Letter # 2074

י"א ניסן, תשי"ג - מוה"ר עזריאל זליג שי' סלונים

2074 - לכת"ר שי' הי' זכות בהבאת הענין לידי פועל ומברכין על המוגמר שהיום נתקבלה המחאתם על הוצאות ההד

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"א ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר עזריאל זליג שי'[1]

שלום וברכה!

... ג) ספר התניא נגמרת הדפסתו עתה כאן, וכשיוגמר במשך איזה שבועות, יושלחו כמה טופסים לאה"ק ת"ו, וה"ה בנוגע לסידור תהלת ה'.

ד) בטח גם להבא יקח חלק פעיל בעסקנות חב"ד גם מלבד הכולל, ות"ח על מ"ש במכתבו בענין השתתפותו ועזרתו להנהלת רשת אהלי"י.

ה) בשו"ט בידי לבשרו, אשר תמול נגמר ענין הדפסה של בני המנוח הרנ"ד ע"ה דענבערג[2], והשי"ת זיכם שלזכר נשמת אביהם ע"ה הולך ונדפס תהלים עם מפרשים מקראות גדולות ובתוספת רשימות ופירוש הצ"צ שנדפס רק פעם אחד בשם יהל אור, ובטח יבוא כהוספה בסופו מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אודות תקנת אמירת תהלים, וחמרא למרא וטיבותא לשקי' אשר גם לכת"ר שי' הי' זכות בהבאת הענין לידי פועל ומברכין על המוגמר שהיום נתקבלה המחאתם על הוצאות ההדפסה...

ז)...מה טוב שמעצמם יתעוררו ע"ד שיפור המצב הרוחני, וכבר ידוע ומפורסם המבואר בדא"ח בענין עבודת האדם לקונו במרז"ל איש מזריע תחלה יולדת נקבה, אשה מזרעת תחלה יולדת זכר, ואשר רק לע"ל הנה יהי' איש ואיש יולד בה, עיין תו"א לז, ג...

ולקראת ימי חה"פ הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג הפסח כשר ושמח.

ולקיום היעוד המקווה - כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, בגאולתנו האמיתית והשלימה, בימיו ובימינו ע"י משיח צדקנו.

בברכת החג.

  1. 1 סלונים
  2. 2 נחום דוב עי לעיל מכתב 1185