Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Vayera

 • Index Likutei Sichos - Vayera
 • Likutei Sichos vol. 1 - Vayera
 • סיפור עם אדמו"ר (הרש"ב) נ"ע שבכה בקנותו למה לא נגלה אליו ה' ומענה הצ"צ ע"ז. ס"א
 • לידת יצחק אחר מילת אברהם - הראה מעבודת יצחק. ס"ח
 • Likutei Sichos vol. 3 - Vayera
 • ביאור דברי הרמב"ם (הל' אבל פי"ד ה"ב) בענין הכנסת אורחים "שחקק אברהם אבינו". ס"א
 • "ויטע אשל בבאר שבע" בעבודת האדם: ענין החינוך ותמיכת ישיבות. ס"ו
 • Likutei Sichos vol. 5 - Vayera
 • וירא אליו ה' - לבקר את החולה, יום ג' של מילה (רש"י, ב"מ פ"ו, ב): הכרח עשיית מצות בדרכי הטבע
 • Likutei Sichos vol. 5 - 20 Cheshvan
 • ביאור בסיפור ע"ד אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע בילדותו שבכה על שלא נגלה אליו ה' ומענה אדמו"ר הצ"צ על זה (היום יום ע' קג) ושתי הנוסחאות שבו 
 • Likutei Sichos vol. 10 - Vayera 1
 • עבודת אברהם בפ' לך ובפ' וירא
 • Likutei Sichos vol. 10 - Vayera 2
 • רש"י כד, נז ד"ה ונשאלה את פי': רש"י כד, נה ד"ה ויאמר אחי' ואמה
 • Likutei Sichos vol. 15 – Vayera 1
 • פירש"י יח, ט ד"ה ויאמרו אליו
 • Likutei Sichos vol. 15 – Vayera 2
 • "תלתא אינון דקיימי בסהדותא לאסהודא . . באר דיצחק . . דכתיב בעבור תהי' לי לעדה" (זח"ג רפד, ב) ותירוצי הרמ"ז והלקלוי"צ על הקושיא - דפסוק זה נאמר באברהם
 • Likutei Sichos vol. 15 – Vayera 3
 • ביאור הנהגת אברהם לכוף את אורחיו לברך בשם ה' (ב"ר פמ"ט, ד) 
 • Likutei Sichos vol. 15 – Vayera 4- 20 Cheshvan
 • ההוראה מסיפור אדנ"ע בילדותו שבכה על שלא נגלה אליו ה' ומענת הצ"צ על זה (היום יום ע' קג): שקו"ט בהא ד"בר שית קביל וספי' לי' כתורא" (כתובות נ, א): הסיפור אודות חינוך אדנ"ע בזהירות מהלבנת פנים
 • Likutei Sichos vol. 15 - 20 Cheshvan
 • ב גירסאות בסיום ברכות ומו"ק: ת"ח אין להם מנוחה" או צדיקים אין להם מנוחה"
 • Likutei Sichos vol. 20 – Vayera 1
 • בכיית אדנ"ע בקטנותו למה לא נתגלה ה' אליו. מדוע בכה על וירא דפרשתנו דוקא
 • Likutei Sichos vol. 20 – Vayera 2
 • פירש"י יח, ג ד"ה ויאמר אדנ"י
 • Likutei Sichos vol. 20 – Vayera 3
 • עמוד לי בנסיון זה (עקידה) שלא יאמרו אין ממש בראשונים (סנהדרין פט, ב)
 • Likutei Sichos vol. 25 – Vayera 1
 • ביאור ל' הרמב"ם (הל' אבל פי"ד ה"ב) שכר הלוי' מרובה מן הכל כו' וגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה שנאמר וירא והנה שלשה אנשים -  המעלה שבהכנסת אורחים (ומצות לוי') לשיטת הרמב"ם
 • Likutei Sichos vol. 25 – Vayera 2
 • בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצות אפר פרה ועפר סוטה (סוטה יז, א) - שייכותם זל"ז: ביאור בסיפור הזהר (ר"פ חוקת) ולקוטי לוי"צ שם - בשייכות פרה אדומה לר פנחס בן יאיר
 • Likutei Sichos vol. 25 – Vayera 3
 • חביבותו של יצחק שנימול לח' ימים (ב"ר פנ"ה ד)
 • Likutei Sichos vol. 30 – Vayera 1
 • ההבדל בין הבבל (יבמות עט, א) והירושלמי (קדושין פ"ד ה"א) בגדרם של הג' הסימנים דעם ישראל "רחמנים ביישנים וגומלי חסדים
 • Likutei Sichos vol. 30 – Vayera 2
 • ביאור אריכות לשון הרמב"ם בשתי ההלכות הראשונות דפ"ב מהלכות בית הבחירה ע"ד מקום המזבח
 • Likutei Sichos vol. 30 – Vayera 3
 • פירש"י כב יג ד"ה תחת בנו - החידוש בתפלת אברהם ש"על כל עבודה . . יהי רצון שתהא זא כאלו היא עשוי' בבני"
 • Likutei Sichos vol. 35 – Vayera 1
 • שקו"ט בהא דאין חובת חינוך אלא דרבנן, ואילו מה"ת אין חיוב להכין את הקטן לזמן גדלותו: איך אפ"ל דאצל אברהם היו "יומין שלימין" (זח"א קכט, א ועוד) והרי לא הכיר את בוראו רק בהיות בן ג' שנים (נדרים לב, סע"א) 
 • Likutei Sichos vol. 35 – Vayera 2
 • טעם ההבדל בין סדום ועמורה שנשרפו וד' הערים שרק נהפכו (יט, כד-כה וברש"י שם) ע"ד הפשט, הביאור הפנימי במ"ש בנובואת יחזקאל (טז, נג) שלעתיד ישובו ערי סדום
 • Likutei Sichos vol. 35 – Vayera 3
 • פירש"י כב, יב ד"ה כי עתה ידעתי (הא'): א"ר אבא א"ל אפרש לפניך את שיחתי אתמול אמרת לי כו' וחזרת ואמרת כו' א"ל הקב"ה לא אחלל בריתי כו' - ההכרח בפשוטו של מקרא לכל דו"ד אלו בין אברהם והקב"ה, והשייכות לשיטת ר' אבא ( חגיגה טז, א) ד"כל שלא חס על כבוד קונו" היינו "זה המסתכל בקשת"