Letter # 2089

כ"ז ניסן, תשי"ג - כ"ז ניסן, תשי"ג דברוסקין

2089 - במה שרוצה לחלק בענין יו"ט שני של גליות בין אותם העולים לאה"ק או להיפך

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מהו"ר יחיאל מיכל שי'[1]

שלום וברכה!

לפני חג הפסח נתקבל מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - ונהניתי לקרות בו אשר הסתדר בביהכ"נ של הרמ"מ קופרשטוך ע"ה און האט באווארענט כל הענינים הנוגעים למחות' הרב חן שי'[2], ויה"ר מהשי"ת שיצליח בביהכ"נ ובסביבתו בכלל להאדיר ולהפיץ שם נר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות הדרכותי' והנהגותי'.

ב) במה שרוצה לחלק בענין יו"ט שני של גליות בין אותם העולים לאה"ק או להיפך[3]. הנה מהסוגיות בש"ס והוא בפסחים נא, ע"א, מגילה יט, ע"א, מובן שאין לחלק בזה בענינים הנוגעים בדין, ואפי' במה שתלוי בחומרי מנהג המקום שמחלקים בפסחים מי כייף למי, הנה לא שייך זה בנדון דידן כמובן, ומה שמעורר ומדייק בלשון רבינו הזקן בשו"ע שלו סוף סי' תצ"ו מהשינוי שבין סעיף ז' - לי"א, ע"כ צ"ל שבסעיף ז' סומך על האמור בסעיף י"א שמוכיח על תחלתו שבמחלוקת תלוי הדבר, והוא עפ"י דרך רבינו הזקן בכ"מ בשו"ע שלו, להעתיק הדינים באופן ובמציאות שמצאם בהספרים והפוסקים שקדמו לו, וע"ד כלל הרמב"ם בכגון דא.

ג) במה שהעיר בענין לזמן שכתבתי שכן הוא בסידור של"ה[4], ובדפוס שלו מצא נקוד בפת"ח. הנה כוונתי היתה להוצאה הראשונה, כי אח"כ הי' תלוי בהמדפיסים ששינו כמה ענינים בהתפלות עצמם ונקרא סידור של"ה רק ע"ש הפירוש ובפרט בענין שלא ידעו שיש כאן דיוק.

ד) במ"ש אם יש לענות אמן בברהמ"ז, אחר אל יחסרנו, הנה שאלתי פעם את כ"ק מו"ח אדמו"ר, וענה שהוא אינו עונה, ולא עוד אלא שאחד ממקורבי כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) הי' עונה בפניו - אמן, אחר אל יחסרנו - בקול רם, ואדמו"ר חייך ולא אמר מאומה, ואולי שסומכים על סוף הברכה, ונאמר אמן[5], אף שגם בזה לא ראיתי שהשומעים ידייקו לענות אז אמן. וכאן מקום אתי להעיר בכלל, שפלא הוא מה שבכמה תפלות מסיימים, ונאמר אמן, ואין השומעים עושים כן, וצ"ע.

ה) בענין ברכת שפטרני מעונש הלזה, אם לברך בשם ומלכות, הנה כמדומה שכבר נדפס[6], לברך בלא שם ומלכות, ולכן נדפס כן בסידור תהלת ה' רוסטוב, המדוייק ומה שברכו הנשיאים בשם ומלכות, וכמובא בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר, הנה אין זה הוראה לרבים. כן שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש מתוך בריאות הנכונה.

  1. 1 דברוסקין
  2. 2 נזכר במכתב 1699 ובמכתב 2069
  3. 3 עיין לעיל מכתב 2029
  4. 4 בליקוט טעמים ומנהגים להגש"פ בברכת שהחיינו
  5. 5 בסוף
  6. 6 היום יום י"ב כסלו