Letter # 1942

ט"ז כסלו, תשי"ג - מוה"ר דוד נתן שי' לעסער

1942 - בנועם נמסרו לי הנרות בקשר עם ימי חנוכה הבע"ל

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט"ז כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר דוד נתן שי' [לעסער][1]

שלום וברכה!

בנועם נמסרו לי הנרות בקשר עם ימי חנוכה הבע"ל, ויה"ר מהשי"ת אשר ע"פ המבואר בדא"ח (יעוין זח"ב קסו, ב. לקו"ת רד"ה והי' לכם לציצית (השני)) אשר נר, הוא בגימטריא רמ"ח מ"ע ודו"ר שבאדם, הנה יזכהו השי"ת להשפיע גם בהרמ"ח שלו, היינו קיום המצות שיהי' הקיום מיוסד על הדו"ר, שאז הוא קיום אמיתי, וכמ"ש בתניא פ"ד.

ולקראת חג הגאולה הבע"ל הנה מצו"פ המשך מאמרי תש"ג אשר המאמר ד"ה כה אמר ה' גו' קרובה ישועתי לבוא, הצעתי לאנ"ש שי' ללמדו בימי י"ט וכ' כסלו ונר חמישי דחנוכה הבע"ל כאו"א בסביבתו, והעיקר להביא לפו"מ כפסק רז"ל אשר לא המדרש עיקר אלא המעשה, היינו להשפיע בהם שיקיימו האמור בהמאמר הנ"ל ואז מובטחים אנו מהשי"ת אשר קרובה ישועתי לבוא ותקותי להגלות.

בברכת חג הגאולה.

  1. 1 עוד מכתב איליו לעיל 1722