Letter # 2020

כ"ו שבט, תשי"ג

2020 - אשר ספר התניא הנקרא תורה שבכתב של חסידות חב"ד, הוא ע"ד לימוד תורה שבכתב

ב"ה, כ"ו שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי את מכתבו בו מודיע ע"ד התיסדות שיעור לימוד תניא בבית הכנסת שלו, ושלומד עמהם - כפי שכותב במכתבו - לפי שכלו, וגודל הזכות בזה שמקרב את בנ"י ללימוד דא"ח פנימיות התורה אין לשער ואין להעריך, ומובטחים אנו בהמשכת תוספת ברכה עי"ז בכל עניניו של הלומד ומעורר ללימוד הנ"ל.

ומה שכותב - לפי שכלו, הנה ידוע מה שכתוב וששמענו גם בע"פ כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר ספר התניא הנקרא תורה שבכתב של חסידות חב"ד, הוא ע"ד לימוד תורה שבכתב, שאפילו הגדול שבגדולים אינו יכול לרדת לסוף תכליתה, ואפילו הקטן שבקטנים יכול להתחיל ללמוד בה, וכמרז"ל קטן משיתחיל לדבר אביו מלמדו תורה וכו', וה"ה בלימוד התניא, שכל אחד לומד לפי שכלו, כי לכל אחד יש אחיזה ומקום בו, ואין שייך בזה נפילת רוח באיזה דרגא שימצא את עצמו, כי אפילו הגדול שבגדולים עדיין לא בא עד תכליתו, והשי"ת יזכהו להמשיך בלימוד זה בשביל עצמו ובשביל שומעיו ושיהי' הלימוד ע"מ לשמור לעשות ולקיים.

כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכירו ואת זוגתו שיחיו להמצטרך להם וכפי שכתב במכתבו.

בברכה ובפ"ש כל המשתתפים בהשיעור שלו.

נ"ב: מוסג"פ קונטרס שהו"ל בקשר עם יום ההילולא השלישי של כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר בטח גם בתוכנו יכול להנות את קהל שומעיו והשי"ת יצליחו בכל.