Letter # None

ו' שבט, תשי"ג - הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד

2002 - ואדרבה אין לבלבל, מצד חשבונות צדדים, חוו"ד על תלמיד פלוני ופלוני

ב"ה, ו' שבט, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתביהם מח"י י"ט וכ"ה טבת (שני מכתבים) ע"ד הבחינות שנערכו פעמיים[1], ויה"ר מהשי"ת שתהי' התחלה בשעה טובה ומוצלחת, וכיון שלפי מרז"ל הרי רק התחלות קשות, הנה בטח להבא תהי' במהירות יותר, ואחכה לבשו"ט, ומ"ש שחוו"ד הבוחנים יודיעו כשיגמרו הבחינות. הנה, לכאורה, אינו מובן, כי אין בזה ענין שנוגע הסה"כ. ואדרבה אין לבלבל, מצד חשבונות צדדים, חוו"ד על תלמיד פלוני ופלוני, ואם אין טעם אחר בדבר, הרי יודיעו תוצאות הבחינה מהתלמידים שנבחנו כבר.

כן נתקבל מכתבם בנוגע לנסיעת השד"ר מישיבתם לאנגליא, וכבר כתבתי להרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרב"צ שי' שם טוב שד"ר, שכשיקבל מכתבם יתדבר אתם ע"ד הפרטים בזה.

מכתבי הקודם בטח נתקבל במועדו, ויענו עליו בפרטיות.

הצעתי בנוגע להנהגה ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, היא זו דאשתקד.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

מ. שניאורסאהן

נ"ב: ת"ח על הידיעה שתקנו כבר את הצריף שעל הגג דבנין הישיבה, ושמתקנים ג"כ בקומה התחתונה דבנין הישיבה. ויה"ר שיהי' בית נאמן להוי' אחד ושמו אחד.

  1. 1 עי לעיל אגרת 1864