Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Noach • Index LIkutei Sichos Noach
 • Likutei Sichos vol. 1 - Noach
 • המבול פעל טהרה בעולם כ"מקוה"; טרדות הפרנסה "מים רבים" . ס"א
 • ב ענינים במבול: "תהום רבה" ו"ארובות השמים": ושניהם ב"דאגות הפרנסה" ס"ד
 • ההצלה ממי המבול - ע"י "בא אל התיבה", תיבות התורה תפלה ס"ה
 • "בא אל התיבה אתה ואשתך וגו'": חיוב ההשפעה על המשפחה וחינוך בני הבית ס"ו
 • ב' דרגות בטהרה: :לפני מי אתם מטהרין", "מי מטהר אתכם": תשובה על חטאים ותשובה דוהרוח תשוב גו' ס"י
 • Likutei Sichos vol. 3 - Noach
 • הוראה מענין דור הפלגה שאחר המבול על דורנו שאחר החורבן והשואה ס"א
 • "עשרה דורות מנח ועד אברהם כו'": ההפרש בין דור המבול ודור הפלגה בחטא ובעונש, וההוראה ס"ו
 • Likutei Sichos vol. 5 - Noach sicha 1
 • פירש"י ר"פ ד"ה אלה תולדות: ביאור בגמ' (יומא לח, א) מנא הא מילתא דאמור רבנן זכר צדיק לברכה: לשון תליתאי קטיל תליתאי (ערכין טו, ב) 
 • Likutei Sichos vol. 5 - Noach sicha 2
 • פירש"י ז, כג ד"ה אך נח
 • Likutei Sichos vol. 10 - Noach 1
 • רש"י ז, טו ד"ה צהר
 • Likutei Sichos vol. 10 - Noach 2
 • אשר איננה טהורה (ז, ח) - אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו (פסחים ג, א) 
 • Likutei Sichos vol. 10 - Noach 3
 • מאין לקחה היונה את עלה הזית (בפשש"מ)
 • Likutei Sichos vol. 15 – Noach 1
 • בנין התיבה ע"י נח מאה ועשרים שנה (לקח טוב ר"פ נח): מצוה שבגופו ולא ע"י שליח" הצד השווה לדין עשיית סוכה
 • Likutei Sichos vol. 15 – Noach 2
 • "ובשית מאה שנין לשתיתאה יתפתחון תרעי דחוכמתא כו'" (זח"א קיז, א) - גילוי בחכמות חיצוניות ובפנימיות התורה בסוף האלף הששי והקשר ביניהם: האיסור ללמוד באינוברסיטה
 • Likutei Sichos vol. 15 – Noach 3
 • "עכו"ם ששבת חייב מיתה" (סנהדרין נח, ב וברמב"ם הל' מלכים פ"י ה"ט): שתי הפעולות ההפכיות בעולם ע"י המבול - חיזוק העולם ("לא ישבותו") וחליששותו
 • Likutei Sichos vol. 15 – Noach 4
 • "חביב אדם שנברא בצלם" (אבות פ"ג מ"ד): ביאור הכרח פעולת ישראל בבני נח (רמב"ם הל' מלכים פ"ח ה"י)
 • Likutei Sichos vol. 15 – Noach 5
 • פירש"י בסוף הפרשה ד"ה בחרן: ביאור אריכות ימים של דורות הראשונים - ע"ד החסידות
 • Likutei Sichos vol. 20 – Noach 1
 • בן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו (רמב"ם הל' ע"ז פ"א ה"ג), וביאור רברי הרמב"ם שם פ"א
 • Likutei Sichos vol. 20 – Noach 2
 • חשבון מנין שנות נח (ושנות עולם) והתאמתו ע"ד הפשט
 • Likutei Sichos vol. 20 – Noach 3
 • פריש"י ח, א ד"ה ויזכור אלקים, יינה של תורה בענין כריתות ברית דנח
 • Likutei Sichos vol. 25 – Noach 1
 • ביאור פלוגתת ר' יהודא ור' יצחק (זח"א ס"ח, א) אם הא דנח לא בעי רחמין על עלמא הי' חסרון או לו, והטעם ש"יש דורשין אותו לגנאי" (רש"י ר"פ) אף שיש לדון כל אדם לכף זכות
 • Likutei Sichos vol. 25 – Noach 2
 • פירש"י (ז, יב) ד"ה ויהי הגשם על הארץ גו' - כיצד הי' גשם ("גשמי ברכה") על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה - ע"ד הפשטו ובפנימיות הענינים
 • Likutei Sichos vol. 25 – Noach 3
 • מדוע הוצריך נח לציווי "צא מן התיבה" (וציווי מיוחד בנוגע לכל חי "היצא אתך" ולא יצא מעצמו: הכרח הידור בקיום מצות פו"ר בדורנו זה ושלילת הענין דתכנון משפחה
 • Likutei Sichos vol. 25 – Noach - 7 Mar Cheshvon
 • Likutei Sichos vol. 30 – Noach 1
 • ביאור דברי המדרש שמי המבול ענינים - "קלוסו של הקב"ה" (ב"ר פ"ה א) ההבדל בין המים ש"בתחלת ברייתו של עולם" (ב"ר שם) ומי המבול
 • Likutei Sichos vol. 30 – Noach 2
 • אע"פ שקיים אדם מצות פרי' ורבי' ה"ה מצוה מד"ס שלא יבטל כו' שכל המוסיף נפש אחת בישראל כאילו בנה עולם (רמב"ם הל' אישות פט"ו הט"ז) - הטעם שלא הביא הרמב"ם לימוד בש"ס (יבמות סב, ב) מן הכתוב (קהלת יא, ו) ולערב אל תנח ידך
 • Likutei Sichos vol. 30 – Noach 3
 • פירש"י ט, טז ד"ה בין אלקים ובין כל נפש חי'
 • Likutei Sichos vol. 35 – Noach 1
 • "נח איש צדיק תמים הי' בדורותיו" - "אבל בדרין אחרנין אינו נחשב לכלום כגון דרא דאברהם . . דמשה . .   דדוד" (זהר ח"א ס, א) - ענינם של ג' הדורות דאברהם משה ודוד ושייכותם לנח. וביאור בלקוטי לוי"צ לזהר שם
 • Likutei Sichos vol. 35 – Noach 2
 • ההבדל בפסול בעל מום שלא נאסר לב"נ (זבחים קטו,ב) לפסול מחוסר אבר שאסור גם בב"נ (זבחים שם). שיטת הרמב"ם (הל' איסורי מזבח רפ"ג) דפסול מחוסר אבר בעוף הוא לפי ש"אין מקריבין חסר כלל": הטעם הפנימי שהדוגמא הרגילה דבעל מום שמותר בב"נ ועוף היא - "דוקין שבעין" דוקא
 • Likutei Sichos vol. 35 – Noach 3
 • ההבדל בין שיטת הב"ר (פל"ה ב) ופרש"י (ט, יב) אודות הדורות שלא נראתה הקשת בימיהם כיצד אפשר לומר שרק בדור של צדיקים גמורים אין צריכין לאות הקשת