Letter # 1953

חודש הגאולה, ה'תשי"ג - מוה"ר יוסף שי' בלומנפלד

1953 - בענין הזמן אם הוא: נקודה אחת, מקובץ מנקודות, תשלומין לנקודת ההתחלה וכו

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, חודש הגאולה[1], ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הרב הגאון הוו"ח אי"א נו"נ חו"ב צמ"ס כו' וכו' מוה"ר יוסף שי' [בלומנפלד]

שלום וברכה!

מכתבו - בהמשך להמדובר בהתועדות - נתקבל, וכמ"ש - היתה כוונתי בענין יומי דמפסקי במרז"ל בנזיר (ז, א) ולקראת ימי החג הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח,

ולקיום היעוד המקווה - כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, בגאולתנו האמתית והשלימה בימיו ובימינו על ידי משיח צדקנו.

בכבוד ובברכת החג.

מ. שניאורסאן

בענין הזמן אם הוא: נקודה אחת, מקובץ מנקודות, תשלומין לנקודת ההתחלה וכו' - יעויין צפנת פענח להרגצובי מהד"ת (כ"ו, א. פ"ט, א) הברקות והשואות מפליאות.

מה שרוצה לחלק הזמן דשבת - ראיתו מכריתות (ט"ז, א) צ"ע, כי שם זמן הפטור שבאמצע מחלק. אבל יש להעיר מת"י יומא (פא, סע"א) ושו"ת צפ"פ להנ"ל ח"ב סל"ב.

ואכ"מ. ועייג"כ תורה אור, תולדות (יח, ד) יום שגם בתחלתו הוא ארוך.

  1. 1 בסדרת האגרות קודש הכניסו אגרת זו שהתאריך הוא: "חודש הגאולה" להאגרות של חודש כסלו משום חג הגאולה של י"ט כסלו, אמנם מבפנים האגרת "ברכתי לחג כשר ושמח" לכאורה נראה ברור שהוא חודש ניסן חודש הגאולה של יציאת מצרים. (באגרת 1969 קורא לחודש כסלו: "חודשהגאולה פון חב"ד" אמנם גם במכתב 1952 התאריך הוא "חדש הגאולה" סתם, וצריך לברר אם הי' ידוע להמעתיקים שהכוונה הוא לכסלו, כפי הסדר שהניחו את המכתב בחודש כסלו)