Enjoying this page?

1984 - נותנים מתנות להחתן


כ"א טבת, ה'תשי"ג - מוהר"ר חיים שלמה שי' הורוויץ, האדמו"ר דסטריזוב

ב"ה, כ"א טבת, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"צ והרה"ח אי"א נו"נ בנש"ק ענף עץ אבות וכו' מוהר"ר חיים שלמה שי' [הורוויץ, האדמו"ר דסטריזוב ]

שלום וברכה!

במענה למה דשאילנא קדמיכון בהמובא בלקו"ת ס"פ נשא שנותנים מתנות להחתן[1], דלכאורה מהו השייכות מה שחתן הוא לשון נחות דרגא לנתינת מתנות:

הנה הרי מבואר שם גופא (דכ"ט ע"ב) שכדי להמשיך ענין חדש צריך ע"ז נתינת כח מלמעלה וזהו ענין מתנה שאין זה ענין של שכר או קני' ביגיעה והשתדלות כ"א מה שנותנים לו יותר ממה שמשתכר והיגיעה וההשתדלות בזה הוא רק דעבד לי' נייחא לנפשא דעי"ז יהיב לי' מתנתא, ומבואר הדבר עוד בכמה מקומות בדא"ח ועיין ג"כ בלקו"ת שיר השירים ד"ה כי על [כל] כבוד חופה וסד"ה ת"ר כיצד מרקדין.

בכבוד ובברכה.

  1. 1 וכן הוא הענין שנותנין מתנה לכבוד חתן וכלה לפי שנעשה יחוד חדש כי חתן חות דרגא וכלה כלתה נפשי ממטה למעלה. והם שני הפכים שמתייחדים וכדי להמשיך יחוד חדש כזה צריך להמשיך תחלה בחי' כבוד שהיא תוספת הארה בבחי' מקיף. מאמר זאת חנוכת המזבח לקו"ת פרשת נשא