Letter # 2019

כ"ו שבט, תשי"ג - מוה"ר יעקב יוסף שי' גורקאוו לונדון

2019 - אף שלפעמים אין רואים הפירות על אתר הנה סו"ס יהי' דידן נצח וכידוע סיפור כ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ו שבט, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יעקב יוסף שי'[1]

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מה' בא, ונהניתי לקרות בו ע"ד שהתחיל להתעסק אודות ת"ת לנערים בביהכ"נ שהולך ללמוד שם, וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר שחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם אף שלפעמים אין רואים הפירות על אתר הנה סו"ס יהי' דידן נצח וכידוע סיפור כ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע אשר בגלל המס"נ של כ"ק אביו רבינו הזקן פסקו בבי"ד של מעלה אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה (עיין קיצורים והערות לתניא ע' קכב).

כבקשתו הזכרתיו ואת כל ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והשי"ת יצליח לכאו"א מהם בהמצטרך לו.

בברכה ופ"ש כל אנ"ש שיחיו.

  1. 1 גורקאוו