Enjoying this page?

047 - מז דיני ברכת התורה ובו י' סעיפים

מז דיני ברכת התורה ובו י' סעיפים:

א ברכת התורה צריך ליזהר בה מאד - שלא חרבה הארץ אלא מפני שלא ברכו בתורה תחלה.[1] לפי שלא היתה חשובה בעיניהם כל כך לברך עליה לכך היו מזלזלים בברכתה[2] לכן לא הגינה עליהם תורתם אע"פ שעסקו בה הרבה.

ולכך יראה כל אדם שתהיה כלי חמדתו של הקב"ה שהיה משתעשע בה בכל יום[3] חשובה בעיניו לברך עליה בשמחה יותר מעל כל הנאות שבעולם, שזה מורה שעוסק בה לשמה. ויזכה לשלשלת הנמשך לעוסק בה לשמה - שהוא לא ימושו מפיך ומפי זרעך וגו'[4] שתעשה שאלתו ובקשתו שמבקש בברכתה: ונהיה אנחנו וצאצאינו[5]ויש מדקדקים להוסיף: וצאצאי צאצאינו[6] - כי כל שהוא ובנו ובן בנו תלמיד חכם שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם[7]וא"צ לכך - כי בכלל צאצאינו הם ג"כ בני בנים:

ב צריך לברך בין למקרא לבד[8] בין למשנה לבדה בין לתלמוד לבדו בין למדרש לבדו - שהכל תורה היא ונתנה למשה מסיני.

והמהרהר בדברי תורה - א"צ לברך. וה"ה[9] שיכול לפסוק דין בלא נתינת טעם לדבריו[10] - שזהו ג"כ אינו אלא הרהור, והרהור לאו כדיבור הוא, כמו ש[י]תבאר בסימן ס"ב[11]:

ג יש מי שאומר[12]: שהכותב בדברי תורה אע"פ שאינו קורא - צריך לברך[13].

והוא שכותב ספרים לעצמו דרך לימודו ומבין מה שהוא כותב, אבל סופר המעתיק ואינו מבקש להבין  -א"צ לברך, וכן אם כותב איזה פסוק באגרת הרשות לְדַבֵּר צחות - אינו צריך לברך כיון שאינו מתכוין ללימוד.

ולענין מעשה אין לסמוך על דבריו לברך[14] על כתיבה לבדה בשום ענין[15] - שהרי אינו רק מהרהר בדברי תורה. אלא ראוי לכל כותב בדברי תורה שיוציא מפיו קצת תיבות[16] להנצל מברכה לבטלה, אם אינו אומר פסוקי ברכת כהנים[17] או[18] שאר דבר מן התורה אחר הברכה כמו שנוהגין:

ד ברכת התורה: אשר קדשנו במצותיו וצונו על דברי תורה[19] ונוסח מדינות אלו: לעסוק בדברי תורה, והערב נא וכו', ואשר בחר בנו כו'. וגר[20] יכול לברך ג"כ: אשר בחר בנו:

ה יש אומרים: שצריך לומר: והערב בוי"ו - שברכה אחת היא עם: אשר קדשנו במצותיו וצונו כו'[21], [22]שהוא מטבע ארוך פותחת בברוך וחותמת בברוך אתה ה' המלמד כו'. שאם היה מטבע קצר: והערב היא ברכה בפני עצמה - היה לה לפתוח בברוך[23]

ואף על פי שהיא ברכה הסמוכה לחברתה[24] - אין זה מועיל כלום במקום שהברכה שלפניה היא מטבע קצר[25]. שהרי ברכת ההבדלה[26] פותחת בברוך[27] אף על פי שהיא סמוכה לברכת הנר[28] והבשמים[29] - הואיל והן קצרות[30].

ויש אומרים: שהערב היא ברכה בפני עצמה.[31] ואינה דומה לברכת ההבדלה - לפי שברכת הבדלה אינה סמוכה לעולם לברכת הנר והבשמים, שאם רוצה מברך על הנר ובשמים בפני עצמם ואחר כך מבדיל על הכוס בלא נר ובשמים[32].

ומטעם זה[33] פותחת ברכת: אשר בחר בנו[34] בברוך - לפי שבקריאת התורה בצבור מברך אותה בפני עצמה[35].

וכן נהגו לומר: הערב בלא וא"ו[36]. אבל יותר טוב לומר בוא"ו - לפי שאף אם היא ברכה בפני עצמה ואומרה בתוספת וא"ו - אין בכך כלום. אבל אם היא ברכה אחת ואומרה בלא וא"ו[37] - ה"ז מפסיק באמצע ברכה[38].

וכן על פי הסוד[39] היא ברכה בפני עצמה, ויש לענות אמן בינתים[40], ואעפ"כ יש לומר: והערב בוא"ו[41]:

ו ברכת אהבה רבה או אהבת עולם[42], הואיל ויש בה מעין ברכת התורה: ותן בלבנו ללמוד וללמד כו'[43] - הרי זו פוטרת מלברך ברכת התורה אם למד אחר קריאת שמע ותפלה מיד בלי הפסק - שאז נראית ברכה לשם עסק התורה כמו לקריאת שמע[44], ואז[45] לא יצטרך לברך כל אותו היום, אפילו הפסיק ועמד וחזר ללימודו, על דרך שיתבאר בברכת התורה[46]. אבל אם אינו לומד מיד אחר התפלה - צריך לברך על מה שילמוד[47].

ויש אומרים: שא"צ לברך אלא א"כ לא קרא קריאת שמע מיד אחר אהבה רבה או אהבת עולם. אבל אם קרא מיד אחריה - דיה בכך ופוטרת לימוד של כל היום, על דרך שיתבאר בברכת התורה.

ויש לחוש לדברי שניהם, וליזהר לברך ברכת התורה קודם התפלה ולא לסמוך על אהבה רבה או אהבת עולם, אם לא ילמוד מיד אחר התפלה כסברא הראשונה. וגם שלא לברך ברכת התורה על מה שילמוד אח"כ כסברא האחרונה:

ז וכשמברך ברכת התורה יש אומרים: שאין צריך ללמוד מיד אחריה[48], אלא אף על פי שהפסיק בין ברכה ללימודו - דינו כאלו הפסיק באמצע לימודו, ועל דרך שיתבאר[49].

ואינה דומה לברכת המצות ולברכת הנהנין, שאם הפסיק בין ברכה להתחלת עשיה שעליה מברך  - צריך לחזור ולברך. לפי שכיון שאם רצה שלא לעשותה[50] עד לאחר שעה - הרשות בידו[51], ולפיכך כשמפסיק בין ברכה לעשיה נראה שאין אותה ברכה חוזרת[52] על אותה עשיה[53].

אבל תלמוד תורה שחייב לעסוק בה תמיד, כשמפסיק בין ברכה ללימוד - לא חשיב הפסק, מאחר שבאותו זמן שמפסיק מחוייב הוא ללמוד. 

ויש חולקים על זה[54]. ונכון לחוש לדבריהם וליזהר שלא להפסיק ביניהם כלל כמו בשאר מצות[55].

וכן נהגו לומר: ברכת כהנים סמוך לברכת התורה[56]וכיון שאומרין אותה לשם לימוד (ולא משום זכר לנשיאת כפים) - אומרין אותה אפילו קודם אור הבקר, אע"פ שאין נשיאת כפים בלילה.

ולדברי הכל[57] אם התחיל ללמוד אחר ברכת התורה והפסיק מללמוד ונתעסק בעסקיו וחזר ללימודו - א"צ לחזור ולברך.

- אם הוא אדם שרגיל ללמוד תמיד, ואף כשיוצא להתעסק בפרנסתו ממהר לעשות צרכיו בכל מה דאפשר כדי לחזור וללמוד - שעסק זה אינו חשוב הפסק לענין ברכה, כיון שבשעה שהוא מתעסק בו דעתו על לימודו. וה"ה למרחץ ולבית הכסא שאינן חשובין הפסק - לפי שאף בעודו במרחץ ובית הכסא אינו מסיח דעתו מללמוד אח"כ. וכן אם השכיב עצמו לישן ואינו יכול לישן - אין זה הפסק, לפי שבעודו ניעור דעתו על לימודו. וכן אם ישן[58] על אצילי ידיו[59] שינת עראי[60] - אינה חשובה הפסק. 

אבל ישן שינת קבע[61] על מטתו[62] - חשובה הפסק[63]וכן מי שאין דרכו ללמוד תמיד ובירך ולמד שיעורו ויצא לעסקיו והסיח דעתו מללמוד עוד באותו היום, ואח"כ נמלך לחזור וללמוד - צריך לחזור ולברך[64].

ויש אומרים: שברכת התורה היא כברכות השחר, שלא תקנו אותן אלא פעם אחת ביום. ולפיכך אפילו ישן שינת קבע על מטתו או שיצא לעסקיו והסיח דעתו - א"צ לחזור ולברך. וכן נהגו.

וכשלומד בלילה - כל זמן שלא ישן א"צ לברך לדברי הכל[65] שהלילה הולך אחר היום.

וכשישן שינת קבע והשכים קודם עלות השחר - צריך לברך לדברי הכל[66].שאף לסברא אחרונה שהיא כברכות השחר - הרי גם ברכות השחר זמנן הוא ג"כ קודם אור היום מיד שניעור משנתו.

ואם היה ניעור כל הלילה - לסברא הראשונה א"צ לברך כשיאור היום, כל זמן שלא הסיח דעתו מללמוד. ולסברא האחרונה צריך לברך כשיאור היום כמו שאר ברכות השחר - שנוהגין לברך אע"פ שלא נתחייב בהן[67].

והרוצה לצאת ידי ספק - ישמע ברכת התורה מאחר ויתכוין לצאת ידי חובתו, אם אפשר, ואם לאו - יברך בעצמו[68]:

ח המשכים קודם אור היום ללמוד - מברך ברכת התורה וא"צ לחזור ולברך בבית הכנסת, אפילו אם הוא ש"ץ ויורד לפני התיבה, כמו שנתבאר בסימן מ"ו[69] וסימן ו'[70]:

ט המשכים קודם אור היום - יכול לברך כל סדר הברכות חוץ מברכת: הנותן לשכוי בינה, ופרשת התמיד עיין סי' א'[71] שימתין מלאמרה עד שיאור היום[72]. ואם שמע קול תרנגול - יכול לברך הנותן לשכוי בינה מיד אחר חצות לילה[73].

ולכתחלה יטול ידיו קודם שיברך ללמוד[74]. ואם אין לו מים - יכול לברך וללמוד בלא נטילה, רק שינקה ידיו בצרור או בעפר או בקורה כמו שנתבאר בסימן ד'[75]:

י נשים מברכות ברכות התורה, שהרי חייבות ללמוד מצות שלהן לידע היאך לעשותן, והיאך ליזהר מכל לא תעשה שהן מוזהרות בהן כאנשים. והן חייבות בתפלה כמו אנשים כמו שיתבאר בסימן ק"ו[76].[77]

(ועוד[78] שברכת התורה מברכין קודם פרשת התמיד[79], ובקריאת פרשת התמיד הן שוות לאנשים[80], שהרי תפלה במקום תמיד תקנוה[81]):

 1. 1 ב"מ פה, ב
 2. 2 עיין רש"י שם
 3. 3 ע"פ משלי ח, ל,
 4. 4 ישעיה מט, כא
 5. 5 מברכת התורה בשחר
 6. 6 כן הוא לפי נוסחנו
 7. 7 בבא מציעא פה, א
 8. 8 אם לומד רק חומש ולא דבר אחר, וכן בכולם
 9. 9 שאין צריך לברך אף שאומר הפסק דין בפה
 10. 10 בתנאי שאינו מסביר הפסק דין שלו
 11. 11 סעיף ג
 12. 12 וחולק על אלה שאומרים שעל כתיבה לבדה בלי אמירה - אין מברכים.
 13. 13 וגם לדעתו הוא רק באופן שגם לומד בעת כתיבתו
 14. 14 בברכות השחר את ברכת התורה על סמך שאחרי הברכה הוא יכתוב דברי תורה
 15. 15 היינו אפילו שכותב ספרים לעצמו דרך לימודו, ומבין מה שהוא כותב
 16. 16 אחרי שעשה את ברכות התורה
 17. 17 כמו שהנוסח אצלינו שאומרים ברכת כהנים לאחרי ברכות התורה
 18. 18 אומר
 19. 19 כן הוא נוסח חב"ד
 20. 20 שמרצונו נתגייר ולא נבחר אמת הקב"ה, ולכאורה איך אומר: בחר בנו - אבל כיון שנתגייר הוא בכלל אשר בחר בנו כיון שעכשיו הוא גר צדק.
 21. 21 שלפני והערב
 22. 22 כדלקמן שאם אינו אומר והערב עם ויו ה"ז מפסיק באמצע ברכה
 23. 23 היינו שמוכיחים שהיא ברכה אחת ולא ברכה בפני עצמה מזה שאינה פותחת בברכה, ואילו היתה ברכה בפני עצמה הי' לה לפתוח בברוך
 24. 24 וא"כ אולי משום זה אינה פותחת בברוך, והוי הערב נא ברכה בפני עצמה
 25. 25 ואין שייך בזה ברכה הסמוכה לחברתה. ולכן אם הערב נא היא ברכה בפ"ע היתה צריכה להתחיל בברוך, ומכיון שאינה מתחלת בברוך א"כ הוי המשך הברכה שלפניה מטבע ארוכה וצריך לומר והערב עם ואו. עכשיו מוכיח אדה"ז שברכה קצרה אינה פוטרת הברכה שלאחרי' מלהתחיל בברוך.
 26. 26 המבדיל בין קודש לחול
 27. 27 ברוך אתה .. המבדיל
 28. 28 בורא מאורי האש
 29. 29 בורא מיני בשמים או שאר ברכת הבשמים. וברכות אלו באים לפני ברכת ההבדלה
 30. 30 הרי שבברכה קצרה אינו מועיל שסמוך וצריך להתחיל ברכה שלאחרי' בברוך
 31. 31 וזה שאינה פותחת בברוך הוא משום שהיא ברכה הסמוכה לחברתה ואין צריך ברוך. ואף שברכת הנר והבשמים אינם מועילים לברכת הבדלה הוא לא משום שהברכות שלפניהם הם קצרות אלא מסביר אדה"ז עכשיו
 32. 32 נמצא שברכת הבדלה איננה ברכה שתמיד סמוכה לברכת הנר והבשמים, ולכן צריך להתחיל ברכת הבדלה עם ברוך. משא"כ הערב היא תמיד סמוכה לברכת אשר בחר בנו, ולכן אף שהערב נא היא ברכה בפ"ע איננה מתחלת בברוך כיון שהיא סומכה לברכת אשר בחר בנו, תמיד.
 33. 33 שלא הוי ברכה הסמוכה לחברתה אם אינו תמיד סמוכה.
 34. 34 ברכה השלישית בברכת השחר, אף שהיא באה אחרי הברכה: המלמד תורה לעמו ישראל.
 35. 35 לכן גם כשמברכים אשר בחר בנו אחרי ברכות שלפניה פותחים בברוך. ולדעה זו אין צריך להערב נא להתחיל עם ברוך כיון שהיא סמוכה לחרבתה לברכת על דברי תורה שלפניה, ולכן הערב נא היא ברכה בפ"ע עצמה שאינה פותחת בברוך שסמוכה לחברתה.
 36. 36 כיון שהיא ברכה בפ"ע
 37. 37 החיבור
 38. 38 כאילו בדבר חדש, והוי הפסק ההמשך
 39. 39 על פי הקבלה
 40. 40 לאחרי שאומר על דברי תורה לפני שמתחיל והערב נא
 41. 41 כמו שהסביר לפני"ז שאינו מפסיד כלום אם אומר והערב עם ואו
 42. 42 לפי שני הנוסחאות המובאות לקמן אם צריך לומר אהבה רבה או אהבת עולם
 43. 43 הרי ברכה זו שלפני ק"ש כולל ברכה על התורה
 44. 44 שהברכה בעצם היא על הקריאה של שמע שהיא גם לימוד תורה, ובכדי שזה יעלה גם לימוד לשאר דברים צריך ללמוד מיד אחרי שגומר
 45. 45 אם למד מיד אחרי שמע ותפלה
 46. 46 שמברכים אותו רק פעם אחת ביום
 47. 47 ואינו יוצא בברכת אהבת עולם
 48. 48 ולפי זה אחר שבירך ברכת התורה בבוקר אינו צריך לומר פסוקים וכו' כפי שאנו עושיםמ שאומרים פסוקים יברכך וכו' כפי שמבאר אדה"ז בהמשך
 49. 49 בהמשך הסעיף
 50. 50 את המצוה. ומזה מובן גם בנוגע לברכת הנהנין
 51. 51 ואינו צריך לעשותה עכשיו בשעה שהוא מברך
 52. 52 שתחול על המצוה
 53. 53 של המצוה
 54. 54 והם סוברים שצריך ללמוד מיד אחר הברכה, ובאם לא הוי הפסק בין הברכה ללימוד וצריך לברך עוד הפעם לפני שילמוד
 55. 55 אלא יתחיל ללמוד מיד אחרי ברכות התורה
 56. 56  ובזה יוצא לימוד תורה ועליה חל הברכה, ואינו צריך ללמוד דברים אחרים בשביל הברכה.
 57. 57 אף שיש שני דעות אם צריך ללמוד מיד אחר ברכות התורה, אבל כולם סבורים שאם עשה ברכה לפני הלימוד ומפסיק באמצע הלימוד שא"צ לעשות עוד ברכה.
 58. 58 לפני זה דיבר שלא הצליח לישון, ועכשיו מדבר שישן אבל זה שינת עראי כיון שזה על אצילי ידיו
 59. 59 כראה שאצילי ידיו הוא רק דוגמא בהוה שאנשים היו מתעייפים באמצע לימודם והיו ישנים על אצילי ידם שינת ארעי אבל ה"ה לכאורה, אם ישן שינת עראי גם במטתו
 60. 60 פחות ב30 דקות לכאורה
 61. 61 למעשה כנראה נהוג 30 דקות
 62. 62 גם כאן דיבר בהוה. אבל ה"ה אם ישן שינת קבע לא על מטתו או ישן שינת קבע על אצילי ידיו
 63. 63 וייב לברך ברכת התורה כשחוזר ללימודו
 64. 64 לדעה זו אם מפסיק את לימודו עושים ברכה לאחרי ההפסק, אלא שאינו נקרא הפסק אא"כ הוא אינו לומד בקביעות או שישן שינת קבע. והיש אומרים סוברים שאין עושים ברכת התורה אפילו לאחרי הפסק כי הוא כמו ברכות השחר שברכים אותו רק פעם אחת ביום
 65. 65 ומדובר שלא עשה הפסק בלימודו שאז גם לסברה הראשונה אינו מברך, אבל המנהג הרי הוא שאפילו בהפסק אינו מברך. והחידוש כאן שאף שזה כבר יום אחר, לאחרי שחשך היום מ"מ ברכות התורה שבירך בשחר קאי גם על לימודו בלילה.
 66. 66 שלפי הדעה הראשונה הרי הפסיק בשינת קבע, ולפי הדעה השני' אף שלא הוי בוקר עדיין, אבל כמו כל ברכות השחר מברכים אפילו לפני עלות השחר
 67. 67 כדלעיל סי' מו סעיף ז
 68. 68 אף שהוי ספק ברכה ותמיד אומרים להקל, וצריך לעיין בזה
 69. 69 סעיף ח
 70. 70 סעיף ד'
 71. 71 מהדורא קמא סעיף י"ג ושם מבואר שאם אין ידוע לו טומאה בידים יכול לברך אפילו מבלי לנקות. ומהדורא בתרא סעי' ט בהנוגע לפרשת הקרבנות
 72. 72 הטעם בפרשת התמיד הוא משום שאין קרבנות בלילה והטעם של ברכת הנותן לשכוי בינה כי הרי אומר להבחין בין יום ולילה, היינו שהוא מברך על הבינה שהבחין בין יום ולילה והרי עדיין לילה הוא
 73. 73 היינו מיד אחרי זמן חצות שאז כבר נחשב קצת ליום הבא, אבל אם שמע לפני חצות הלילה אינו יכול לברך כיון שעדיין הוא לילה גמור
 74. 74 היינו שהברכה שהוא עושה הוא כדי ללמוד, שיוכל ללמוד תורה
 75. 75 מהדורא קמא סעיף ג' ומהדורא בתרא סעיף א'
 76. 76 סעיף ב'
 77. 77 לכאורה מה שייך זה שחייבות בתפלה לברכות התורה? ואולי משום שברכות התורה נעשו חלק מן התפלה, וממילא שגם נשים חייבים בזה.
 78. 78 לבד זה שמחויבות בתורה, וחייבות בתפלה, ולכן מברכות ברכת התורה, יש עוד טעם שמברכות ברכות התורה, כיון שברכות התורה קאי על פרשת התמיד.
 79. 79 עי' לעיל סימן מ"ו סעיף ח' שם מבואר שנוהגין לסדר ברכות התורה קודם פרשת תמיד
 80. 80 שהטעם שקורין פרשת התמיד מבאר אדה"ז הוא משום שהתפלה שהולכים להתפלל הוא במקום התמיד, ותקנו שיאמרו את המקור של התפלה ע"י קריאת פרשת התמיד לפני התפלה, ולכן גם נשים קוראות בפרשת התמיד, וכיון שקוראות פסוקים מן התורה, א"כ יש להם לברך לפני"ז ברכות התורה. שהקרבן התמיד שהביאו הוא גם בשביל הנשים, ולכן כשתקנו לקרא פרשת התמיד תקנו גם בשביל נשים. ולעיל בסימן א' במהדורא קמא לא הביא כלל שאומרים פרשת התמיד. ובמהדורא בתרא סימן א' מביא הסדר שאומרים, ומזכיר פרשת התמיד. ולכאורה נראה שפרשת התמיד חיובו הוא לא משום כל העוסק בתורת עלה כאלו הקריב שנזכר שם, אלא משום שכיון שהתפלה שהולכים הוא במקום התמיד תקנו שיאמרו את המקור של התפלות בפרשת התמיד.
 81. 81 שהקרבן התמיד שהביאו הוא גם בשביל הנשים, שהקרבן התמיד שהביאו הוא גם בשביל הנשים, ולכן כשתקנו לקרא פרשת התמיד תקנו גם בשביל נשים, וכיון שזה תקנה שהם חייבים לקרא וזהו פסוקים מדברי תורה א"כ מברכים ברכת התורה לפני שאומרים זה. ולעיל בסימן א' במהדורא קמא לא הביא כלל שאומרים פרשת התמיד. ובמהדורא בתרא סימן א' מביא הסדר שאומרים, ומזכיר פרשת התמיד. ולכאורה נראה שפרשת התמיד חיובו הוא לא משום כל העוסק בתורת עלה כאלו הקריב שנזכר, אלא משום שכיון שהתפלה שהולכים הוא במקום התמיד תקנו שיאמרו את המקור של התפלות בפרשת התמיד.