Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Chayei Sara

 • Likutei Sichos - Chayei Sara index
 • Likutei Sichos vol. 1 - Chayei Sara
 • אברהם ושרה - נשמה וגוף - מעלת הגוף - "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה" ס"א
 • טעם קפיצת הדרך דאליעזר בשידוך יצחק ורבקה ס"ה
 • "יפה שיחתן כו' מתורתן של בנים": מעלת ענין הנישואין ושצ"ל מיוסד על תומ"צ ס"ח
 • שבועת אליעזר לאברהם - בנקיטת חפץ סי"ב
 • פ' ח"ש - התחלת הגאולה, קנין חלק בארץ ע"י אברהם ס"כ
 • Likutei Sichos vol. 3 - Chayei Sara
 • "כשם שהם תמימים כך שנותיהם תמימים": ואברהם זקן בא בימים - "זקנה כנגד ימים וימים כנגד זקנה": עבודה עם עצמו ובעולם. והשלימות בזה
 • Likutei Sichos vol. 5 - Chayei Sara 1
 • מדרש רבה ר"פ: כשם שהם תמימים כך שנותיהם תמימים כו': זו שרה שהיתה תמימה במעשי' כו' כהדא עגלתא תמימא כו' שחביב חייהם של צדיקים כו'
 • Likutei Sichos vol. 5 - Chayei Sara 2
 • פרש"י כג, ט ד"ה המכפלה
 • Likutei Sichos vol. 10 - Chyei Sara 1
 • רש"י כג, ט ד"ה בכסף מלא
 • Likutei Sichos vol. 10 - Chyei Sara 2
 • רש"י כד, נז ד"ה נשאלה את פי': רש"י כד, נה ד"ה ויאמר אחי' ואמא
 • Likutei Sichos vol. 15 – Chayaei Sara 1
 • התאמת השם "חיי שרה" עם זה שכל הפרשה מדברת אחרי מיתתה: החידוש בעבודת שרה לגבי אברהם המתבטא בכל סיפורי הפרשה
 • Likutei Sichos vol. 15 – Chayaei Sara 2
 • פירש"י כד, ו ד"ה כי ה' אלקי השמים אשר לקחני מבית אבי: ביאור ענין "עכשיו הוא אלקי השמים ואלקי הארץ" בפנימיות הענינים
 • Likutei Sichos vol. 15 – Chayaei Sara 3
 • פירש"י כד, סו ד"ה האהלה שרה אמו: הדלקת נרות שבת קדש ע"י בנות קטנות
 • Likutei Sichos vol. 15 – Chayaei Sara 4
 • פירש"י כח, א ד"ה קטורה: ביאור סיפור הגמרא (זבחים סב, ב) ע"ד בני' אחתי' דר' טרפון
 • Likutei Sichos vol. 15 – Chayaei Sara 5
 • ג' אופנים בנס חנוכה והחידוש לגבי נס הנרות דשרה ורבקה (ב"ר פ"ט, טז)
 • Likutei Sichos vol. 20 – Chayei Sara 1
 • למה לא פירש"י למה "נכתב שנה בכל כלל וכלל" גבי ישמעאל
 • Likutei Sichos vol. 20 – Chayei Sara 2
 • בעלי תשובה בשעתא חדא ביומא חדא ברגע חדא קריבין לגבי קב"ה (זהר קכט, א) ולקוטי לוי"צ שם
 • Likutei Sichos vol. 20 – Chayei Sara 3
 • שלשה הם נענו במענה בפיהם אליעזר עבדו של אברהם ומשה ושלמה (ב"ר פ"ט, ד) 
 • Likutei Sichos vol. 25 – Chayei Sara 1
 • המעלה המיוחדת בבעלות עם ישראל (והלויים) על עיר חברון (והרמז בב"ר פנ"ח, ד) לגבי קנינם בשאר א"י ( וכן לגבי בעלות הלוים בשאר ערי מקלט וערי הלוים) 
 • Likutei Sichos vol. 25 – Chayei Sara 2
 • טעם השינוי בלשון הכתובים בשליחות אליעזר - "ישלח מלאכו לפניך" (כד, ז) או "אתך" (כד, מ): ביאור ענין הצלחה
 • Likutei Sichos vol. 25 – Chayei Sara 3
 • שייכות ההפטרה (דוד "זקן ובא בימים" ושבועתו ששלמה ימלוך אחריו) לתוכן הסדרה: שקו"ט בדין משיחת מלך בן מלך וטעם הכפל והשינוי ברמב"ם (הל' כלי המקדש פ"א הי"א והל' מלכים ספ"א)
 • Likutei Sichos vol. 30 – Chayei Sara 1
 • שקו"ט בדברי הפרקי דר"א (פל"ז) שאברהם כרת ברית עם בני חת שאין בנ"י יורשים את עיר יבוס כ"א ברצונם של בני יבוס: אופן לכידת העיר ע"י דוד, ביאור שני הגדרים בבעלות ישראל על א"י, בעלות כללית ובעלות פרטית
 • Likutei Sichos vol. 30 – Chayei Sara 2
 • פירש"י כד, מב ד"ה ואבא היום - הקשר בין שני הענינים בפירש"י (א) מכאן שקפצה לו הדרך (ב) יפה שיחתן של עבדי אבות כו' - ע"ד הפשט וע"פ פנימיות הענינים
 • Likutei Sichos vol. 30 – Chayei Sara 3
 • שקו"ט במהסופר בהפטרת פרשתנו ששלמה הוכתר למלך בחיי דוד, ביאור דברי הרמב"ם בהל' מלכים (פ"א ה"ז) בגדר ירושת המלכות. והחידוש במלכות בית דוד ש"לא תכרת המלוכה מזרע דוד לעולם"
 • Likutei Sichos vol. 35 – Chayei Sara 1פ
 • פירש"י כג, יז ד"ה ויקם שדה עפרון - "תקומה היתה לו שיצא מיד הדיוט ליד מלך" - ע"פ פשט, וההוראה מזה בעבודת כאו"א
 • Likutei Sichos vol. 35 – Chayei Sara 2
 • "ואברהם זקן בא בימים" (כד, א) - והרי כבר נאמר (וירא יח, יא) "ואברהם ושרה זקנים באים בימים": פירוש ד"בא בימים" ע"ד הפשט והתאמתו לפירוש הזהר (פרשתנו קכט, א) ביאור לשון הכתוב "ויהיו חיי שרה" (ולא "ימי שרה") ולשון רש"י (ריש פרשתנו) ש"כולן שוין לטובה"
 • Likutei Sichos vol. 35 – Chayei Sara 1
 • הנס שנעשה לאברהם שנולדו לו עוד ששה בנים (מקטורה) לעת זקנותו, והנסים שקרו בעת לידת יצחק (רש"י וירא כא, ו) שני האופנים בפעולה על אומות העולם, הנרמזים בשני פרקים האחרונים דס' היד להרמב"ם