Enjoying this page?

MEGILAH - 013b – מגילה נקראת – פרק ראשון – מגילה, יג ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

(איוב לו) לא יגרע מצדיק עיניו[1]

לא יגרע מצדיק עיניו - נותן עיניו במעשה הצדיקים, לשלם להם אף לימים רבים, מדה במדה:

בשכר צניעות שהיתה בה ברחל[2] - זכתה ויצא ממנה שאול[3].

זכתה ויצא ממנה שאול - שהיה צנוע:

ובשכר צניעות שהיה בו בשאול - זכה ויצאת ממנו אסתר.

זכה ויצאת ממנו אסתר - בתרגום של מגילה מייחס מרדכי, ועושהו עשירי לשאול[4], ומשאול עד בנימין. וכתיב: היא אסתר בת דודו[5]. ואין לו ראיה אחרת בכתובים שיצאה משאול:

ומאי צניעות היתה בה ברחל?

דכתיב: (בראשית כט) ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא.[6]

וכי אחי אביה הוא והלא בן אחות אביה הוא?

אלא אמר לה: מינסבא לי.

אמרה ליה: אין. מיהו אבא רמאה הוא ולא יכלת ליה.

אמר לה: אחיו אנא ברמאות.

אמרה ליה: ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא?

אמר לה: אין? (שמואל ב כב) עם נבר תתבר ועם עקש תתפל[7].

אמר לה: ומאי רמיותא.

אמרה ליה: אית לי אחתא דקשישא מינאי ולא מנסיב לי מקמה.

מסר לה סימנים.

כי מטא ליליא אמרה: השתא מיכספא אחתאי.

מסרתינהו ניהלה.

מסרתן - ללאה. והוא צניעות שלא יתפרסם הדבר שמסר לה[8] סימנין:

והיינו דכתיב: (בראשית כט) ויהי בבקר והנה היא לאה[9] - מכלל דעד השתא לאו לאה היא.

אלא מתוך סימנין שמסרה רחל ללאה[10] לא הוה ידע עד השתא - לפיכך זכתה ויצא ממנה שאול.

ומה צניעות היתה בשאול?

דכתיב: (שמואל א י) ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל[11] - זכה ויצאת ממנו אסתר.

ואמר רבי אלעזר: כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם - פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות.

שנאמר:[12] (איוב לו) ויושיבם לנצח ויגבהו[13].

שנאמר לא יגרע מצדיק עיניו - וסיפיה דקרא: ויושיבם לנצח ויגבהו - והיינו גדולה לדורות:

ואם הגיס דעתו - הקב"ה משפילו.

ואם הגיס דעתו כו' - הכי סמכי קראי: ויושיבם לנצח ויגבהו. ואם אסורים בזקים - על ידי שמגביהין עצמן באין לידי עניות ויסורים:

שנאמר: (איוב לו) ואם אסורים בזקים וגו'[14].

ואת מאמר מרדכי אסתר עושה[15]

אמר רבי ירמיה: שהיתה מראה דם נדה לחכמים.

כאשר היתה באמנה אתו

אמר רבה בר לימא: שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי.

וטובלת - מחמת נקיות, שלא תהא מאוסה לצדיק משכיבתו של אחשורוש:

בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצף בגתן ותרש[16]

אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: הקציף הקב"ה אדון על עבדיו, לעשות רצון צדיק.

אדון על עבדיו - ויקצוף פרעה על שני סריסיו[17]:

ומנו - יוסף.

שנאמר: (בראשית מא) ושם אתנו נער עברי וגו'[18].

עבדים על אדוניהן, לעשות נס לצדיק.

ומנו - מרדכי.

דכתיב: ויודע הדבר למרדכי וגו'[19].

אמר רבי יוחנן: בגתן ותרש שני טרסיים הוו, והיו מספרין בלשון טורסי.

לשון טורסי - שם מקום:

ואומרים: מיום שבאת זו לא ראינו שינה בעינינו.

לא ראינו שינה - מתוך שהיתה חביבה עליו היה מרבה בתשמיש וצמא לשתות:

בא ונטיל ארס בספל כדי שימות.

והן לא היו יודעין, כי מרדכי מיושבי לשכת הגזית היה, והיה יודע בשבעים לשון.

אמר לו: והלא אין משמרתי ומשמרתך שוה?

משמרתי ומשמרתך - אתה ממונה על עבודה אחת ואני ממונה על עבודה אחרת:

אמר לו: אני אשמור משמרתי ומשמרתך.

והיינו דכתיב: ויבקש הדבר וימצא.[20] - שלא נמצאו במשמרתן.

אחר הדברים האלה[21]

הכי גרסינן: אחר הדברים האלה גדל המלך את המן וגו' - בתר בגתן ותרש כתיב:

[מאי אחר?]

וקא בעי הש"ס אחר מאי -   שלא גידלו עד שבא מעשה הזה:

אמר רבא: אחר שברא הקב"ה רפואה למכה.

אחר שברא הקדוש ב"ה רפואה למכה - העתידה לבא לאחר זמן:

דאמר ר"ל: אין הקב"ה מכה את ישראל, אא"כ בורא להם רפואה תחילה.

שנאמר: (הושע ז) כרפאי לישראל ונגלה עון אפרים[22].

כרפאי לישראל - ואחר כך נגלה עון אפרים, ע"י מכה שאני מביא עליהן:

אבל אומות העולם אינו כן - מכה אותן ואח"כ בורא להם רפואה.

שנאמר: (ישעיהו יט) ונגף ה' את מצרים נגוף ורפוא[23].

ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו[24]

אמר רבא: בתחילה במרדכי לבדו, ולבסוף בעם מרדכי, ומנו - רבנן. ולבסוף בכל היהודים.

הפיל פור הוא הגורל[25]

הפיל פור - ומהו פור הוא הגורל: מיום ליום - באיזו יום יפול הגורל[26] וכן מחודש לחודש[27]. והגורל של כולן הטיל ביום אחד[28], ונפל לו הגורל על אחד[29]:

Audio video

תנא: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה.

אמר: נפל לי פור בירח שמת בו משה.

בשבעה באדר מת משה - שנאמר: והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון[30]. (יהושע ד) צא מהם למפרע שלשים יום באבלו של משה, ושלשה ימים שהכינו להם צידה. שנאמר: הכינו לכם צידה כי בעוד שלשה ימים אתם עוברים וגו' (שם א[31]) הרי בשבעה באדר מת משה:

ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד.

ובשבעה באדר נולד - דכתיב: בן מאה ועשרים שנה אנכי היום (דברים לא[32]) - היום מלאו ימי ושנותי. כדאי הלידה שתכפר על המיתה:

ישנו עם אחד[33]

אמר רבא: ליכא דידע לישנא בישא כהמן.

אמר ליה[34]: תא ניכלינהו.

אמר ליה[35]: מסתפינא מאלהיו, דלא ליעביד בי כדעבד בקמאי.

אמר ליה[36]: ישנו מן המצות.

אמר ליה[37]: אית בהו רבנן.

אית בהו רבנן - מתשובתו של המן אנו למדין שכך היה אחשורוש משיבו:

אמר ליה[38]: עם אחד הן.

שמא תאמר קרחה אני עושה במלכותך

קרחה אני עושה במלכותך - שמלכות אחת מליאה מהם:

- מפוזרין הם בין העמים.

שמא תאמר אית הנאה מינייהו: מפורד - כפרידה זו שאינה עושה פירות[39].

ושמא תאמר: איכא מדינתא מינייהו

מדינתא - מדינה קטנה:

- תלמוד לומר: בכל מדינות מלכותך.

ודתיהם שונות מכל עם

דלא אכלי מינן ולא נסבי מינן ולא מנסבי לן.

ולא נסבי מינן - נשים:

ואת דתי המלך אינם עושים

ואת דתי המלך אינם עושים - אונגריות[40], ומסים[41], וגולגליות[42], וארנונות[43] - אינן נותנין:

דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"י.

דמפקי ליה לשתא בשה"י פה"י - שבת היום פסח היום, ואנו אסורים במלאכה:

ולמלך אין שוה להניחם

אין שוה - אין נאה ואין חשש להניחן:

דאכלו ושתו ומבזו ליה למלכות.

ואפילו נופל זבוב בכוסו של אחד מהן - זורקו ושותהו. ואם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהן - חובטו בקרקע ואינו שותהו.

אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר כסף וגו'[44]

אמר ריש לקיש: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו.

והיינו דתנן: באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים.

משמיעין - בית דין מכריזין שיביאו שקלים למקדש:

ועל הכלאים - שגדלו הזרעים קצת, וניצן ניכר, ועוקרין אותן משדותיהן בהכרזת בית דין:

ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך[45]

אמר רבי אבא: 

 1. 1 לֹֽא־יִגְרַ֥ע מִצַּדִּ֗יק עֵ֫ינָ֥יו וְאֶת־מְלָכִ֥ים לַכִּסֵּ֑א וַיֹּשִׁיבֵ֥ם לָ֝נֶ֗צַח וַיִּגְבָּֽהוּ: (איוב פרק לו פסוק ז)
 2. 2 כדלקמן בגמרא
 3. 3 שאול הוא מבנימין בנו של רחל
 4. 4 היינו שמרדכי היה דור עשירי לשאול
 5. 5 וַיְהִ֨י אֹמֵ֜ן אֶת־הֲדַסָּ֗ה הִ֤יא אֶסְתֵּר֙ בַּת־דֹּד֔וֹ כִּ֛י אֵ֥ין לָ֖הּ אָ֣ב וָאֵ֑ם וְהַנַּעֲרָ֤ה יְפַת־תֹּ֙אַר֙ וְטוֹבַ֣ת מַרְאֶ֔ה וּבְמ֤וֹת אָבִ֙יהָ֙ וְאִמָּ֔הּ לְקָחָ֧הּ מָרְדֳּכַ֛י ל֖וֹ לְבַֽת: (אסתר פרק ב פסוק ז)
 6. 6 וַיַּגֵּ֨ד יַעֲקֹ֜ב לְרָחֵ֗ל כִּ֣י אֲחִ֤י אָבִ֙יהָ֙ ה֔וּא וְכִ֥י בֶן־רִבְקָ֖ה ה֑וּא וַתָּ֖רָץ וַתַּגֵּ֥ד לְאָבִֽיהָ: (בראשית פרק כט פסוק יב)
 7. 7 עִם־נָבָ֖ר תִּתָּבָ֑ר וְעִם־עִקֵּ֖שׁ תִּתַּפָּֽל: (שמואל ב פרק כב פסוק כז)
 8. 8 שלא יתבפרסם הדבר שיעקב מסר לרחל הסימנין, ע"י שמסרן רחל ללאה החותה
 9. 9 וַיְהִ֣י בַבֹּ֔קֶר וְהִנֵּה־הִ֖וא לֵאָ֑ה וַיֹּ֣אמֶר אֶל־לָבָ֗ן מַה־זֹּאת֙ עָשִׂ֣יתָ לִּ֔י הֲלֹ֤א בְרָחֵל֙ עָבַ֣דְתִּי עִמָּ֔ךְ וְלָ֖מָּה רִמִּיתָֽנִי: (בראשית פרק כט פסוק כה)
 10. 10 [רש"י בראשית כט, כה]
 11. 11 וַיֹּ֤אמֶר שָׁאוּל֙ אֶל־דּוֹד֔וֹ הַגֵּ֤ד הִגִּיד֙ לָ֔נוּ כִּ֥י נִמְצְא֖וּ הָאֲתֹנ֑וֹת וְאֶת־דְּבַ֤ר הַמְּלוּכָה֙ לֹא־הִגִּ֣יד ל֔וֹ אֲשֶׁ֖ר אָמַ֥ר שְׁמוּאֵֽל: פ (שמואל א פרק י פסוק טז)
 12. 12 המשך פסוק הנ"ל לא יגרע מצדיק עיניו
 13. 13 לֹֽא־יִגְרַ֥ע מִצַּדִּ֗יק עֵ֫ינָ֥יו וְאֶת־מְלָכִ֥ים לַכִּסֵּ֑א וַיֹּשִׁיבֵ֥ם לָ֝נֶ֗צַח וַיִּגְבָּֽהוּ: (איוב פרק לו פסוק ז)
 14. 14 וְאִם־אֲסוּרִ֥ים בַּזִּקִּ֑ים יִ֝לָּכְד֗וּן בְּחַבְלֵי־עֹֽנִי: (איוב פרק לו פסוק ח)
 15. 15 אֵ֣ין אֶסְתֵּ֗ר מַגֶּ֤דֶת מֽוֹלַדְתָּהּ֙ וְאֶת־עַמָּ֔הּ כַּאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה עָלֶ֖יהָ מָרְדֳּכָ֑י וְאֶת־מַאֲמַ֤ר מָרְדֳּכַי֙ אֶסְתֵּ֣ר עֹשָׂ֔ה כַּאֲשֶׁ֛ר הָיְתָ֥ה בְאָמְנָ֖ה אִתּֽוֹ: ס (אסתר פרק ב פסוק כ)
 16. 16 בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֔ם וּמָרְדֳּכַ֖י יוֹשֵׁ֣ב בְּשַֽׁעַר־הַמֶּ֑לֶךְ קָצַף֩ בִּגְתָ֨ן וָתֶ֜רֶשׁ שְׁנֵֽי־סָרִיסֵ֤י הַמֶּ֙לֶךְ֙ מִשֹּׁמְרֵ֣י הַסַּ֔ף וַיְבַקְשׁוּ֙ לִשְׁלֹ֣חַ יָ֔ד בַּמֶּ֖לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֹֽשׁ: (אסתר פרק ב פסוק כא)
 17. 17 וַיִּקְצֹ֣ף פַּרְעֹ֔ה עַ֖ל שְׁנֵ֣י סָרִיסָ֑יו עַ֚ל שַׂ֣ר הַמַּשְׁקִ֔ים וְעַ֖ל שַׂ֥ר הָאוֹפִֽים: (בראשית פרק מ פסוק ב)
 18. 18 וְשָׁ֨ם אִתָּ֜נוּ נַ֣עַר עִבְרִ֗י עֶ֚בֶד לְשַׂ֣ר הַטַּבָּחִ֔ים וַ֨נְּסַפֶּר־ל֔וֹ וַיִּפְתָּר־לָ֖נוּ אֶת־חֲלֹמֹתֵ֑ינוּ אִ֥ישׁ כַּחֲלֹמ֖וֹ פָּתָֽר: (בראשית פרק מא פסוק יב)
 19. 19 וַיִּוָּדַ֤ע הַדָּבָר֙ לְמָרְדֳּכַ֔י וַיַּגֵּ֖ד לְאֶסְתֵּ֣ר הַמַּלְכָּ֑ה וַתֹּ֧אמֶר אֶסְתֵּ֛ר לַמֶּ֖לֶךְ בְּשֵׁ֥ם מָרְדֳּכָֽי: (אסתר פרק ב פסוק כב)
 20. 20 וַיְבֻקַּ֤שׁ הַדָּבָר֙ וַיִּמָּצֵ֔א וַיִּתָּל֥וּ שְׁנֵיהֶ֖ם עַל־עֵ֑ץ וַיִּכָּתֵ֗ב בְּסֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לִפְנֵ֥י הַמֶּֽלֶךְ: פ (אסתר פרק ב פסוק כג)
 21. 21 אַחַ֣ר׀ הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֗לֶּה גִּדַּל֩ הַמֶּ֨לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֜וֹשׁ אֶת־הָמָ֧ן בֶּֽן־הַמְּדָ֛תָא הָאֲגָגִ֖י וַֽיְנַשְּׂאֵ֑הוּ וַיָּ֙שֶׂם֙ אֶת־כִּסְא֔וֹ מֵעַ֕ל כָּל־הַשָּׂרִ֖ים אֲשֶׁ֥ר אִתּֽוֹ: (אסתר פרק ג פסוק א)
 22. 22 כְּרָפְאִ֣י לְיִשְׂרָאֵ֗ל וְנִגְלָ֞ה עֲוֺ֤ן אֶפְרַ֙יִם֙ וְרָע֣וֹת שֹׁמְר֔וֹן כִּ֥י פָעֲל֖וּ שָׁ֑קֶר וְגַנָּ֣ב יָב֔וֹא פָּשַׁ֥ט גְּד֖וּד בַּחֽוּץ: (הושע פרק ז פסוק א)
 23. 23 וְנָגַ֧ף יְהוָ֛ה אֶת־מִצְרַ֖יִם נָגֹ֣ף וְרָפ֑וֹא וְשָׁ֙בוּ֙ עַד־יְהוָ֔ה וְנֶעְתַּ֥ר לָהֶ֖ם וּרְפָאָֽם: ס (ישעיהו פרק יט פסוק כב)
 24. 24 וַיִּ֣בֶז בְּעֵינָ֗יו לִשְׁלֹ֤חַ יָד֙ בְּמָרְדֳּכַ֣י לְבַדּ֔וֹ כִּֽי־הִגִּ֥ידוּ ל֖וֹ אֶת־עַ֣ם מָרְדֳּכָ֑י וַיְבַקֵּ֣שׁ הָמָ֗ן לְהַשְׁמִ֧יד אֶת־כָּל־הַיְּהוּדִ֛ים אֲשֶׁ֛ר בְּכָל־מַלְכ֥וּת אֲחַשְׁוֵר֖וֹשׁ עַ֥ם מָרְדֳּכָֽי: (אסתר פרק ג פסוק ו)
 25. 25 בַּחֹ֤דֶשׁ הָרִאשׁוֹן֙ הוּא־חֹ֣דֶשׁ נִיסָ֔ן בִּשְׁנַת֙ שְׁתֵּ֣ים עֶשְׂרֵ֔ה לַמֶּ֖לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֑וֹשׁ הִפִּ֣יל פּוּר֩ ה֨וּא הַגּוֹרָ֜ל לִפְנֵ֣י הָמָ֗ן מִיּ֧וֹם ׀ לְי֛וֹם וּמֵחֹ֛דֶשׁ לְחֹ֥דֶשׁ שְׁנֵים־עָשָׂ֖ר הוּא־חֹ֥דֶשׁ אֲדָֽר: ס (אסתר פרק ג פסוק ז)
 26. 26 עשה גורל על איזה יום בחודש. 
 27. 27 עשה גורל על איזה חודש
 28. 28 היינו הגורל של החדש, והגורל של היום עשה מהם ביחד יום אחד היינו י"ג באדר, או אולי אחד הוא בגימטראי 13 היינו יום השלשה עשר
 29. 29 בהגהות הב"ח הגיה ונפל לו הגולר על אדר
 30. 30 וְהָעָ֗ם עָלוּ֙ מִן־הַיַּרְדֵּ֔ן בֶּעָשׂ֖וֹר לַחֹ֣דֶשׁ הָרִאשׁ֑וֹן וַֽיַּחֲנוּ֙ בַּגִּלְגָּ֔ל בִּקְצֵ֖ה מִזְרַ֥ח יְרִיחֽוֹ: (יהושע פרק ד פסוק יט)
 31. 31 עִבְר֣וּ׀ בְּקֶ֣רֶב הַֽמַּחֲנֶ֗ה וְצַוּ֤וּ אֶת־הָעָם֙ לֵאמֹ֔ר הָכִ֥ינוּ לָכֶ֖ם צֵידָ֑ה כִּ֞י בְּע֣וֹד׀ שְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֗ים אַתֶּם֙ עֹֽבְרִים֙ אֶת־הַיַּרְדֵּ֣ן הַזֶּ֔ה לָבוֹא֙ לָרֶ֣שֶׁת אֶת־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁר֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֵיכֶ֔ם נֹתֵ֥ן לָכֶ֖ם לְרִשְׁתָּֽהּ: פ (יהושע פרק א פסוק יא)
 32. 32 וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֗ם בֶּן־מֵאָה֩ וְעֶשְׂרִ֨ים שָׁנָ֤ה אָנֹכִי֙ הַיּ֔וֹם לֹא־אוּכַ֥ל ע֖וֹד לָצֵ֣את וְלָב֑וֹא וַֽיהוָה֙ אָמַ֣ר אֵלַ֔י לֹ֥א תַעֲבֹ֖ר אֶת־הַיַּרְדֵּ֥ן הַזֶּֽה: (דברים פרק לא פסוק ב)
 33. 33 וַיֹּ֤אמֶר הָמָן֙ לַמֶּ֣לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֔וֹשׁ יֶשְׁנ֣וֹ עַם־אֶחָ֗ד מְפֻזָּ֤ר וּמְפֹרָד֙ בֵּ֣ין הָעַמִּ֔ים בְּכֹ֖ל מְדִינ֣וֹת מַלְכוּתֶ֑ךָ וְדָתֵיהֶ֞ם שֹׁנ֣וֹת מִכָּל־עָ֗ם וְאֶת־דָּתֵ֤י הַמֶּ֙לֶךְ֙ אֵינָ֣ם עֹשִׂ֔ים וְלַמֶּ֥לֶךְ אֵין־שֹׁוֶ֖ה לְהַנִּיחָֽם: (אסתר פרק ג פסוק ח)
 34. 34 המן לאחשורוש
 35. 35 אחשורוש להמן
 36. 36 המן לאחשורוש
 37. 37 אחשורוש להמן
 38. 38 המן לאחשורוש
 39. 39 פרידה =  mule A mule is the offspring of a male donkey (jack) and a female horse (mare) a mule cannot reproduce
 40. 40 חובת השתתפות האנשים במלחמות המלך
 41. 41 זה מס נכסים
 42. 42 זה מס גולגולת
 43. 43 מס מוניציפלי (מקומי) שמשתנה מעיר לעיר ומשכונה לשכונה בהתאם לרמת ההשקעה בסביבה ובהתאם ליכולת הכלכלית של התושבים בה. כלומר, הארנונה של כל אדם תשתנה בהתאם למעמדו וליכולתו הכלכלית כך שבפועל זהו מס חברתי מאוד אשר מחייב את העשיר בסכומים גדולים בהרבה מאלו של העני.
 44. 44 אִם־עַל־הַמֶּ֣לֶךְ ט֔וֹב יִכָּתֵ֖ב לְאַבְּדָ֑ם וַעֲשֶׂ֨רֶת אֲלָפִ֜ים כִּכַּר־כֶּ֗סֶף אֶשְׁקוֹל֙ עַל־יְדֵי֙ עֹשֵׂ֣י הַמְּלָאכָ֔ה לְהָבִ֖יא אֶל־גִּנְזֵ֥י הַמֶּֽלֶךְ: (אסתר פרק ג פסוק ט)
 45. 45 וַיֹּ֤אמֶר הַמֶּ֙לֶךְ֙ לְהָמָ֔ן הַכֶּ֖סֶף נָת֣וּן לָ֑ךְ וְהָעָ֕ם לַעֲשׂ֥וֹת בּ֖וֹ כַּטּ֥וֹב בְּעֵינֶֽיךָ: (אסתר פרק ג פסוק יא)