Enjoying this page?

Likutei Sichos - Av 20

 • Likutei Sichos - Av 20
 • Likutei Sichos vol. 4 - Av 20
 • מחלוקת ר"מ ור' יוסי מי הקריב קרבן העצים בכ' אב - בני דוד או בני יואב: ברוחניות ובעבודה
 • Likutei Sichos vol. 9 - Av 20 1
 • ההבדל בין מעלת נדבת העצים ד"בני פחת מואב בן יהודה" ביום עשרים באב, ושל "בני עדין בן יהודה" בעשרים באלול
 • Likutei Sichos vol. 9 - Av 20 2
 • פסק דין של בעל ההילולא במי שהיתה לו סוכה בחצרו ושכח לעשות עירובי חצירות עם שכיניו, שהסוכה עצמה מערב - ע"פ פנימיות הענינים, שהמקיף דסוכה מאחדת כל ישראל, גם בעניניהם הגשמיים
 • Likutei Sichos vol. 14 - Eikev 1, Av 20
 • "קשה מיתתן של צדיקים לפני הקב"ה כשבירת הלוחות" (רש"י פרשתנו י, ו ועוד). הקשר לבעל ההילולא דכ' אב שנסתלק בהיותו בגלות
 • Likutei Sichos vol. 19 - Av 20
 • זמן עצי הכהנים והעם כשחל בשבת (מגילה ה, א) ותיווך בין פרש"י לש"ס ופרש"י לרי" שם