Enjoying this page?

MEGILAH - 002b – מגילה נקראת – פרק ראשון – מגילה, ב ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

ומוקים לה לברייתא, כר' יוסי בר יהודה.

ואוקי לה להך ברייתא - דלעיל כרבי יוסי בר יהודה:

ומי אמר ר"י: "בזמן הזה הואיל ומסתכלין בה אין קורין אותה אלא בזמנה"?!

ורמינהי[1]: "א"ר יהודה, אימתי מקום שנכנסין בשני ובחמישי, אבל מקום שאין נכנסין בשני ובחמישי, אין קורין אותה אלא בזמנה".

אימתי - מקדימים:

מקום שנכנסים כו' - במקום שבית דין קבוע והכפרים נכנסים שם ליום הדין כשיש להם הריב:

אבל מקום שאין נכנסין - דהך הקדמה לאו קולא היא לכפרים - אין קורין אותה אלא בזמנה:

מקום שנכנסין בשני ובחמישי מיהא קרינן, ואפילו בזמן הזה[2]?

ומוקים לה לברייתא כרבי יוסי בר יהודה.

ומשום דקשיא ליה דרבי יהודה אדר' יהודה, מוקים לה לברייתא כרבי יוסי בר יהודה?!

משום דקשיא ליה כו' - בתמיה:

רב אשי שמיע ליה, דאיכא דתני לה כרבי יהודה. ואיכא דתני לה כרבי יוסי בר יהודה. ומדקשיא ליה דרבי יהודה אדרבי יהודה, אמר: "מאן דתני לה כרבי יהודה לאו דווקא, מאן דתני לה כרבי יוסי בר יהודה דווקא":

כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר וכו':

מנהני מילי?

אמר רבא: דאמר קרא: (אסתר ט, יט) "על כן היהודים הפרזים

הפרזים - עיר שאין לה חומה, ומתוך כך ישיבתה נפוץ ופרוז ומרוחקין משכונה לשכונה:

היושבים בערי הפרזות וגו'"[3],

מדפרזים בארבעה עשר, מוקפין בחמשה עשר.

מוקפין בט"ו - שהרי שני ימים כתובין שם[4] ומדקבע י"ד לפרזים שדייה ט"ו למוקפין:

ואימא: פרזים בארבעה עשר, מוקפין כלל כלל לא?

כלל כלל לא - וחמשה עשר דכתיב במגילה - שדייה לשושן, כדרך שנחו בו בשעת הנס:

ולאו ישראל נינהו?!

ועוד: "מהודו ועד כוש" כתיב (אסתר א, א).

מהודו ועד כוש כתיב - שקיבלו עליהם פורים, דכתיב: וישלח ספרים בכל מדינות המלך אחשורוש וגו' לקיים עליהם. ואע"ג דלא כתב: הודו וכוש בהאי קרא - כיון דכתיב בכל מדינות המלך אחשורוש הרי מהודו ועד כוש:

ואימא: פרזים - בארביסר, מוקפין - בארביסר ובחמיסר, כדכתיב: (אסתר ט, כא) "להיות עושים את יום ארבעה עשר לחדש אדר ואת יום חמשה עשר [בו] בכל שנה"?

כדכתיב להיות עושים - מסקנא דקושיא היא, ולא תירוצא הוא:

אי הוה כתב: "את יום ארבעה עשר וחמשה עשר" כדקאמרת. השתא דכתיב: "את יום ארבעה עשר, ואת יום חמשה עשר", אתא: "את" ופסיק - הני בארבעה עשר, והני בחמשה עשר.

ואימא פרזים - בארביסר, מוקפין - אי בעו בארביסר אי בעו בחמיסר?

ואימא פרזים בי"ד - דהא קבעינהו קרא, אבל מוקפין דלא קבעינהו קרא - אי בעו בארביסר ליקרו אי בעו בחמיסר ליקרו:

אמר קרא: "בזמניהם" - זמנו של זה לא זמנו של זה[5].

ואימא בתליסר?

ואימא מוקפין בי"ג - וקרא דכתיב בחמשה עשר - לשושן הוא דקבע, כדרך שעשו בט"ו בשנה ראשונה:

כשושן.

ומשני כשושן - כיון דלא רמז לך הכתוב זמן המוקפין אימת הוא, ואשכחן שושן שעשו בט"ו, מסתברא שאותו היום שייר למוקפין[6]:

אשכחן עשייה[7] - זכירה מנלן?

אשכחן עשייה - דמשתה ויום טוב שתהא לפרזים בי"ד ומוקפין בט"ו:

זכירה - קריאת המגילה:

מנלן - שנקבע להם זמן לפרזים בארבעה עשר? הא בהאי קרא: דעל כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום ארבעה עשר וגו - עשייה הוא דכתיבא:

אמר קרא (אסתר ט, כח) "והימים האלה נזכרים ונעשים" - איתקש זכירה לעשייה.

איתקש זכירה לעשייה - הלכך זמן אחד להם:

 

מתני' דלא כי האי תנא[8].

דתניא: "רבי יהושע בן קרחה אומר: כרכין המוקפין חומה מימות אחשורוש - קורין בחמשה עשר".

מ"ט דרבי יהושע בן קרחה?

כי שושן, מה שושן מוקפת חומה מימות אחשורוש[9] וקורין בחמשה עשר, אף כל שמוקפת חומה מימות אחשורוש קורין בחמשה עשר.

ותנא דידן מ"ט[10]?

יליף: "פרזי", "פרזי". 

כתיב הכא: (אסתר ט, יט) "על כן היהודים הפרזים".

וכתיב התם: (דברים ג, ה) "לבד מערי הפרזי הרבה מאד".

וכתיב התם - בביאת הארץ בימי משה ויהושע: לבד מערי הפרזי הרבה מאד:

מה להלן מוקפת חומה מימות יהושע בן נון[11],

מה להלן מימות יהושע - ולא גרסינן "מה להלן מוקפין חומה מימות יהושע" - דהא פרזים לאו מוקפין חומה נינהו:

אף כאן מוקפת חומה מימות יהושע בן נון.

אף כאן מימות יהושע - אף פרזים האמור כאן, במעשה המן - בפרזי דיהושע קאמר. ואע"ג דלאחר כן נעשה מוקף - הוי פרזים לענין מגילה:

בשלמא רבי יהושע בן קרחה לא אמר כתנא דידן, דלית ליה: "פרזי", "פרזי".

פרזי פרזי - לא גמיר גזירה שוה מרביה, ואין אדם דן גזירה שוה מעצמו אלא אם כן קיבלה מרבו:

אלא תנא דידן, מ"ט לא אמר כר' יהושע בן קרחה?

מ"ט?! דהא אית ליה: "פרזי", "פרזי"?

הכי קאמר: אלא שושן דעבדא[12] כמאן? לא כפרזים[13] ולא כמוקפין[14]?

הכי קאמר אלא שושן דעבדה כמאן - אי ילפינן הך גזירה שוה, היאך עשו אותן שבשושן בט"ו, הא פרזי הוא ולא ידעינן בה שהוקפה מימות יהושע:

אמר רבא: ואמרי לה כדי[15]: שאני שושן, הואיל ונעשה בה נס.

הואיל ונעשה בה נס - שניתן להם גם מחר לעשות כדת היום, להרוג בשונאיהם שני ימים, על כרחן לא נחו עד ט"ו, וכך קבעוה לדורות:

בשלמא לתנא דידן, היינו דכתיב: (אסתר ט, כח) "מדינה ומדינה, ועיר ועיר".

מדינה ומדינה עיר ועיר - גבי זכירה ועשייה כתיב: "והימים האלה נזכרים ונעשים וגו'", משמע - מדינה ומדינה כמנהגה, ועיר ועיר כמנהגה. למדנו שיש מנהג חלוק במדינות[16], ומנהג חלוק  בעיירות[17], לחלק בין שושן לשאר עיירות, ואע"פ שאף היא[18] בכלל פרזים - הוקבעה בט"ו:

"מדינה ומדינה" - לחלק בין מוקפין חומה מימות יהושע בן נון למוקפת חומה מימות אחשורוש[19]"עיר ועיר" - נמי[20] לחלק, בין שושן לשאר עיירות.

אלא לרבי יהושע בן קרחה, בשלמא "מדינה ומדינה" לחלק בין שושן לשאר עיירות[21],

הכי גרסינן אלא לר' יהושע בן קרחה, בשלמא מדינה ומדינה לחלק בין מוקפין חומה מימות אחשורוש לשאין מוקפין מימות אחשורוש[22]:

אלא "עיר ועיר", למאי אתא?

עיר ועיר למאי - הרי כל הפרזים שוין[23] וכל המוקפין שוים[24] ואין חילוק בין עיר ועיר:

אמר לך רבי יהושע בן קרחה: ולתנא דידן מי ניחא?! כיון דאית ליה: "פרזי", "פרזי"[25], "מדינה ומדינה", למה לי?

אלא קרא, לדרשה הוא דאתא. וכדרבי יהושע בן לוי הוא דאתא.

וכר' יהושע בן לוי - ובחלוק לא איירי כלל. אלא ה"ק: כל עיר ועיר הסמוך למדינה שתהא כמותה:

דאמר רבי יהושע בן לוי: "כרך וכל הסמוך לו, וכל הנראה עמו, נידון ככרך".

נידון ככרך - וקורין בט"ו. הסמוך - אע"ג שאינו נראה. נראה - אע"פ שאינו סמוך. הכי מפרש לקמן[26]:

עד כמה?

עד כמה - חשיב לה סמוך:

אמר רבי ירמיה, ואיתימא רבי חייא בר אבא: כמחמתן לטבריא - מיל.

ולימא: מיל?

הא קא משמע לן: דשיעורא דמיל כמה הוי - כמחמתן לטבריא.

 

ואמר רבי ירמיה, ואיתימא רבי חייא בר אבא[27]: מנצפ"ך - צופים אמרום.

מנצפ"ך - כפל אותיות:

צופים אמרום - נביאי הדורות:

ותסברא.

והכתיב: (ויקרא כז, לא) "אלה המצות" - שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה[28]?

ועוד, האמר רב חסדא: "מ"ם, וסמ"ך שבלוחות, 

 

תוספות

ועוד האמר רב חסדא מ"ם וסמ"ך כו'. השתא סלקא דעתך דמנצפך[29] מיירי בסתומות[30]. ותימה דבמסכת שבת פרק הבונה (דף קד. ושם)[31] משמע איפכא[32]. מדקאמר התם[33]: בשלמא פתוח ועשאו סתום - עילויי עליוה, דאמר רב חסדא כו', אלא סתום ועשאו פתוח גרועי גרעיה דא"ר ירמיה מנצפ"ך [צופים אמרום] - אלמא מנצפ"ך איירי בפתוחות?

ואור"י: דגמ' [דשבת] מסיק ליה וקתני[34] - דידע מתחילה מילתיה דרב חסדא[35]. וגם איירי ליה מעיקרא בפתוחות[36] - הוצרך להעמיד מנצפ"ך בפתוחות ולא תקשה דרב חסדא[37].

והכא ה"ק[38]: ותסברא והכתיב: אלה המצות[39] והך קושיא איתותב בין בפתוחות בין בסתומות[40]. ועוד[41] את"ל דבסתומות איירי - אכתי[42] תקשה והאמר רב חסדא מ"ם וסמ"ך וכו'.

וכן פיר"ת. וז"ל: שהגיה[43] בספר הישר:[44] "מנצפ"ך צופים אמרום, כמו: קול צופיך (ישעיהו נב) - נביאים. צופים מהר אפרים (שמואל א א). ממאתים נביאים (מצופים) שעמדו להם לישראל, והיו צופים הללו לאחר ששרף אמון את התורה. ומשום לשון נופל על הלשון נקרא מנצפ"ך בלשון צופיך[45].

ותסברא: והכתיב אלה המצות ועוד[46] והאמר רב חסדא מ"ם וסמ"ך שבלוחות וכו' - ומשני אין מהוי הוי.

ולא קשיא מידי[47] דרבי ירמיה מוקי לה בסתומות[48] וכי מטי במגילה פריך מהא דרב חסדא? - דהכי אורחיה: זיל הכא קא מדחי ליה - מאלה המצות נמי פריך ומשני שפיר.

ומתוך הסוגיא דמגילה ושבת מוכח תרוייהו.

ורבי ירמיה קאמר מנצפ"ך צופים אמרום אפתוחות ואסתומות וכדמסיק הש"ס:

 

 1. 1 מתני' לקמן ה' ע"א
 2. 2 דגם ר' יהודא הי' בזמן הזה כמו שאמר לעיל לגבי ר"ע
 3. 3 עַל־כֵּ֞ן הַיְּהוּדִ֣ים הַפְּרָזִ֗ים הַיֹּֽשְׁבִים֮ בְּעָרֵ֣י הַפְּרָזוֹת֒ עֹשִׂ֗ים אֵ֠ת י֣וֹם אַרְבָּעָ֤ה עָשָׂר֙ לְחֹ֣דֶשׁ אֲדָ֔ר שִׂמְחָ֥ה וּמִשְׁתֶּ֖ה וְי֣וֹם ט֑וֹב וּמִשְׁלֹ֥חַ מָנ֖וֹת אִ֥ישׁ לְרֵעֵֽהוּ
 4. 4 טז וּשְׁאָ֣ר הַיְּהוּדִ֡ים אֲשֶׁר֩ בִּמְדִינ֨וֹת הַמֶּ֜לֶךְ נִקְהֲל֣וּ ׀ וְעָמֹ֣ד עַל־נַפְשָׁ֗ם וְנ֨וֹחַ֙ מֵאֹ֣יְבֵיהֶ֔ם וְהָרוֹג֙ בְּשֹׂ֣נְאֵיהֶ֔ם חֲמִשָּׁ֥ה וְשִׁבְעִ֖ים אָ֑לֶף וּבַ֨בִּזָּ֔ה לֹ֥א שָֽׁלְח֖וּ אֶת־יָדָֽם׃ יז בְּיוֹם־שְׁלוֹשָׁ֥ה עָשָׂ֖ר לְחֹ֣דֶשׁ אֲדָ֑ר וְנ֗וֹחַ בְּאַרְבָּעָ֤ה עָשָׂר֙ בּ֔וֹ וְעָשֹׂ֣ה אֹת֔וֹ י֖וֹם מִשְׁתֶּ֥ה וְשִׂמְחָֽה׃ יח וְהַיְּהוּדִ֣ים אֲשֶׁר־בְּשׁוּשָׁ֗ן נִקְהֲלוּ֙ בִּשְׁלוֹשָׁ֤ה עָשָׂר֙ בּ֔וֹ וּבְאַרְבָּעָ֥ה עָשָׂ֖ר בּ֑וֹ וְנ֗וֹחַ בַּֽחֲמִשָּׁ֤ה עָשָׂר֙ בּ֔וֹ וְעָשֹׂ֣ה אֹת֔וֹ י֖וֹם מִשְׁתֶּ֥ה וְשִׂמְחָֽה׃
 5. 5 וצריך לברר שבעמוד א מובא בגמרא שהי' יכול ליכתוב בזמן ולא צריך בזמניהם ומזה דריש שם שאפשר לקרא המגילה גם בי"א ובי"ב אבל לכאורה צריך הוא לדרשה זו שזמנו של זה לא זמנו של זה
 6. 6 אבל עי' בע' א, שי"ג לא צריך קרא כי הנס הי' בי"ג, ויש לחלק כי שם מדובר על הוספה ולכן אפשר להוסיף אבל לקבוע בי"ג לא, וצריך לעיין בזה
 7. 7 דטעם שהמוקפין קורין בט"ו מיוסד על הפסוק שהפרזים עושים את יום יד, אבל אינו מפורש שקורין את המגילה בי"ד. וזהו המשך הסוגיא
 8. 8 שהכרכין מוקפין חומה מימות יהושוע בן נון קורין בט"ו. ור' יהושוע בן קרחה סובר מימות אחשורוש.
 9. 9 עי' ברש"י בהמשך "(שושן) פרזי הוא ולא ידעינן בה שהוקפה מימות יהושע"
 10. 10 ס"ל שרק כשמוקף מימות יהושוע
 11. 11 לפי רש"י הגירסא היא "מה להלן מימות יהושע בן נון אף כאן מימות יוהשע בן נון"
 12. 12 בט"ו
 13. 13 שהרי הפרזים עושים בי"ד
 14. 14 צריך לברר הלשון "לא כפרזים ולא כמוקפין" כי הרי עושים כמקופין והשאלה היא רק למה עושין כמקופין אבל מה הפירוש שושן דעבדא כמאן?
 15. 15 שם אמורא, או כדי בלי שם
 16. 16 במקופות חומה, כבהמשך בגמרא
 17. 17 פרזים
 18. 18 שושן
 19. 19 נקיט מימות אחשורוש משום רבי יהושע בן כרחה דס"ל הוקף מימות אחשורוש, אבל ר"ל כל שהוקף אחרי ימות יהושוע בן נון יש לו דין פרזים לפני אחשורש אחרי אחשרוש כל שלא הוקף מימות יהושוע יש לו דין אחר מהערים שהוקפו מימות יהושוע שרק בהם קורים בט"ו ובשאר המוקפין קורין בי"ד
 20. 20 איצטריך
 21. 21 עיין ברש"י הגירסא
 22. 22 שאם הם מקופין בימות אחשרוש קורין בט"ו ואלה שמוקפין לאחרי זה קורין בי"ד
 23. 23 ובכולם קורים בי"ד, כי שושן לדעתו איננו פרזי אלא מן המוקפין כישון שהיא מוקפת מימות אחשורוש
 24. 24 לא הבנתי כ"כ פירוש מילים אלו הרי רש"י אמר שלר"י בן קרח שמדינה ומדינה בא לחלק בין מוקפות חומה מימות יהושוע בן נן , וכפי שממשיך רש"י ואין חילוק בין עיר ועיר, אבל יש חילוק בין מדינה ומדינה. ואף שבאמת אין חילוק במקופין כיון שאלו שהוקפו לאחרי ימות יהושע אינן במאת מוקפין אלא פרזים,
 25. 25 א"כ אנו יודעים מזה שאע"פ שהוקף לאחר יהושוע בן נון קורין בו בט"ו, ויש חילוק הוקף מימות יהושעו להוקף מימות שושן, א"כ למה צריך הפסוק "מדינה ומדינה" שיש חילוק זה
 26. 26 ג, ב
 27. 27 לעיל הביא דברי רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא לכן מביא עוד מימרות כדומה לזה של רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא.
 28. 28 ואם משנים כתיבת האותיות בסת"ם הרי זה שינוי הלכה
 29. 29 שנאמרו ע"י הנביאים
 30. 30 היינו ם, ן, ץ, ף, ך נתחדשו ע"י הנביאים,ולכן מקשה על ר' ירמיה מדברי ר חסדא שה"ם" שבלוחות בנס עומד, א"כ מוכרח שה"ם" לא נתחדש ע"י הנביאים כי כבר הי' בלוחות.
 31. 31 סוגיית הגמרא מתחיל מק"ג, ב
 32. 32 שהנביאים חדשו הפתוחים היינו: מ, נ, צ, פ, כ, אבל הסתומים כבר היו
 33. 33 במשנה שם קג, א איתא א"ר יהודה: מצינו שם קטן משם גדול - שם משמעון: ופירש"י שם: מצינו שם קטן כו' - הא אתא לאשמועינן רבי יהודה, דאע"ג שלא נגמר מלאכתו, שנתכוין לכתוב תיבה גדולה וכתב מקצת ואותו מקצת הויא תיבה המתקיימת במקום אחר - חייב:
 34. 34 היינו הא שתופס בגמרא שבת שמנצפ"ך שאמרו צופים היינו פתוחות הוא משום שכן הוא לפי המסקנא אליבא דר' חסדא. שאומר בנס היו עומדים א"כ בע"כ שהצופים דברו מהפתוחות
 35. 35 שידע מתחלה מה שר' חסדא אמר ולכן מתחלה תופס כפי שיוצא מדברי ר"ח שהצופים דברו מהפתוחות
 36. 36 היינו שהגמרא בשבת שם מדברת תחלה מפתוחות בשלמא "פתוח ועשאו סתום" ולכן צריך להסביר למה סתום עדיף מפתוח - וצ"ל משום דפתוחות לא הוי בלוחות וא"כ מה שאמרו צופים מנצפ"ך צופים אמרו קאי על הפתוחות
 37. 37 ואין צריך להקשות מר' חסדא כי כבר מתחילה לקחנו ר' חסדא בחשבון שהצופים אמרו על הפתוחות כיון שר' חסדא אומר שבלוחות היו הסתומות
 38. 38 אלא שא"כ למה מקשה הגמרא כאן מר' חסדא הרי הוא דיבר מסתומות, והצופים דברו מפתוחות - אלא שכן צריך לקרות את הגמרא כאן.
 39. 39 היינו שקשה לנו איך יכולים הצופים לחדש דבר
 40. 40 כי לא איכפת לנו מה חידשו הצופים כי אין להם לחדש שום דבר
 41. 41 ומקשה אח"כ עוד, (שלבד הקושיא הראשונה) שאת"ל שר' זירא בסתומות איירי יש לנו קושיא נוספת שזה סותר לר' חסדא?
 42. 42 במהרש"א הגי' נמי תקשה
 43. 43 גירסת הגמרא במס' שבת. תחלה הוא מבאר פירושו של צופים ומנצפך, ואח"כ מביא התו' הגירסא שלו בהגמר שבת הנ"ל
 44. 44 ספר הישר  
 45. 45 ולא נקראו כאן בשם נביאים אתא בשם צופיך כי נופל על לשון מנצפך
 46. 46 עכשיו בא ההוספה של הר"ת שלא נמצא בגמרא שלנו
 47. 47 היינו שלא יקשה לך קושיא הנ"ל
 48. 48 במס' שבת. דהרי מקשה מדר' חסדא