Enjoying this page?

PESACHIM - 059a – תמיד נשחט – פרק חמישי – פסחים, נט ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

יאוחר דבר שנאמר בו, "בערב" ו"בין הערבים", לדבר שלא נאמר בו "בערב" אלא "בין הערבים" בלבד.

אי הכי, קטרת ונרות נמי נקדמו לפסח?

יאוחר דבר שנאמר בו "בערב" ו"בין הערבים" לדבר שלא נאמר בו אלא "בין הערבים" בלבד?

שאני התם, דמיעט רחמנא "אותו".

דתניא, (שמות כז, ) ""מערב ועד בקר", תן לה מדתה שתהא דולקת מערב עד בוקר.

דבר אחר.

אין לך עבודה שכשירה מערב עד בוקר, אלא זו בלבד".

מאי טעמא?

אמר קרא, (שמות כז, ) "יערך אותו אהרן ובניו מערב עד בקר", אותו מערב עד בוקר, ואין דבר אחר מערב עד בוקר.

ואיתקש קטרת לנרות.

ותניא, כי קושיין.

"תמיד קודם לקטרת.

קטרת קודמת לנרות.

ונרות קודמות לפסח.

יאוחר דבר שנאמר בו "בערב" ו"בין הערבים" לדבר שלא נאמר בו אלא "בין הערבים" בלבד".

והא כתיב, "אותו"?

האי "אותו" מיבעי ליה למעוטי עבודה שבפנים, ומאי ניהו?

קטרת.

סלקא דעתך אמינא, הואיל וכתיב (שמות ל, ) "ובהעלת אהרן את הנרת בין הערבים יקטירנה", אימא נדליק נרות ברישא, והדר נקטיר קטורת.

מיעט רחמנא "אותו".

אלא "בין הערבים יקטירנה" למה לי?

הכי קאמר רחמנא, בעידן דמדלקת נרות, תהא מקטרא קטרת.

תנו רבנן, "אין לך דבר שקודם לתמיד של שחר, אלא קטרת בלבד.

שנאמר בה, "בבקר בבקר".

ויוקדם קטרת, דבר שנאמר בו "בבקר בבקר", דכתיב (שמות ל, ) "והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר".

לדבר שלא נאמר בו, אלא בקר אחד?

ואין לך דבר שמתעכב אחר תמיד של בין הערבים, אלא קטרת, ונרות, ופסח, ומחוסר כפורים, בערב הפסח, שטובל שנית ואוכל את פסחו לערב.

רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר, אף מחוסר כפורים בשאר ימות השנה, שטובל ואוכל בקדשים לערב".

בשלמא לתנא קמא, יבא עשה דפסח שיש בו כרת וידחה עשה דהשלמה שאין בו כרת.

אלא לר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה, מאי אולמיה דהאי עשה מהאי עשה?

אמר רבינא אמר רב חסדא, הכא בחטאת העוף עסקינן, שאין למזבח אלא דמה.

רב פפא אמר, אפילו תימא בחטאת בהמה, מעלה ומלינה בראשו של מזבח.

והאיכא אשם?

בשלמא לרב פפא, היינו דמלין לה.

אלא לרב חסדא, מאי איכא למימר?

אמרי, שקרב אשמו.

והאיכא עולה?

וכ"ת עולה לא מעכבא?

והתניא, "ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, כשם שחטאתו ואשמו מעכבין אותו, כך עולתו מעכבתו".

וכי תימא בשקרבה עולתו?

ומי קרבה עולתו קודם לחטאתו ראשון?!

והתניא (ויקרא ה, ) "והקריב את אשר לחטאת ראשונה".

מה תלמוד לומר?

אם ללמד שתהא קודמת לעולה?

הרי כבר נאמר (ויקרא ה, ) "ואת השני יעשה עולה כמשפט"?

אלא זה בנה אב לכל חטאות, שיהו קודמות לכל עולות הבאות עמהן.

וקי"ל, דאפילו חטאת העוף קודמת לעולת בהמה.

אמר רבא, שאני עולת מצורע דרחמנא אמר