Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Breishis

 • Index Likutei Sichos - Breishis
 • Likutei Sichos vol. 1 - Breishis
 • השפעת שבת בראשית על הנהגת השנה כולה . ס"א
  מנהג מכירת "מצוות" בשבת בראשית - בעבודת האדם. ס"ה
  שבת מברכים מ"ח "מר" לשון גשם. ירידת גשמים. ס"ז
 • Likutei Sichos vol. 3 - Breishis
 • ההוראה מחטא עה"ד - זהירות מנסיונות היצר המקשה על עבודת האדם: הוראה מיוחדת לנשים

 • Likutei Sichos vol. 5 - Breishis 1
 • פירש"י ריש פרשתינו: אר"י לא הי' צריך להתחיל כו'
 • Likutei Sichos vol. 5 - Breishis 2
 • פירש"י א, כא ד"ה התנינים
 • Likutei Sichos vol. 5 - Breishis 3
 • פירש"י ב, ב ד"ה ויכל אלקים: שקו"ט בגדר מלאכת מכה בפטיש
 • Likutei Sichos vol. 10 - Breishis 1
 • אמר ר' יצחק לא הי' צריך להתחיל כו' (רש"י א, א) - בעבודת האדם
 • Likutei Sichos vol. 10 - Breishis 2
 • אור - הבריאה הראשונה
 • Likutei Sichos vol. 10 - Breishis 3
 • "ויאמר הנחש" (ג, א-ד) בפשוטו של מקרא
 • Likutei Sichos vol. 15 - Breishis 1
 • ג' הטעמים להתחלת התורה באות ב' - התיווך ביניהם. ובעבודת האדם
 • Likutei Sichos vol. 15 - Breishis 2
 • ליקוי חמה ולבנה סימן רע (סוכה כט, א) אף שזהו דבר טבעי
 • Likutei Sichos vol. 15 - Breishis 3
 • קריאת שמות הנבראים ע"י אדה"ר דוקא, ולא ע"י המלאכים (ב"ר פי"ז ד)
 • Likutei Sichos vol. 15 - Breishis 4
 • פירש"י ד, ג ד"ה מפרי האדמה: ביאור ברמב"ם (סוף הל' איסורי מזבח) "קרבנו מן היפה . . שבאותו המין" 
 • Likutei Sichos vol. 15 - Breishis 5
 • פירש"י בסיום הפרשה ד"ה כי נחמתי כי עשיתים
 • Likutei Sichos vol. 20 - Breishis 1
 • לא הי' צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם כו' וטענת האומות
 • Likutei Sichos vol. 20 - Breishis 2
 • פירש"י א, כט-ל ד"ה לכם יהי' לאכלה ולכל חית הארץ
 • Likutei Sichos vol. 25 - Breishis 1
 • פירש"י עה"פ (א, ד) וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל ביאור הקשר בין "דברי אגדה" שבפרש"י זה וה"אגדה" בפרש"י עה"פ ברא גו' 
 • Likutei Sichos vol. 25 - Breishis 2
 • מאן דנולד בחמשה בשבת יהי' גבר גומל חסדים משום דאיברי בי' דגים ועופות (שבת קנו, א) - היתרון בגמ"ח זו לגבי מדת החסד שבטבע כל ישראל בתולדותם (יבמות עט, א) 
 • Likutei Sichos vol. 25 - Breishis 3
 • כל מה שנברא בעשי"ב צריכין עשי' ותיקון (ב"ר פי"א ו), אף שעולם על מליאתו נברא (ב"ר פי"ד, ז)
 • Likutei Sichos vol. 30 - Breishis 1
 • בעשרה מאמרות נברא העולם כו' להפרע מן הרשעים כו' (אבות רפ"ה) - איך אפשר לומר שעיקר הבריאה (בעש"מ) היא "להפרע מן הרשעים"
 • Likutei Sichos vol. 30 - Breishis 2
 • טענת הלבנה "אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד" (חולין ס, ב) ביאור דברי השל"ה (בהקדמתו) ששני המאורות הן תושב"כ ותושבע"פ: דיוק ל' הרמב"ם בהקדמתו לס' היד בסדר המסורה דתורה שבע"פ  
 • Likutei Sichos vol. 35 - Breishis 1
 • פלוגתת המפרשים אם אדם הראשון קרא שמות גם לדגים (רד"ק וחזקוני ב, יט מדרש ויתיר): הביאורים השונים בתוכן ענין קריאת שמות ע"י אדה"ר
 • Likutei Sichos vol. 35 - Breishis 2
 • ההבדל בין חנוך בנו של קין דבו נאמר (ד, יז) "ויהי (קין) בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך" - יישוב העולם. וחנוך מצאצאי שם שנאמר בו (ה, כד) "ואיננו כי לקח אותו אלקים": ב' התקופות - לפני המבול ואחר המבול - בעבודת בנ"י וההתכללות ביניהן