Letter # 1985

כ"א טבת, תשי"ג - מר משה שי' קול

1985 - תפקידו בהנהלת עלית הנוער. מובן אשר זה שזכוהו ביכולת והשפעה כזו מטיל עליו אחריות יתרה

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

Next

ב"ה, כ"א טבת, תשי"ג

ברוקלין.

מר משה שי' קול

שלום וברכה!

נעמה לי ההזדמנות להכיר את כבודו פנים אל פנים ולשוחח אתו ע"ד הבעיות הנוגעות לחלק חשוב מבני עמנו. בפרט נהניתי לשמוע אשר רואה במקצועות השונים דתנועת חב"ד באה"ק ת"ו מקום לעבודה משותפת וסיוע ניכר מצדו,

והענינים הם:

(א) ענין מוסד חינוך עם סניפי' בעד הילדים המוצלים מהמיסיון, אשר יש אפשרות בידנו, ע"פ המכתבים [ש]קבלתי זה עתה, לסדר, ולפי דברי כ' הנה אם יתאים הבנין והפרסונל הרי המשרדים העומדים תחת הנהלתו יקבלו עליהם מחצית ההוצאה הכספית הכרוכה בתמיכת מוסד כזה, ומחצית השני' בטח ימציאו המשרדים הממשלתיים שאתם נכנס בדברים בזה.

וכפי הצעתו הנני כותב לבאי-כוחי באה"ק ת"ו שיפנו לממלא מקומו מר יערי, אשר לעת שיפנו אליו כבר תהיינה בידו הוראות בזה מכבודו.

(ב) בנוגע למחונכי מוסדות החינוך שלנו במרוקו שרוצים לעלות לאה"ק ת"ו בהסכמתנו, אם נבטיח להם שיוכלו להמשיך חינוכם כרצונם וכרצון הוריהם, אמר לי כ' אשר מובן מאליו שלא תהי' בזה, כל כפי', ויוכלו להמשיך חינוכם במוסדות הזרם שיצהירו עליהם במשרד העלי' במרוקו, ולא עוד אלא שהתלמידים העולים יקבלו מלבד הוצאות העלי' גם כל סיפוקם באה"ק ת"ו עד הגיעם לשנה ה-17 מקופת עלית הנוער.

(ג) בנוגע להקמת מוסד בית ספר לחקלאות בכפר חב"ד ספרי', אשר בהתאם למשא ומתן שהתנהל בזה יתגשם ענין זה בעזרת משרדו, משרד עלית הנוער, הנה הביע כ' השערתו אשר הזמן הדרוש להקמת הבנין הוא בערך חצי שנה אם יהי' בנין [1], או זמן ארוך קצת יותר אם בנין רגיל. כאמור, ימציא משרד עלית הנוער את הכסף הדרוש לבנין מוסד זה, ובתנאי אשר מחצית הכסף תחשב להלואה שאני אחראי בעד סילוקה במשך חמש שנים.

זמני התשלומים והאופנים והפרטים שבזה יוגבלו בהמשך המשא ומתן שינהל בזה בא-כוחי הרב גורודצקי שי' עם כ' או עם בא-כוחו.

אזכיר עוד פרט אחד והוא מה שאמרתי שמצדי מוכן אני [לדון] במוסדות כיוצא בזה נוסף על מוסד החקלאות הנ"ל, מכיון שחושבני שתהי' דרישה הגונה ללימוד החקלאות אצלנו. ועל זה ענני כ' שרוצה לחכות כיצד יסתדר בנין הראשון ואז יתענינו בעוד מוסדות כגון זה.

אדגיש עוד הפעם שהיתה לי קורת רוח לא רק מהמדובר בענינינו אנו, אלא בעיקר מהיחס הכללי שנשתקף בדבריו למה שציין בתור "עבודה משותפת" העומדת לפנינו, אשר זה מעורר בי תקוה אמיצה לתוצאות טובות בפועל ממש, לשביעת רצונו ורצוננו גם יחד.

טרם אסיים מכתבי, ארשה לי להדגיש נקודה כללית, בהמשך לזה שסיפר לי על דבר עיר מולדתו וגזע מחצבתו:

הכל הוא בהשגחה פרטית, ואין צריך לומר ענינים הנוגעים לחוג רחב של אנשים או לכלל כולו. ובהנוגע להנ"ל - תפקידו בהנהלת עלית הנוער. מובן אשר זה שזכוהו ביכולת והשפעה כזו מטיל עליו אחריות יתרה. כי ידוע יחס תורתנו בכלל ותורת החסידות בפרט לחשיבותו המיוחדת של הנוער, אשר כל ענין, אפילו קטן וקטנטן, המתרחש בחייהם של ילדים וילדות עלול להשפיע על מהלך רוחם צביונם ואפים במשך כל ימי חייהם. וכידוע המשל זה מהגרעין, אשר גם שריטה קלה בו מתגלית אח"כ בהיזק גדול לאילן, משא"כ אותה שריטה עצמה באילן לא היתה משאירה אלא רושם קטן במקומה.

אבל ביחד עם האחריות הגדולה המוטלת על האדם שיש בידו לעצב במידה חשובה מהלך חיי הנוער, הנה יש בזה גם זכות יתרה שבידו מסרו מלמעלה היכולת להשפיע על מאות וגם אלפים מבני ובנות ישראל, אשר, על פי פתגם הבעש"ט ששמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, כל אחד מהם הוא בבחינת חשיבות "בן יחיד" וחביבותו לאבינו שבשמים. וביחד עם האחריות והזכות ניתנים לאדם מלמעלה גם הכשרונות והכוחות הדרושים למלא תפקידו זה בעולמנו זה בשלימות, רק כדי שלא יהי' נהמא דכסופא ניתנה הבחירה החפשית אם להשתמש בכוחות שניתנו לו במילואם ובמגמה הישרה, או ח"ו להיפך.

ואחתום מכתבי באיחולי, אשר יזכה להוציא לפועל על הצד היותר טוב התפקיד והזכות שניתנו לו ביחס לאלה שבידו להיטיב להם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ומובטחים אנו בתורתנו אשר מילוי החובה בנוגע להכלל מביא ברכה והצלחה גם בענינים הפרטיים הנוגעים לו ולכל אשר לו.

בכבוד וברכה.

  1. 1 ראה לעיל מכתב 1978