Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Toldos

 • Recording is synopsis of LS Vol. 15 Sicha: 1,2,3,5
 • Likutei Sichos Toldos - index
 • Likutei Sichos vol. 1 - Toldos
 • Recording
 • אברהם הוליד את יצחק ועשה משתה גדול ביום הגמלו. ס"א
 • לע"ל יאמרו ליצחק אתה אבינו, מעלתו - פחד: הי' בג"ע ג' שנים. ס"ח
 • הוראה מהנ"ל - שמירה לפני החתונה וקבלת סמיכה לפני החתונה. סי"ג
 • טעם שברכות יצחק ליעקב היו ע"י מרמה דוקא. סכ"א
 • במדרש על "ויתן לך": עשר ברכות כנגד עשרה מאמרות. סכ"ה
 • Likutei Sichos vol. 3 - Toldos
 • Recording
 • כמה ביאורים בכפל הלשון ("ואלה תולדות) יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק" בנגלה ובפנימיות, והקשר ביניהם
 • Likutei Sichos vol. 5 - Toldos 1
 • Recording
 • פירש"י ר"פ ד"ה ואלה תולדות
 • Likutei Sichos vol. 5 - Toldos 2
 • Recording
 • פירש"י כו, יב ד"ה מאה שערים: ב' הפירושים - שני אופנים בהנס: ביאור ענין "לא תסור"
 • Likutei Sichos vol. 10 - Toldos 1
 • Recording
 • רש"י כו, כב ד"ה ופרינו בארץ
 • Likutei Sichos vol. 10 - Toldos 2
 • Recording
 • "ויתן לך" (כז, כז)
 • Likutei Sichos vol. 15 - Toldos 1
 • Recording 8:46
 • ההפרש בין ישמעאל בן אברהם שאין לו דין ישראל (אף שעשה תשובה), ועשו בן יצחק דהוה ישראל (קדושין יח, א)
 • Likutei Sichos vol.15 - Toldos 2
 • Recording 10:03
 • החילוק בין פירש"י (כו, ב) והמדרש (ב"ר פס"ד, ג) אם האיסור על יצחק לצאת לחו"ל הוא מדין עולה הנפסלת ביוצא" רש"י והמדרש לשיטתם באופן הבעלות על א"י (וקדושתה) בזמן האבות
 • Likutei Sichos vol.15 - Toldos 3
 • Recording 5:47
 • פירש"י כז, א ד"ה ותכהין - הצריכותא בג' הפירושים
 • Likutei Sichos vol. 15 -Toldos 4
 • פירש"י כז, ב ד"ה לא ידעתי יום מותי
 • Likutei Sichos vol. 15 - Toldos 5
 • Recording 4:31
 • פירש"י כח, ז ד"ה וישמע יעקב
 • Likutei Sichos vol. 20 – Toldos 1
 • צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם (רש"י ריש פרשתנו)
 • Likutei Sichos vol. 20 – Toldos 2
 • ויגדלו הנערים (כה, כז) עשו הי' בכלל אלא שקלקל במעשיו (יל"ש יהושע רמז כג) ובזהר עה"פ
 • Recording 37:41
 • Likutei Sichos vol. 20 – Toldos 3
 • פירש"י כח, ד ד"ה את ברכת אברהם  
 • Likutei Sichos vol. 25 – Toldos 1
 • פרש"י (כח, כז) ד"ה יודע ציד - "היאך מעשרין את המלח כו'": פלוגתת הרמב"ם והראב"ד (הל' מלכים רפ"ט) אודות מעשר דאברהם
 • Likutei Sichos vol. 25 – Toldos 2
 • אל תרד מצרימה שכון בארץ גו' - אין חו"ל כדאי לך ( כו, ב-ג וברש"י): גם יצחק פועל "בחוץ", ואדרבא דוקא עבודתו עושה "תולדות" (ה"דומים לאב") 
 • Likutei Sichos vol. 25 – Toldos 3
 • יצחק "עולה תמימה" (ב"ר פס"ד, ג) "אפרו של יצחק (נשאר) צבור ע"ג המזבח" (תו"כ בחוקותי כו, מב. ובכ"מ) אף שצ"ל הוצאת הדשן  - ע"ד ההלכה, ובפנימיות הענינים
 • Likutei Sichos vol. 30 – Toldos 1
 • "הקב"ה צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם" (רש"י ריש פרשתנו) - הדמיון בין עבודת יצחק ועבודת אברהם. אף שאברהם מדתו חסד ויצחק מדתו גבורה, הטעם שיצחק נקרא ע"ש השמחה (רש"י לך יז, יט . וירא כא, ו)
 • Likutei Sichos vol. 30 – Toldos 2
 • פירש"י כח, כד ד"ה וימלאו ימי' וד"ה והנה תומם - הטעם שרש"י מפרש ההבדל בין לידת רבקה ולידת תמר בפרשתנו (והשינויים לגבי ל' רש"י בפ' וישב לח, כז) 
 • Likutei Sichos vol. 30 – Toldos 3
 • ביאור דברי הרמב"ן (פרשתנו כו, כ) שג' הבארות שחפר יצחק הם לנגד ג' המקדשות: החידוש בהלכה מהא שהמקדשות נרמזו בענין של חפירת בארות דייקא - שצ"ל ע"H מעשה בנ"א, "ועשו לי מקדש", והנפק"מ בחיוב הבני' ומקום הבנין וצורתו: החידוש בענין זה במקדש הג' לגבי המקדשות שלפניו
 • Likutei Sichos vol. 35 – Toldos 1
 • ביאור דברי ר' יהודה החסיד (הובאו במדבר קדמות להחיד"א בתחלתו) שט"ו שנים למדו האבות תורה ביחד בכל יום ט"ו שעות, ובס' חסידים (סי' קס"ה) שעסקן בעבודת ה' כל כ"ד שעות היום.ותיווך החיד"א דט"ו שעות למדו תורה וט' שעות עסוק בתפלה דוגמת התחברות זו בג' אבות החסידות - הבעש"ט הרב המגיד ממעזריטש ואדמו"ר הזקן
 • Likutei Sichos vol. 35 – Toldos 2
 • ההבדל בדברי המשנה (סוף קידושין) "עשה א"א את כל התורה כולה עד שלא ניתנה", ומאמרו של רב (יומא כח, ב) "קיים אברהם אבינו כה"ת כולה": דוגמת שני אופנים הנ"ל בתומ"צ דאברהם בלימוד התורה שלנו (אחרי מ"ת)
 • Likutei Sichos vol. 35 – Toldos 3
 • פרש"י סוף פרשתנו ד"ה על נשיו - "הוסיף רשעה על רשעתו כו'", השינוי בין שיטת רש"י ושיטת המד"ר כאן בטיב רשעתו של עשו בלקיחת מחלת וכן אם מחלת היתה מרשעת. ההוראה בגודל הזהירות מענין ה"צביעות" ורע הנעלם וביאור במאמר אדה"ז (מאמרים הקצרים ע תנב) בטעם אריכות גלות זה האחרון