Letter # 1864

כ"ז אלול, ה'תשי"ב - הנהלת ישיבת לוד הנהלת ישיבת תורת אמת

1864 - בסדר כל ישיבות ליובאוויטש, אשר מזמן לזמן היו עורכים בחינות התלמידים, והנהוג בזה שהיו עורכים

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ז אלול, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הנהלת ישיבת לוד הנהלת ישיבת תורת אמת ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מכתבי הקודמים בטח קבלו ויענו עליהם.

אף שכבר מסרתי על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור וכו' הר"מ שי' גורארי', בכל זה באתי להעלות הדברים על הכתב, והם:

זה מכבר חפצי ורצוני לברר כשרונות תלמידי הישיבות ומעלותיהם, הן בלימוד הנגלה הן בלימוד החסידות. וכאשר הי' זה מכבר בסדר כל ישיבות ליובאוויטש, אשר מזמן לזמן היו עורכים בחינות התלמידים, והנהוג בזה שהיו עורכים בחינות אלו בין הזמנים.

לכן הצעתי ובקשתי אשר יערכו בחינות כאלו גם בהישיבות באה"ק ת"ו.

מובן מעצמו שבחינות אלו תהיינה חשאיות, היינו בלא הזמנות אנשים מבחוץ וכו'.

והבוחנים יהיו שני ועדים, ועד בחינה בנגלה, וועד בחינה בחסידות. בכל ועד משני אלה יכנס הר"מ דנגלה או דחסידות דישיבת לוד ודישיבת תו"א, ואחד נוסף עליהם שיסכימו עליו שניהם.

ומובן מעצמו שבחינה זו ענינה רק בהנוגע לתלמידי הכתות העליונות והלומדים בפ"ע.

מובן ג"כ שאין בחינה זה באה במקום הבחינות הנדרשות כדי להעלות התלמידים מכתה לכתה, כי אינה אלא בשביל הכתות היותר גבוהות, וכנ"ל בשביל לדעת מצב האמתי של התלמידים וכשרונותיהם בנגלה דתורה ובחסידות.

תקותי שינצלו לזה את ימי חודש תשרי הבע"ל, כיון שבטח בלאו הכי אין הסדרים נשמרים כ"כ, ויהי רצון שיהי' בהצלחה.

בטח יאשרו קבלת מכתבי זה תיכף, וימהרו ג"כ במינוי האנשים להועדים ויודיעוני גם עד"ז בהקדם.

בקשתי גם את הנהלת אגו"ח לסדר את הענינים ולתווך בין שתי הישיבות. ולמותר להעיר אשר מהנכון שכל הבחינות תגמרנה עוד בחודש תשרי.

המחכה לבשורות טובות וחותם בברכת כתיבה וחתימה טובה והצלחה בעבודתם בקדש.