Enjoying this page?

זאת חנוכת המזבח

Video part 1 Video part 2  Video part 3  Video part 4

זאת חנוכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל כו'[1]. וכתיב: זאת חנוכת המזבח אחרי המשח אותו[2].

ויש להבין מ"ש בתחלה: ביום המשח אותו - דמשמע שהחנוכה של הנשיאים ומשיחת המזבח נעשה בפעם א', ושהם ענין א' דהא בהא תליא שהחנוכה עם המשיחה הם מישך שייך אהדדי.

ואח"כ כתיב: אחרי המשח אותו - דמשמע שהמשיחה היא ענין בפ"ע והיתה צריכה להיות קודם החנוכה, שהחנוכה של קרבנות הנשיאים לא היו רשאים להביא אלא אחר משיחת המזבח. אבל אין ענין החנוכה של הנשיאים עם קרבנותיהם שייך כלל לענין משיחת המזבח, שזה ענין בפ"ע וזה ענין בפ"ע.

אך להבין זה צריך להבין תחלה ענין הקרבנות בכללם מה ענינם?

כי הנה הקרבנות נק' בשם לחם כמ"ש: את קרבני לחמי לאשי, וארז"ל בשתי אכילות הכתוב מדבר: אכילת אדם ואכילת מזבח. אכילת מזבח היא שהיו מקריבים חלב ודם ע"ג המזבח והיה יורד אש מלמעלה כדמות אריה ותאכל את העולה ואת חלבי השלמים. וזהו: אריה דאכיל קרבנין, הנז' בזהר.

ויובן זה מענין התפלה שהיא כנגד הקרבנות, ובהכרח שצ"ל בתפלה ג"כ מעין בחי' הקרבנות ודוגמתם, שלכן תיקנוה כנגד הקרבנות. והיינו משום העלאת נפש הבהמית בתפלה, שעיקרה בעבודה שבלב להפוך לבו מן הקצה אל הקצה, ממה שהיה שקוע וטרוד כל היום במחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי איש. איש איש כפי שיודע נגעי לבבו - לצעוק אל ה' בצר לו בכל לב ונפש. וכמ"ש: צעק לבם וגו', ולעורר את האהבה לה' בתשוקה וצמאון לדבקה בו ית' עד שתחפץ להתפשט מלבושים צואים הן הן המחשבות והדבורים והמעשים אשר לא לה' המה.

הן בהיתר כו', שהן מלבושי נוגה שלפעמים עולה ונכללת בקדושה, כאשר יפלס האדם מעגלי דרכיו שלא יהנה מהעוה"ז רק לש"ש להרחיב לבו ודעתו לה' ולתורתו כו' כמ"ש במ"א, משא"כ כשנמשך האדם אחר גופו לצורך עצמו ולהנאת עצמו מכוין - אזי הוא יורד ונמשך למטה, ומן ההיתר יסיתנו כו'. וזהו ענין בחי' הנוגה כשהיא יורדת ונכללת למטה בקליפות הטמאות לגמרי ועד"ז ניתקן ענין התפלה.

ומתחלה יסדר אדם שבחו של מקום בפסוקי דזמרה בגדולת ורוממות א"ס ב"ה, לעורר התשוקה והצמאון בנפש הבהמית לאסתכלא ביקרא דמלכא, בסידור שבחיו איך שהוא: ברוך שאמר והיה העולם - דהיינו באמירה אחת ובמאמר א' כו', וכמ"ש בזהר: במחשבה א' ברא את העולם, שהוא צופה ומביט עד סוף כל הדורות, וקורא הדורות מראש וכולם נסקרים בסקירה אחת כו'.

והוא: יחיד חי העולמים מלך - פי' יחיד, שהוא לבדו הוא כמו קודם שנברא העולם, וכמ"ש: אתה הוא עד שלא נברא כו'. וכמ"ש: אני ה' לא שניתי - שאף לאחר שנברא העולם: אין עוד מלבדו, ואתה הוא ה' לבדך כמו קודם שנברא העולם - כי העולם אין תופס מקום כלל, דכולא כלא ממש חשיבי לגביה. לפי שאתה עשית את השמים ושמי כו' ואתה מחיה את כולם כו', וחי העולמים אינו אלא בבחי' מלך, שאין זה אלא לפי שנקרא שמו ומלכותו על המדינה כו' כמ"ש במ"א.

משובח ומפואר עדי עד - פי' למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית, בעילוי אחר עילוי עד אין קץ ותכלית. כמ"ש: הכל ירוממוך סלה, וכל החיים יודוך סלה, וקדושים בכל יום יהללוך סלה - פי': סלה, בלי הפסק עד רום המעלות.

ונודע כמה מיני עליות בג"ע תחתון ועליון ונו"ן אלפים יובלות ושמיטין כו' שהרבה מיני עילויים מעילויים שונים, והכל נמשך רק מבחי' שמו הגדול בחי' שמו ומלכותו שאין זה רק בחי' זיו והארה בלבד כו'. וכי: נשגב שמו - שאפי' שמו הוא בבחי' לבדו רק: הודו וזיוו של שמו על ארץ ושמים כו'.

ואי לזאת תכלה ותכסוף אליו ית' נפש כל חי לדבקה בו ית'. ובפרט בהזכירו כי נקרא שמו הגדול ומלכותו ית' עלינו ישראל בפרט, וכמ"ש: וירם קרן לעמו, מגיד דבריו ליעקב כו'. וכתיב: כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו. ואומרים: ברוך ה' אלקי ישראל דייקא.

אזי תתעורר השמחה בלב איש: ישמח ישראל בעושיו - בשמחה גדולה לאלקים שהשרה שכינתו בתוכנו. וינהו כל בית ישראל אחרי ה'[3]

ואח"כ ברכות ק"ש, איך שהמלאכים מקדישים כו', ואהבת עולם אהבתנו חמלה גדולה ויתירה - פי' יתירה מהמלאכים כו' כמ"ש בסש"ב.

ומזה יעלה ויבא ויגיע למס"נ בק"ש באחד, ואהבת בכל לבבך - בשני יצריך - דהיינו שגם כח המתאוה שבנפש הבהמית שבאדם, המתאוה לדברים גשמיים וצרכי גופו בתענוגות בני אדם, ישוב אל ה' ויחפוץ בקרבת אלקים כי טוב שהוא מקור כל התענוגים וחיי החיים ב"ה, ואזי יתענג על ה' ממש.

וע"ז דרשו רז"ל בפסוק: וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד[4],  טוב - זה מלאך חיים, מאד - זה מ"ה[5] כו'[6]. ולכאורה יפלא הרי הוא המ"ה הוא היצה"ר ומה היא טובתו? ולא עוד אלא שנק': טוב מאד יותר ממלאך החיים?

אלא הענין הוא שאין טובתו של היצה"ר כשהוא בתקפו אלא כד אתכפיא סט"א כו', דהיינו שכאשר כח המתאוה שבלב האדם שמנפשו הבהמית מתהפך וישוב לאהבת ה' בכל לבבו, שאזי גם היצה"ר שמשכנו בלב, ששם משכן נפש הבהמית בחלל השמאלי - הנה מלאך רע בע"כ יענה אמן, ומסכים ומתרצה להודות על האמת, כי הוא ית' חיי החיים ומקור התענוגים ואליו יאתה להיות כלתה נפשו לה' בתשוקה וצמאון כו'.

ובעבור זה אסתלק יקרא דקוב"ה לעילא, כי זה הוא תכלית המכוון בבריאת העולמות, להיות יתרון זה בנפש הבהמית השבה אל ה' כיתרון האור הבא מן החושך כנודע, וכמ"ש במ"א.

ולכן הוא טוב מאד יותר ממלאך החיים שהוא בעצמו ממקור החיים והטוב, אבל מלאך רע שירד למדרגת מות ורע כשנתהפך לבחי' טוב וחיים הוא מעולה יותר כמשל יתרון האור כו'.

[ועמ"ש מזה בד"ה אלה מסעי. וע' בזהר ר"פ יתרו דס"ח ע"ב. ובפ' בהעלותך דף קנ"ג סע"ב. ומ"ש לקמן ע"פ והיה הבן הבכור לשניאה]

וגם כמ"ש בזה"ק: במקום שבע"ת כו' דמשכין לי' בחילא יתיר, שהוא מחמת יותר תגבורת כו', שכאשר האהבה בתגבורת מבחי' רשפי אש - האהבה היא כמעלת הזהב על הכסף, היא האהבה שבטבעה כתולדתה שנמשלה למים: משוך אחריך כמים כו'. והאהבה כרשפי אש, נולדה מהתבוננות זו שבתפלה ופסוד"ז בסידור שבחיו של מקום בעומק דעתו בגדולת א"ס ב"ה ורוממותו לאין קץ, ובברכת יוצר ואהבת עולם כו' עד שיגיע לקיום מס"נ באחד, וקיום ואהבת כו' כנ"ל.

וכמ"ש במ"א ע"פ: מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו[7], פי' שבאיש לפי מהללו בק"ש ותפלה ופסוקי דזמרה נעשה מצרף וכור הן רשפי אש האהבה לכלות ולשרוף את כח המתאוה שבנפש הבהמית עד שישוב לאהבת ה' ולדבקה בו בתשוקה וצמאון ובכלות הנפש ממש:

ב והנה הכח הזה לנפש הבהמית שתתפעל מגדולת א"ס ב"ה ורוממותו עד שתתלהט ותתלהב בתשוקה וצמאון לה' ולדבקה בו ית', עד שישוב ויתהפך כח המתאוה שבה לאהבת ה', הוא מפני ששרש נפש הבהמית שבאדם נלקחה מהאופנים וחיות הקדש שבמרכבה פני אריה ופני שור כו'.

(הגם כי שרש כל נפש הבהמות הוא ג"כ מבחי': פני אריה פני שור, ושרש נפש העופות מבחי': פני נשר כמ"ש במ"א, ובמה תפרד שרש וחיות נפש הבהמית שבאדם - שבודאי אינה דומה לנפש שבבהמות ממש, שהרי נפש הבהמית שבאדם היא נפש המשכלת ומדברת, שגדלה וגבהה מעלתה לאין קץ על נפש שבבהמות ממש שאינה אלא נפש חיה בלבד, ואין ערוך לחי עם מדבר כנודע?

אך הענין הוא, שארבע חיות שבמרכבה ארבעה פנים לכל אחת מהנה, ויש בכל אחת מהן דמות אדם, וכמ"ש: ודמות פניהם פני אדם.[8] ושרש וחיות נפש הבהמית שבאדם הוא מבחי' אדם שבחיות שבמרכבה, כי גם בחי' פני שור ופני אריה כלולים מבחי' אדם, וכמ"ש בזהר. ושרש נפש הבהמות שמבחי' פני שור היינו מבחי' פני שור בעצם כו'*.

[ועמ"ש מזה בביאור ע"פ אני ישנה. ובד"ה אם בחקתי תלכו. ובד"ה בכ"ה בכסליו. ובד"ה המגביהי לשבת]

והנה: האופנים וחיות הקדש ברעש גדול מתנשאים לעומת השרפים[9]. וענין הרעש הוא מחמת ששומעים את השרפים שאומרים: קדוש ג"פ, וזהו ענין: לעומת השרפים.

וביאור ענין זה, כי הנה פי' וביאור מלת: קדוש - הוא לומר שהוא קדוש ומובדל בערך, שאין לו ערך ויחוס בעלמין, שאינו לא בגדר ממלא ולא בגדר סובב דלאו מכל מדות אלין כלל. אך קדוש בוי"ו הוא ענין המשכה מקדש עליון. [ועיין מ"ש מזה בד"ה: צאינה וראינה בענין: שאו ידיכם קדש].

כי ענין: קדש הוא מלה בגרמיה, שהוא ענין עצמיות קדושת אור א"ס ב"ה, שכשמו כן הוא - אין לו סוף ואין לו תכלה כו', ואין העולמות יכולים לקבל אור א"ס ב"ה כמו שהוא, שהיו בטלים במציאות והיו כלא היו. אלא ע"י צמצום גדול להמשיך התפשטות זיו והארה בלבד בבחי' קו וחוט כו', והוא ענין קדוש בוי"ו בבחינת המשכה.

אך גם ההמשכה ההיא עדיין היא בבחי' קדוש ומובדל שאין העולמות יכולים להשיג עד שנעשה המשכה והארה דהארה, והוא ענין קדוש השני המשכה והארה מקדוש הראשון. וכן ענין קדוש השלישי הוא ענין המשכה והארה דהארה שנמשך מקדוש הב'. ובזה יוכל להיות בחי' הוי', להיות כל הנמצאים העליונים שישיגו יקר תפארת גדולתו ורוממותו לאין קץ באיזה השגה ותפיסה ויתענגו על ה' בהשגתם תענוג נפלא.

[ועמ"ש מענין ג"פ קדוש בביאור ע"פ: אחרי ה' אלקיכם תלכו ובד"ה: רני ושמחי בת]

ואעפ"כ נק': צבאות - אות הוא בצבא דיליה[10], שאינו בבחי' השגה אלא עד"מ בבחי' אות אחת מענין שלם בהשכלה והשגה שלימה, שהאות ההוא אין לו ערך להיות נק' עליו כלל שם השגה אלא רמז בעלמא.

וכך הוא ענין השגת העולמות, ואפילו עולמות עליונים, מאחר שהן בבחי' נבראים ומחודשים מאין ליש אין להם תפיסה והשגה בו ית' בעצמו ובכבודו, שאתה הוא עד שלא נברא העולם כו', ואין להם תפיסה אלא בחיות המתפשט בעולמות להחיותם ולהוותם מאין ליש, שהוא בבחי' אות אחת: ביו"ד נברא העוה"ב ובה' העוה"ז, ואין להם השגה אלא בבחי' יו"ד כו'.

והנה כאשר האופנים שומעים את השרפים אומרים כן - מרעישים בקול רעש גדול, מחמת ששומעים דבר גדול שהוא למעלה מהשגתם, שאינו נתפס ונקלט בהשגתם בבחי' פנימית רק בבחי' מקיף, שאין כח בבחי' כלי השגתם להכיל ההשגה הגדולה והנוראה ההיא אלא נשאר עליהם בבחי' מקיף.

ומ"מ בבחי' מקיף משיגים שיש דבר גדול ונורא, ונמשך מזה רשימו לבחי' פנימית להיות בבחי' רעם ורעש לבד - כי כל דבר חידוש שאינו מושג בשכל רק שמ"מ שומע בבחי' מקיף ונכנס רשימו לבחי' פנימי' נעשה מזה התפעלות בבחי' פנימי' לומר: ראה זה חדש הוא, שאין כח בשכלו לתפוס ולהשיג הדבר ההוא כמו שהוא בעצמו. ומזה מתהוה הרעש שמחמת גודל עוצם הפלאת הדבר הנורא שאין כח בשכלו לתפוס כו' יתהוה לו רעש גדול כו'.

והשרפים לפי ששרשם ממקום הרעש ההיא, כמ"ש: שרפים עומדים ממעל לו[11] ואין השגה זו חידוש אצלם כל כך. [והוא ענין מארז"ל גבי ישעיה: כבן כרך שראה את המלך כו'[12] וכמ"ש במ"א] לכן אינם מרעישים, כי לכן נק' שמם שרפים שכבר נשרפו כו'.

[וכיוצא בזה גבי חברי דניאל שלא השיגו המראה רק דמזלייהו חזי[13] נפלה חרדה גדולה עליהם[14] יותר מדניאל שראה את המראה כמ"ש במ"א].

ולפי שנה"ב שרשה מבחי' אופנים וחיות, ע"כ יש בה הכח הזה שתתפעל בבחי' רעש. וזהו ענין בחילא יתיר. טוב מאוד יותר מבחי' אהבת הנה"א בעצמה:

ג והנה ע"י הרעש נעשה: כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם[15]. פי' האדם לאדם - כי יש אדם שעל דמות הכסא דמות כמראה אדם[16]. ויש בחי' אדם שמתחת לכסא, ואפילו הג' חיות: פני אריה פני שור פני נשר - הם בבחי' אדם, וכמ"ש במרכבת יחזקאל ודמות פניהם פני אדם כו' לארבעתן כו'[17].

[ועיין מזה בזהר פ' במדבר דקי"ח ע"ב, ובפי' הרמ"ז שם, ובזהר פ' תזריע דמ"ח סע"א, ובפ' בראשית די"ח סע"ב]

וכמים הפנים לפנים כן לב האדם שלמעלה על הכסא לאדם שמתחת לכסא, באתעדל"ת דיליה בבחי' רעש גדול כנ"ל.

ופי': פניהם פני אדם - היינו שבפנימיותם דבחי' אופנים וחיות הוא בחי' אדם. וכמ"כ בנה"ב שבאדם בפנימיותה היא נפש השכלית. 

ועמ"ש בד"ה וספרתם לכם בענין ופניהם וכנפיהם שהטעם על ופניהם הוא בזקף גדול[18] שהוא הפסק, להפסיק בין ופניהם לוכנפיהם כו' ע"ש. 

ועי"ז אתעדל"ת בבחי' הנה"ב והשכלית זהו בחי' לב האדם התחתון אל האדם כו' - נמשך אתעדל"ע מלמעלה.

וביאור ענין אתעדל"ע זו יובן ג"כ בענין הקרבנות. כי הנה הקרבנות להקריב חלב ודם של הבהמה ע"ג המזבח הוא ג"כ בחי' העלאה דנפש הבהמה ששרשה מחיות ואופנים מבחי' פני שור כו'. והנה היו מביאים אש שלמטה ועי"ז נחית אשא עילאה: אריה דאכיל קרבנין - אריה מלך שבחיות להתכלל באש שלמעלה.

וכך ג"כ בתפלה בהעלאת נה"ב יש ג"כ ב' בחי' אשות הנ"ל: העלאה והמשכה, וכ"ז נק' אכילת מזבח.

וכן הענין ג"כ למעלה בנשמות, שמיכאל כה"ג מקריב ע"ג המזבח - כי הנשמות הן בחי' נבראים מאין ליש וע"י מיכאל נקרבים למעלה מעלה ליכלל באצי' דאיהו וחיוהי וגרמוהי חד:

והנה הקרבת הקרבנות ע"ג המזבח נק' בשם אכילה, כמארז"ל: בשתי אכילות הכתוב מדבר א' אכילת אדם וא' אכילת מזבח[19] לפי שהיא בחי' פנימית: אכלתי יערי עם דבשי[20] (ועמ"ש בד"ה: ואם האכל יאכל בפ' שלח).

אבל יש בחינה אחרת, והיא בחי' מקיף שהיא ענין הקטרת שהוא רק ריח שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, שאינו נכנס בגוף כלל בבחי' פנימית רק בבחי' מקיף מלמעלה.

(ונתבאר מזה בביאור ע"פ באתי לגני גבי אריתי מורי[21] וכמו שהחוטם הוא למעלה מהחיך כו'. ועמ"ש ע"פ ראה ריח בני בפ' תולדות ע"ש בענין העלאת מ"ן שבבחי' מקיף, ועיין בזהר ס"פ ויקהל (דרי"ט א') מענין קטרת, ובפ' בהעלותך (דקנ"א ע"ב) ושם מבואר ג"כ מענין מזבח הפנימי ומזבח החיצון, והיינו בחינת פנימית הלב וחיצונית הלב. ועמ"ש בד"ה: מי מנה עפר יעקב בענין ויחד לבבנו כו' ע"ש. ועמ"ש עוד מענין קטרת לעיל ע"פ נשא את ראש בני גרשון, ובד"ה בכ"ה בכסלו. וע' מ"ש הרמ"ז ס"פ בא ע"פ הרע"מ שם ד"מ ע"ב).

והנה הקטרת לא היתה קריבה על מזבח החיצון כ"א על מזבח הפנימי. אך ורק בנשיאים היתה הוראת שעה שהקריבו קטרת ע"ג מזבח החיצון. והיינו בשביל חנוכת המזבח.

וענין החנוכה זו הוא מלשון חינוך כמו: חנוך לנער ע"פ דרכו - והיינו כמשל התינוק שמחנכין אותו ללמוד נותנין לו מתנה יתירה כדי להרגילו להתחיל בלימוד, משא"כ כשהוא כבר הרגיל א"ע והתחיל כו'.

והיינו שהחינוך ללמוד אינו ע"י הלימוד בלבד שזהו דבר ההוה לו תמיד, אלא שמחנכין אותו ע"י איזו תוספת כמו איזו התקרבות או איזו מתנה כו', אך לאחר שכבר חינכו אותו די בדבר ההוה תמיד. והיינו משום שכל התחלות קשות, ולכן כדי שתהיה ההתחלה צ"ל ע"י חינוך. (וכמ"ש במ"א בד"ה בכ"ה בכסלו הנ"ל בענין חנוך לנער ע"פ דרכו).

וזהו ג"כ ענין: הבו לה' כבוד כו'[22] ואחר כך קול ה' על המים כו'[23] ז' קולות. ופי' קול הוא המשכה, כמו קול גשמי היוצא מן הלב אל הדבור, והנה הוא המחבר המדה שבלב עם הדבור להיות נראים ונתגלים אופן המדות שבלב למהות אחר בדבור, וה"ז בחי' ירידה ממהות מדה למהות דבור. וירידה והמשכה זו היא ע"י הקול. ועד"ז כל ירידה והמשכה ממהות למהות אחר נק' בשם קול.

וזהו ענין: קלא פנימאה דלא אשתמע - הוא בחי' המשכה משכל למדות כו'. (ועמ"ש מזה בשה"ש ע"פ קול דודי הנה זה בא).

וזהו ענין ז' קולות שהם ז' בחינות המשכות וירידות בז' המדות. מים הוא חסד, וכח הוא בחי' גבורה כו'. וההמשכה הוא מעלמא דאתכסיא שלמעלה מהמדות.

(וכענין שבעה ושבעה מוצקות לנרות[24] ששבעת הנרות הן שבעה מדות והמוצקות הן המשכות ממדרגות עליונות להמדות ע' בזהר ס"פ מקץ (דר"ד סע"ב). ועמ"ש בד"ה כי עמך מקור חיים. וכ"ה עוד בזהר דשבעה מוצקות הן שבעה הבלים כו'. ועיין מענין שבעה הבלים בזהר פ' תזריע דמ"ז ע"ב)

וכל המשכה הוא ע"י שם הוי' יו"ד צמצום כו', ולכן בכדי שיהיה ירידה והשפלה זו מבחי' שם הוי' בז' קולות האלו מקדימים בחי': הבו לה' כבוד - הוא ענין מקיף והארה יתירה כדי להיות נמשך אח"כ הז' קולות. והכבוד הזה צריך להמשיך מתחלה קודם הז' קולות.

(בר"ח פ"ב משער היראה הביא מהרע"מ פ' פנחס דרנ"ה ע"ב בענין: הראני נא את כבודך שהוא בחי' כתר עליון כו'. וע' בזהר בהעלותך דקנ"ד א' בענין: קרנו תרום בכבוד, והיינו כי פי' הבו לה' כבוד היינו איך שבאמת למעלה הוא היש וכולא קמיה כלא ממש חשיבא. ועמ"ש בביאור ע"פ כי ביום הזה יכפר מענין כבוד חכמים ינחלו כו' ע"ש)

וכן הוא הענין שנותנין מתנה לכבוד חתן וכלה, לפי שנעשה יחוד חדש. כי חתן - חות דרגא, וכלה - כלתה נפשי - ממטה למעלה, והם שני הפכים שמתייחדים, וכדי להמשיך יחוד חדש כזה צריך להמשיך תחלה בחי' כבוד, שהיא תוספת הארה בבחי' מקיף.

ועד"ז הקריבו הנשיאים בחנוכת המזבח: קערות ומזרקי כסף וכפות זהב, אף שמנחת נדבה מביאה בכפיפה מצרית - רק הנשיאים עשו לכבוד ולתפארת.

וזה היה ג"כ ענין הקרבת הקטרת על מזבח החיצון שאינו דבר ההוה כלל - שדבר ההוה היינו קרבנות תמידין כו'. רק כמו שמחנכין התינוק ע"י מתנה יתירה דוקא, כך היה ענין הקרבת הקטרת שהוא המשכת בחי' מקיפים. וכך הוא ענין הכבוד שעי"ז יוכל להיות אח"כ סדר הקרבנות תמידין כסדרן וכו'. זהו ענין חינוך המזבח כנודע:

אך כדי להיות המשכת קטרת שהוא בחי' מקיף צ"ל משיחת המזבח בשמן המשחה. כי שמן המשחה הוא ממוצע בין פנימי למקיף - כי שמן הוא משקה, ובשמן המשחה היה מעורב: בשמים ראש, מר דרור, קנמן בשם כו', - שהוא ענין הריח, הרי שהיה תערובות בחי' פנימי ומקיף.

ומ"מ בחי' מקיף נקרב: ביום המשח שהכל בחי' א'. משא"כ שאר הקרבנות, שהם אכילת המזבח: ולזבח השלמים, כל הבקר לעולה כו' - היה: אחרי המשח. שמתחלה היה צ"ל בחי' המקיף לחינוך ואח"כ היתה אכילת המזבח.

ולכך בקרבנות שהם אכילת המזבח כתיב: אחרי המשח אותו. ובקטרת והבאת הקערות שהם בבחי' מקיף ובחי' כבוד כתיב: ביום המשח.

(ואפשר עד"ז יש לפרש מ"ש ברבות נשא פרשה י"ג וז"ל: כתיב זאת חנוכת המזבח ביום המשח אותו[25], והלא קערה אחת היתה ומזרק אחד היה וכף אחת היתה ביום המשח אותו, מה ת"ל: קערות כסף שתים עשרה וגו' - אלא העלה עליהם כאלו כולם הקריבו ביום ראשון וביום אחרון עכ"ל. וכ"ה עוד שם פ' י"ד, ובשה"ש ע"פ כולך יפה רעיתי.

והיינו שבחי' הקטרת והבאת הקערות של כולם, הוא בבחי': ביום המשח אותו, וע"ז אמר כאילו הקריבו כולם ביום ראשון. ובחי' הקרבנות: ולזבח השלמים[26] הוא בכולן בבחי': אחרי המשח אותו, וזהו וביום אחרון):

 1. 1 במדבר ז, פד - זֹאת חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ בְּיוֹם הִמָּשַׁח אֹתוֹ מֵאֵת נְשִׂיאֵי יִשְׂרָאֵל קַעֲרֹת כֶּסֶף שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה מִזְרְקֵי כֶסֶף שְׁנֵים עָשָׂר כַּפּוֹת זָהָב שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה.
 2. 2 במדבר ז, פח - וְכֹל בְּקַר זֶבַח הַשְּׁלָמִים עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה פָּרִים אֵילִם שִׁשִּׁים עַתֻּדִים שִׁשִּׁים כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה שִׁשִּׁים זֹאת חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ אַחֲרֵי הִמָּשַׁח אֹתוֹ
 3. 3 שמואל א ז, ב - וַיְהִ֗י מִיּ֞וֹם שֶׁ֤בֶת הָאָרוֹן֙ בְּקִרְיַ֣ת יְעָרִ֔ים וַיִּרְבּוּ֙ הַיָּמִ֔ים וַיִּהְי֖וּ עֶשְׂרִ֣ים שָׁנָ֑ה וַיִּנָּה֛וּ כָּל־בֵּ֥ית יִשְׂרָאֵ֖ל אַחֲרֵ֥י יְהוָֽה
 4. 4 בראשית א, לא - וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי:
 5. 5 מלאך המות
 6. 6 בראשית רבה ט, ז - רבי נחמן בר שמואל בר נחמן בשם רב שמואל בר נחמן אמר הנה טוב מאד זה יצר טוב והנה טוב מאד זה יצר רע, וכי יצר הרע טוב מאד, אתמהא, אלא שאלולי יצר הרע לא בנה אדם בית ולא נשא אשה, ולא הוליד ולא נשא ונתן, וכן שלמה אומר (קהלת ד) כי היא קנאת איש מרעהו.
 7. 7 משלי כז, כא - 
 8. 8 יחזקאל א, י - וּדְמ֣וּת פְּנֵיהֶם֘ פְּנֵ֣י אָדָם֒ וּפְנֵ֨י אַרְיֵ֤ה אֶל־הַיָּמִין֙ לְאַרְבַּעְתָּ֔ם וּפְנֵי־שׁ֥וֹר מֵהַשְּׂמֹ֖אול לְאַרְבַּעְתָּ֑ן וּפְנֵי־נֶ֖שֶׁר לְאַרְבַּעְתָּֽן
 9. 9 המשך נוסח התפלה
 10. 10 ובחגיגה טז, רע"א: אדון הוא בצבא שלו.
 11. 11 ישעיה ו, ב - שְׂרָפִ֨ים עֹמְדִ֤ים ׀ מִמַּ֙עַל֙ ל֔וֹ שֵׁ֧שׁ כְּנָפַ֛יִם שֵׁ֥שׁ כְּנָפַ֖יִם לְאֶחָ֑ד בִּשְׁתַּ֣יִם׀ יְכַסֶּ֣ה פָנָ֗יו וּבִשְׁתַּ֛יִם יְכַסֶּ֥ה רַגְלָ֖יו וּבִשְׁתַּ֥יִם יְעוֹפֵֽף:
 12. 12 חגיגה יב, ב - אמר רבא כל שראה יחזקאל ראה ישעיה למה יחזקאל דומה לבן כפר שראה את המלך ולמה ישעיה דומה לבן כרך שראה את המלך
 13. 13 סנהדרין צד, א - ואיהו עדיף מנייהו דאיהו חזא ואינהו לא חזו וכי מאחר דלא חזו מאי טעמא איבעות אע"ג דאינהו לא חזו מידי מזלייהו חזי
 14. 14 דניאל י, ז - וְרָאִיתִי֩ אֲנִ֨י דָנִיֵּ֤אל לְבַדִּי֙ אֶת־הַמַּרְאָ֔ה וְהָאֲנָשִׁים֙ אֲשֶׁ֣ר הָי֣וּ עִמִּ֔י לֹ֥א רָא֖וּ אֶת־הַמַּרְאָ֑ה אֲבָ֗ל חֲרָדָ֤ה גְדֹלָה֙ נָפְלָ֣ה עֲלֵיהֶ֔ם וַֽיִּבְרְח֖וּ בְּהֵחָבֵֽא
 15. 15 משלי כז, יט - כַּ֭מַּיִם הַפָּנִ֣ים לַפָּנִ֑ים כֵּ֤ן לֵֽב־הָ֝אָדָ֗ם לָאָדָֽם:
 16. 16 יחזקאל א, כו - וּמִמַּ֗עַל לָרָקִ֙יעַ֙ אֲשֶׁ֣ר עַל־רֹאשָׁ֔ם כְּמַרְאֵ֥ה אֶבֶן־סַפִּ֖יר דְּמ֣וּת כִּסֵּ֑א וְעַל֙ דְּמ֣וּת הַכִּסֵּ֔א דְּמ֞וּת כְּמַרְאֵ֥ה אָדָ֛ם עָלָ֖יו מִלְמָֽעְלָה
 17. 17 יחזקאל א, י - וּדְמ֣וּת פְּנֵיהֶם֘ פְּנֵ֣י אָדָם֒ וּפְנֵ֨י אַרְיֵ֤ה אֶל־הַיָּמִין֙ לְאַרְבַּעְתָּ֔ם וּפְנֵי־שׁ֥וֹר מֵהַשְּׂמֹ֖אול לְאַרְבַּעְתָּ֑ן וּפְנֵי־נֶ֖שֶׁר לְאַרְבַּעְתָּֽן:
 18. 18 יחזקאל א, יא - וּפְנֵיהֶ֕ם וְכַנְפֵיהֶ֥ם פְּרֻד֖וֹת מִלְמָ֑עְלָה לְאִ֗ישׁ שְׁ֚תַּיִם חֹבְר֣וֹת אִ֔ישׁ וּשְׁתַּ֣יִם מְכַסּ֔וֹת אֵ֖ת גְּוִיֹּתֵיהֶֽנָה:
 19. 19 מנחות יז, א - אמר קרא (ויקרא ז) ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו בשתי אכילות הכתוב מדבר אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבח
 20. 20 שיר השירים ה, א - בָּ֣אתִי לְגַנִּי֘ אֲחֹתִ֣י כַלָּה֒ אָרִ֤יתִי מוֹרִי֙ עִם־בְּשָׂמִ֔י אָכַ֤לְתִּי יַעְרִי֙ עִם־דִּבְשִׁ֔י שָׁתִ֥יתִי יֵינִ֖י עִם־חֲלָבִ֑י אִכְל֣וּ רֵעִ֔ים שְׁת֥וּ וְשִׁכְר֖וּ דּוֹדִֽים:
 21. 21 שיר השירים ה, א - בָּ֣אתִי לְגַנִּי֘ אֲחֹתִ֣י כַלָּה֒ אָרִ֤יתִי מוֹרִי֙ עִם־בְּשָׂמִ֔י אָכַ֤לְתִּי יַעְרִי֙ עִם־דִּבְשִׁ֔י שָׁתִ֥יתִי יֵינִ֖י עִם־חֲלָבִ֑י אִכְל֣וּ רֵעִ֔ים שְׁת֥וּ וְשִׁכְר֖וּ דּוֹדִֽים
 22. 22 תהלים כט, ב - הָב֣וּ לַ֭יהוָה כְּב֣וֹד שְׁמ֑וֹ הִשְׁתַּחֲו֥וּ לַ֝יהוָ֗ה בְּהַדְרַת־קֹֽדֶשׁ:
 23. 23 שם ג- ט - ק֥וֹל יְהוָ֗ה עַל־הַ֫מָּ֥יִם אֵֽל־הַכָּב֥וֹד הִרְעִ֑ים יְ֝הוָ֗ה עַל־מַ֥יִם רַבִּֽים: 
 24. 24 זכריה ד, ב - וַיֹּ֣אמֶר אֵלַ֔י מָ֥ה אַתָּ֖ה רֹאֶ֑ה וָיאֹמַ֡ר וָאֹמַ֡ר רָאִ֣יתִי ׀ וְהִנֵּ֣ה מְנוֹרַת֩ זָהָ֨ב כֻּלָּ֜הּ וְגֻלָּ֣הּ עַל־רֹאשָׁ֗הּ וְשִׁבְעָ֤ה נֵרֹתֶ֙יהָ֙ עָלֶ֔יהָ שִׁבְעָ֤ה וְשִׁבְעָה֙ מֽוּצָק֔וֹת לַנֵּר֖וֹת אֲשֶׁ֥ר עַל־רֹאשָֽׁהּ:
 25. 25 במדבר ז, פד - זֹאת חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ בְּיוֹם הִמָּשַׁח אֹתוֹ מֵאֵת נְשִׂיאֵי יִשְׂרָאֵל קַעֲרֹת כֶּסֶף שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה מִזְרְקֵי כֶסֶף שְׁנֵים עָשָׂר כַּפּוֹת זָהָב שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה.
 26. 26 במדבר ז, יז - וּלְזֶ֣בַח הַשְּׁלָמִים֘ בָּקָ֣ר שְׁנַיִם֒ אֵילִ֤ם חֲמִשָּׁה֙ עַתּוּדִ֣ים חֲמִשָּׁ֔ה כְּבָשִׂ֥ים בְּנֵֽי־שָׁנָ֖ה חֲמִשָּׁ֑ה זֶ֛ה קָרְבַּ֥ן נַחְשׁ֖וֹן בֶּן־עַמִּינָדָֽב: