Letter # 2001

ו' שבט, תשי"ג

2001 - שכאשר נצרכה הוספה בבריאות הגוף צריכה להיות מתאימה להוספה בבריאות הנשמה וכלשון רז"ל כל המוסיף

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ו' שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בטח למותר לעוררו ע"ד המובא בעומק הרעיון דישראל הם גוי אחד בארץ שאין זה רק כפשוטו שהם מאמינים בה' אחד ובתורה אחת אלא שהם ממשיכים האחדות בכל הענינים, היינו שאין שניות בעולם כלל, כי כמו שנקרא הקב"ה אחד שהוא אחדות הפשוטה הרי גם בעולם נמצאת אחדות בין כל הענינים שבו, ובפרט אשר הגשמיות והרוחניות אינם שני ענינים נפרדים, ורק שניתן מקום כמרז"ל שהרוצה לטעות יבוא ויטעה, אבל באמת אחד הם, וזה מתפקידו של איש הישראלי להבין ולהרגיש בעצמו אחדות הוי' ולהבינה ג"כ לסביבתו ובכל מושפעיו ובכל מקום שידו מגעת, וה"ה ג"כ בנוגע לבריאות, שכאשר נצרכה הוספה בבריאות הגוף צריכה להיות מתאימה להוספה בבריאות הנשמה וכלשון רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו, ולכן ארשה לעצמי לעוררו אשר מהנכון שאביו שליט"א יוסיף בלימוד השיעורים דתורתנו תורת חיים אשר ע"י חיי עולם נטע בתוכנו, שאחד הפירושים בזה, אז זייענדיק אין וועלט זאל מען לעבען מיט חיים אמיתים שזה צ"ל נרגש ונראה גם בגוף בגשמיות וכפסק הרמב"ם, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא (דעות רפ"ד).

המחכה לבשו"ט.