Letter # 1943

ט"ז כסלו, תשי"ג - מוהרש"ז שי' בעזפאלאוו

1943 - מדאיג אותי במקצת, מה שזה זמן רב לא הגיעתני ממנו כל ידיעה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט"ז כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

מחות' הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהרש"ז שי' [בעזפאלאוו]

שלום וברכה!

מדאיג אותי במקצת, מה שזה זמן רב לא הגיעתני ממנו כל ידיעה, בקשתי לצלצל לו פעמים בטלפון, והנומער בסן פרנציסקה לא ענה, ובטח הכל שלום, וכמו שמספרים על הרז"א נ"ע, להבחל"ח, שהיתה שיטתו שאין צריכים לכתוב מכתבים, ואמר הטעם שאם הכל שלום, הרי מה יש כאן לכתוב, ובכ"ז ירגיעני אם יודיע עד"ז בפירוש.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לא כבר, מאת כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע חמשים שנה לפני זה, אשר חזרתיו בש"ק, ומכיון שארז"ל דמילתא אלבישייהו יקירא[2] [3] , בטח יעניין אותו.

ולקראת חג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל, הנני בזה להביע איחולי לבבי לו ולזוגתו שיחיו לרפואה קרובה לבריאות הנכונה ולהצלחה בעניניהם.

מחות' הדו"ש.