Enjoying this page?

PESACHIM - 058b – תמיד נשחט – פרק חמישי – פסחים, נח ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

אי לא חיישינן, ניעבדיה בשש ומחצה?

קא סבר, מוספין קודמין לבזיכין.

עביד להו למוספין בשש.

ובזיכין בשבע.

ועביד ליה לתמיד, בשבע ומחצה.

מתקיף לה רבה בר עולא, מידי "כסידרו בחול כך סידרו בשבת בערב הפסח, דברי ר' ישמעאל" קתני?!

"כך סידרו בשבת" סתמא קתני?

אלא אמר רבה בר עולא, הכי קתני:

כסידרו בחול דעלמא, כך סידרו בשבת דעלמא.

דברי ר' ישמעאל.

ר"ע אומר, כסידרו בערב הפסח דעלמא, כך סידרו בשבת דעלמא.

ומתני' דקתני, "בין בחול בין בשבת", דברי הכל היא.

במאי קמיפלגי?

בגזרת נדבות ונדרים קמיפלגי.

ר' ישמעאל סבר, גזרינן שבת אטו חול.

ור' עקיבא סבר, לא גזרינן.

אי לא גזרינן, ניעבדיה בו' ומחצה?

קסבר, מוספין קודמין לבזיכין.

מוספין בשש.

ובזיכין בז'.

ועביד ליה לתמיד, בז' ומחצה.

מיתיבי, "תמיד, כל השנה כולה קרב כהלכתו.

נשחט בשמונה ומחצה, וקרב בט' ומחצה.

ובערב הפסח, נשחט בז' ומחצה, וקרב בח' ומחצה.

חל להיות בשבת, כחל להיות בשני בשבת.

דברי ר' ישמעאל.

ר"ע אומר, כסידרו בערב הפסח".

בשלמא לאביי ניחא.

אלא לרבא קשיא?

אמר לך רבא, לא תימא "כחל בשני בשבת", אלא אימא "כשני בשבת דעלמא".

מיתיבי, "חל להיות בשבת, כסידרו כל השנה כולה.

דברי ר' ישמעאל.

ר"ע אומר, כסידרו בערב הפסח דעלמא".

בשלמא לרבא ניחא.

אלא לאביי קשיא?

אמר לך אביי, לא תימא "כסידרו כל השנה", אלא אימא "כסידרו כל השנים כולן.

דברי ר' ישמעאל.

ר"ע אומר, כסידרו ערב הפסח שחל להיות בערב שבת".

תנו רבנן, "מנין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר?

תלמוד לומר (ויקרא ו, ) "וערך עליה העולה"".

מאי תלמודא?

אמר רבא (ויקרא ו, ) "העולה", עולה ראשונה.

ומנין שאין דבר קרב אחר תמיד של בין הערבים?

ת"ל (ויקרא ו, ) "והקטיר עליה חלבי השלמים".

מאי תלמודא?

אמר אביי, "עליה שלמים, ולא על חבירתה שלמים".

מתקיף לה רבא, אימא, שלמים הוא דלא נקריב, הא עולות נקריב?

אלא אמר רבא, "השלמים".

עליה השלם, כל הקרבנות כולן.

ת"ר, "תמיד קודם לפסח.

פסח קודם לקטרת.

קטרת קודמת לנרות.