אנו מברכים ביחיד - א"כ יהי' חסר לו גם שני ברכות אלו, וישלימם על דרך שמבאר לקמן.
 21. 21 סב+ח = ע
 22. 22 1. הנותן לשכוי 2. פוקח עורים 3. מתיר אסורים 4. זוקף כפופים 5. מלביש ערומים 6. ליעף כח 7. רוקע הארץ 8. המכין מצעדי גבר 9. שעשה לי כל צרכי 10. אוזר ישראל בגבורה 11. עוטר ישראל בתפארה 12. שלא עשני גוי 13. שלא עשני עבד 14. שלא עשני אשה 15. הגומל לחייבים טובים לעמו ישראל
 23. 23 74+15=89
 24. 24 1. על דברי תורה 2. והערב נא. 3 אשר בחר בנו. עי' לקמן סימן מז, ח שני דעות אם: הערב נא - היא ברכה בפ"ע. ועיי"ש שעל פסי הסוד היא ברכה בפני עצמה, ולכן כאן בפשטות מונה ג' ברכות לברכות השחר.
 25. 25 1. להניח תפילין 2. על מצות תפילין. עי' סי' כה, סעיף יג, ואילך. ועי' שם סעיף כ"ג. ולמנהגינו כפסק אדה"ז בסידור הלכות תפילין אומרים רק להניח כמבואר שם "יברך: ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפלין . . ואם שח בין תפלה לתפלה יברך על של ראש: ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפלין". דהיינו דוקא אם שח שלא מענין הנחת תפילין, מברך על של ראש - נמצא לנוסחנו חסר לנו שנים מהברכות שמזכירם בפנים: יראו עינינו, ועל מצות תפילין.
 26. 26 להתעטף בציצית. עי' סי' ח', א "מיד אחר נטילת ידים שידיו נקיות ויכול לברך, יתעטף בציצית . . יברך מעומד להתעטף בציצית" א"כ יש ברכה אחת של להתעטף בציצית. ובסעיף ז שם "בטליתות קטנים שלנו . . יברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות ציצית" א"כ כשלובש ט"ק וגם ט"ג יש לו שני ברכות על הציצית: על מצות ציצית, ולהתעטף בציצית. אבל עי' בפסקי אדה"ז בסידור הלכות ציצית: "ואם לובשו (להטלית קטן) מיד בקומו בעוד שאין ידיו נקיות כדי שלא ילך ד' אמות בלא ציצית - מברך על טלית גדול ויכוין לפטור גם את זה וכו'" עי"ש. ולפי"ז הרי מברך רק ברכה אחת להתעטף בציצית ומכוין לפטור את הטלית קטן. וכן מי שמרבך רק על הט"ק (לפני הנשואין) יש רק ברכה אחת.
 27. 27 של שחרית. 1. יוצר המאורות. 2. הבוחר בעמו ישראל באהבה. ולאחריה: גאל ישראל
 28. 28 89+11=100
 29. 29 כי בשבת ישנם רק 7 ברכות בעמידה כפול 3 =21, (ואת ברכות המוסף ימנה אדה"ז מיד) ובחול הרי יש 57 ברכות א"כ 57 - 21 = 36
 30. 30 סך הכל חסר לנו 39
 31. 31 כנ"ל שבכל סעודה ישנם ח ברכות, והחשבון שעשה לעיל הוא בחול בתענית שישנו רק סעודה אחת בלילה לפני התענית, ובשבת נתוסף עוד שתי סעודות, סעודה אחת של הלילה ושתי סעודות ביום שכולל סעודה שלישית.
 32. 32 1. בורא פרי הגפן 2. מקדש השבת. אבל אם מקדש על הפת, ואומר: המוציא הרי נכלל זה בהח' ברכות של הסעודה (וחסר לו ברכת בורא פרי הגפן}.
 33. 33 כי אין ברכה לקידוש בקידוש היום רק בורא פרי הגפן
 34. 34 7+16+2+1=26
 35. 35 39 - 26 = 13
 36. 36 שאוכלן אפילו בתוך הסעודות ומברכין עליהם, ופירות אלו כוללים גם הפירות שברכתן שהכל כמבואר לקמן סי' רב, ועוד, ואפשר לו לאכול פירות שברכתן שונות אחד מחבירו דהיינו בורא פרי האדמה, ובורא פרי העץ, ושהכל, ומברכין עליהם אפילו בתוך הסעודה כמבואר לקמן סי' קעז, 
 37. 37  ומבאר בהמשך שבלי היסח הדעת מברך רק פעם אחת על הבשמים. עכ"פ אם בכל ג' הסעודות הוא יאכל ג' מיני פירות שברכותיהן שונות - הרי יש לו 9 ברכות. ושני בשמים עכ"פ אחד בלילה ואחד ביום א"כ יש לו 11 ברכות חסרו לו שתים. ובסעודה שלישית הרי יכול לברך גם על יין. ובפשטות במשך היום הוא אוכל פירות ומגדים ועי"ז ישלים המאה ברכות.
 38. 38 אז בדיעבד יוצא בשמיעת ברכת קרה"ת וההפטרה מאחרים. אבל אם יש לו פירות צריך שיברך בעצמו, כי המצוה לכתחלה היא שכל אחד בעצמו יברך את המאה ברכות ולא לסמוך על ברכות קריה"ת וההפטרה כמבואר בסי' רטו ה.  ולענין ברכות קרה"ת וההפטרה מבואר גם כן בסי' רצ, א, וסי' רפד, ז,
 39. 39 בתחלה הי' המנהג שמקבל העלייה הי' קורא בתורה את עלייתו.
 40. 40 אינו מזכיר בפירוש ברכות ההפטרה רק ברכות המפטיר, כי לכל קורא מהשמונה קרואים בשבת, כולל המפטיר, ישנם 2 ברכות, סך הכל 16, ודי בזה להשלים הי"ג ברכות שהיו חסרים לו. ובסי רטו ור"צ הנ"ל מזכיר בפירוש גם ברכות ההפטרה, אבל בסי' רפד הנ"ל בפנים אומר כמו כאן רק הברכות של קריה"ת ואינו מזכיר ברכות ההפטרה. וצריך לעיין בזה.
 41. 41 ולכן צריך דוקא לכוין ולשמוע הברכה, כי רק אז השומע כעונה, ונחשב לו למנין הברכות שצריך הוא לאמר.
 42. 42 שחסרים לו הרבה ברכות משום שא"א למלאותם במיני פירות משום שהוא יום צום, ואף שנתוסף בו תפילת נעילה, מ"מ חסרים לו עדיין ברכות - לכן אומר שימלאם בברכת בשמים
 43. 43 שמריח
 44. 44 היינו שאם מכוין שיהי' לו יותר ברכות - אינו יכול לברך עוד, ואדה"ז רק אומר לו המציאות שהוא יכול לברך רק פעם אחת אם לא בהיסח הדעת ואז יצטרך לצאת בכל הברכות בחזרת הש"ץ.
 45. 45 שחסר ביוהכ"פ
 46. 46 דשומע כעונה, ועי"ז ישלים המאה ברכות. אמנם זהו רק ביוהכ"פ כיון שאין ברירה אחרת, אבל בשבת ויו"ט, שאין חסירים לו כ"כ הרבה ברכות, אומר אדה"ז שאפילו כשאין לו פירות, ימלאם בשמיעת ברכות התורה והמפטיר, אבל לא בחזרת הש"ץ, כי הרי זה הברכה עצמה ששומע עכשיו מהש"ץ עשה בעצמו, לכן טוב לצאת עם ברכות התורה וההפטרה, ובשבת ויו"ט זה יספיק לו למלאות הק' ברכות, וביוהכ"פ בלית ברירה יוצא עם שמיעת ברכות הש"ץ.
 47. 47 וצריך להשלים עוד ח' ברכות שחסרים לו מסעודת הלילה מחמת הצום שמתחיל מבעוד יום - ולכן יריח בבשמים, ויכוין בשמיעת הברכות בחזרת הש"ץ להשלים ברכותיו. אבל אינו יכול למלאות ע"י קריה"ת של תענית בשחרית ומנחה, והפטרת מנחה של תענית ויגיע לו יותר מח' ברכות, (וזה עדיף מלצאת בחזרת הש"ץ כנ"ל) - כי אינו מדובר בתענית צבור אלא מתענית יחיד שלו, ואין שם קריה"ת כלל, ואפילו ביום שני וחמישי שיש בו קריה"ת - מ"מ ישנם רק שלשה קרואים ויגיע לו רק 6 ברכות ולו חסרים 8 ברכות. 
 48. 48 שמתחיל תעניתו מבעוד יום וחסר לו הסעודה אחת של הערב, יכוין וישמע ברכות הש"ץ
 49. 49 לכאורה כוונתו שבנוסף להח' של היום שיחסר משום התענית, יחסרו לו עוד ח' כשמתחיל התענית מבעוד יום, אבל ה"ה כשמתחיל התענית ביום שחסרים לו ח' שיכוין בברכות הש"ץ.
 50. 50 עי' לעיל סי' ו , ח אם השכים לקום ויודע שיצטרך עוד לישן פעם שני שינת קבע יאמר "אלהי נשמה" בלי חתימה.
 51. 51 הוא התרנגול
 52. 52 להבחין בין יום ולילה, שהתרנוגל מתחיל לקרות בשחר
 53. 53 כן הוא לפי סדר הברכות, אבל אם הי' עומד לפני שלובש חלוקו הרי הי' צריך לברך קןדם: מתיר אסורים, ורוקע הארץ על המים. ולכן מדייק אדה"ז והוא מושכב היינו שהוא לפני מתיר אסורים עדיין.
 54. 54 בכדי להסיר הלפלוף , חבלי שינה מהעינים. אבל כיון שאין לגעת בעינים לפני נט"י הוא לובש את חלוקו קודם ונוגע בענינים דרך החלוק. ועי' לקמן סעי' ה בחצ"ע.
 55. 55 סעיף ב ובמהדורא קמא סעיף ה.
 56. 56 ועדיין הוא במטה יושב,, וזוקף קומתו במטה אבל לא הניח רגליו על הארץ עדיין
 57. 57 צריך לברר בדיוק הפירוש שעומד על מעמדו ועדיין לא הניח רגליו על הארץ
 58. 58 בכדי לכללו גם שאר צרכיו
 59. 59 נעילת הנעלים נחשב לצורך מיוחד, ולכן מברכים על זה צרכי סתם, אבל שאר הצרכים מפרט אותם במיוחד. אבל מ"מ אומר כל צרכי, היינו שמברך על הנעליים כי זה כאילו כל הצרכים נעשו לו אף שמדובר רק מנעליים. או שזה ממילא ממלא את כל הצרכים שיש לו. וצריך לעיין במפרשים.
 60. 60 לשון עבר
 61. 61 כי לפני התפלה צריך חגורה להפסק בינו להערוה
 62. 62 מצנפת הוא לא כובע גמור אלא כיסוי קצת כעין זה שהי' לובש הכהן הגדול. ונראה שלא היו לובשים כיפה אלא כובע או מצנפת בזמן ההוא. ולכאורה גם אם מניח כפה הי' לו דין זה, ואולי מצנפת הוא כעין כפה.
 63. 63 החגורה משום צניעות והכובע משום קדושה
 64. 64 צניעות
 65. 65 קדושה, כנ"ל זהו גם הכיפה שאנו לובשים לכאורה
 66. 66 קאי על הכובע ועל הגורה לכאורה
 67. 67 הנהוג היום שליד המטה שמים כלי עם מים לפני השינה, לנטילת רק ראשי האצבעות בלי ברכה, (לאחרי שמתעורר ואומר מודה אני) ולאחר שעשה צרכיו וכו' נוטלים כל הידים ג פעמים בסירוגין עם כל ההידורים עם ברכה
 68. 68 רוחץ פניו
 69. 69 אם מי שהוא שומע הברכה
 70. 70 ולא מצינו המעביר חבלי שינה בחתימה
 71. 71 בזמן הזה נשתנה מעיקר התקנה
 72. 72 כשמתעורר משנתו במטתו ואסור לו לומר ברכה עד שיטול ידיו
 73. 73 עמי הארץ
 74. 74 קודם, לפני, והרי הברכות בביהכ"נ הוא משך זמן לאחרי שנתחייב בכל אחד מהברכות שמברך?
 75. 75 שבמצות
 76. 76 לעיין אם הזמן הוא עד השקיעה של אותו יום, והרי נקראים ברכות השחר? ואולי משום שלכתחלה אומרים אותם בברכות השחר.
 77. 77 אף שעובר זמן רב
 78. 78 שלכאורה הוא גם עובד כמו עבד
 79. 79 הרי לכאורה אין יכול לומר שלא עשני גוי, שהרי הוא הי' גוי, לכן מסביר אדה"ז
 80. 80 וא"כ אפשר לומר על זה "שעשני"
 81. 81 א"כ איזה טעם משבח שהוא לא נולד עבד הרי הוא נולד גרוע מעבד, שהרי הוא נולד גוי,?
 82. 82 והלשון עשני אינו מתאים לגר שנעשית בבחירתו ולא מהשם
 83. 83 שמבואר לעיל סעי' ב' שקודם לובש חלוקו, ואומר ברכת מלביש ערומים, ואח"כ נוגע בעינים דרך החלוק ומברך פוקח עורים, אבל במקום שמהפכים הסדר, שנוגעים בעינים תחלה (דרך משהוא אחר) מברך קודם פוקח עורים
 84. 84 שהעבד עכ"פ מחוייב במצוות כמו אשה וגוי פטור מכל המצוות
 85. 85 שאין אנו יודעים מי האבא, והולד מתייחס רק לאמו
 86. 86 את שני נעריו. (ב"ר) ישמעאל ואליעזר, רש"י כב,ג. והרי הם עבדים. ואף שאבא של ישמעאל הי' אברהם אבל אמו היתה הגר שפחת שרה. ולכן גם ישמעאל הוא עבד.
 87. 87 שמתייחס אחר אביו
 88. 88 עי' סעיף ד' "אבל אם היה עבד לא היה יכול להשתחרר, אלא א"כ שחררו רבו"
 89. 89 היינו שלא זו בלבד שמודה לה' שלא עשאו אשה, כי אז הי' מחוייב רק במ"ע שהזמן גרמא אלא שמודה לה' גם שיכול לקיים כל המצוות שהגוי והעבד היו יכולים לקיים אילו נשתחררו או נתגיירו.
 90. 90 ע"פ הפסוק "נותן ליעף ולאין אונים עצמה ירבה" ישעי' מ, כט, ונראה שלכן אומרים ליעף ולא לעיף כי גם יעף פירושו עיף
 91. 91 אבל ביוהכ"פ ובתשעה באב שאין לובשים מנעלים של עור - המנהג הוא שאין אומרים ברכת: שעשה לי כל צרכי, אף שבכל השנה כשלובש מנעלים שאינם של עור - מברך: שעשה לי כל צרכי, ולכאורה הוא מטעם המבואר כאן בשו"ע. וכנראה מנהג זה שלא לברך ביוהכ"פ ותשעה באב הוא מספר המנהגים חב"ד מיוסד על מנהג האריז"ל.
 92. 92 וידבר.. את קרבני לחמי לאשי ריח נחחי תשמרו להקריב לי .. את הכבש האחד תעשה בבקר .. עולת תמיד כיון שיש בזה דברי תורה. אף שלפני התמיד ישנם פסוקים ועדיין לא אמרו את ברכות השחר שבה יש ברכות התורה אשר קדשנו במצותיו על דברי תורה וכו', שצריכים לברך לפני שלומדים תורה.
 93. 93 את ברכות השחר
 94. 94 שאומר סליחות לפני התפלה (ואומר הברכות בתחלת סדר התפלה) והרי בהסליחות ישנם פסוקים - יברך ברכת התורה הקודם
 95. 95 ברכות התורה
 96. 96 כשיאמר שאר הברכות בתחלת התפלה
 97. 97 כי אף שלכמה מנהגים אומרים הברכה לפני שאומרים פרשת התמיד, ולא איכפת להם שאומרים פסוקים לפני ברכת התורה, אבל כשמדובר בסליחות שאומרים לפני התפלה אז יש לנהוג כן בכל מקום לאמר ברכת התורה לפני הסליחות.
 98. 98 לברכות התורה
 99. 99 כיון שישנם כאלו שאין יודעים לברך, א"כ הם יצאו בברכת התורה של זה שמברך עכשיו, כיון שהוא לא עשה את הברכה לפני כן
 100. 100 עי' לעיל ס"ו סעיף ד' שבימים נוראים אומרים תהילים לפני התפלה, לכן יברך ברכת התורה לפני התהילים וידלגנה אח"כ
 101. 101 אחרי ברכות השחר לפני התפלה, לפי הנוסח שלנו אומרים שמע, ברוך שם, ואהבת, אבל לא זהו הנוסח שהי' נהוג אז, אלא היו אומרים רק פסוק שמע ישראל, ואדה"ז מביא שכשאומר שמע ישראל - יאמר ג"כ: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, משום שעי"ז יהי' לו קריאת שמע בזמנה, עכ"פ לפי הדעות שצריכים רק שמע ישראל לצאת ידי קריאת שמע, אם יתאחר התפלה ולא יצא לו לקרות כל הג' פרשיות בזמן. אבל ברוך שם צריך לומר גם אם הוא יוצא רק עם פסוק שמע ישראל כמבואר לקמן.
 102. 102 אבל אינו אומר המשך של ואהבת, לפי המובא כאן, ומסביר שמ"מ יאמר גם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. [הטעם שכולם אומרים "שמע ישראל", הוא משום שהוא חלק מהתפלה: "אשרינו שאנו .. ואומרים פעמים בכל יום שמע וגו'". אמנם כאן מסביר למה יש גם לומר "ברוך שם וגו'" משום דמלבד שהוא חלק מהתפלה, אנו רוצים לצאת קריאת שמע בפסוקים אלו, ולזה צריך גם הפסוק "ברוך שם וגו'" כמבואר לקמן בסי' סא, יג. עיין בטור]
 103. 103 פיוט הוא שירת קודש שבמקורה נועדה להוות נוסח חלופי שירי לתפילות, במקום נוסח הקבע, בדרך כלל בימים מיוחדים (שבתות וחגים) אך גם בימי חול ובשמחות .חלקי מערכת היוצר הם: לפני קריאת שמע א. יוצר - הקדמה לברכת יוצר אור ובורא חושך. וויקפדיה
 104. 104 ונמצא שאינו קורא קריאת שמע בזמנה, ולכן כשאומר גם ברוך שם עם שמע ישראל בבוקר הוא יוצא בזה ידי קריאת שמע בזמנה
 105. 105 שאמר שמע, וברוך שם
 106. 106 ולמנהגינו אומרים כל הפרשה הראשונה תמיד, ועי' בהמשך הסעיף.
 107. 107 רק
 108. 108 עי' לקמן סי' סז, א
 109. 109 א"כ לכאורה, כיון שיעברו הציבור זמן קריאת שמע, ומצות זכירת יציאת מרים הוא ג"כ בזמן קריאת שמע, היינו לפני רביע היום, למה לא נאמר לו שיקרא ג"כ פרשת ציצית עכשיו, כמו שקורא עכשיו פרשת "שמע", ו"והי' אם שמוע"?
 110. 110 דמשמע שנברא מעצמו
 111. 111 אולי משום שנכלל בלשון הפסוק הוא אמר ויהי
 112. 112 שמו ברבים, אבל אומרים עם שם השם
 113. 113 כנ"ל סעי' ו
 114. 114 ואינו מזכיר השם בברכה זו
 115. 115 אבא ביתיך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך - שמדובר שהוא מגיע לביהכ"נ - אבא ביתיך
 116. 116 (תהילים ה, ח)
 117. 117 (תהילים נה, טו)
 118. 118 (ויקרא יט, יח)
 119. 119 (קדושים יט, יח)