Letter # 1722

כ"ב תמוז, תשי"ב - דוד נתן שי' לעסער

1722 - ציצית של מאשין

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

Next

ב"ה, כ"ב תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר דוד נתן שי' [לעסער][1]

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום הגאולה והסגולה י"ג תמוז העבר, ומ"ש חוו"ד אם יפרסם דעת האוסרים ציצית של מאשין, הנה אף שכמה מגדולי האחרונים מחמירים בזה, וכידוע בשו"ת דברי חיים מהר"מ אש, מחזה אברהם, הנה ידוע לאידך גיסא שכמה אחרונים הקילו בזה והתירו, עיין שו"ת חסד לאברהם, תפארת יוסף, והעיקר פס"ד למעשה של כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וא"כ לדעתי אין כדאי להכריע לצד מי שהוא, וביחוד שפסק כ"ק אדמו"ר הי' בנוגע למעשה ולא עוד אלא שעלול שיאמרו שהכרזת כת"ר שי' הם חומרות בעלמא ובמילא גם השאר הפרטים שכותב אודות ענין זה אין זה אלא חומרות והידורים למהדרין מן המהדרין.

מוסג"פ הרשימה שהו"ל לימי הגאולה והסגולה י"ב וי"ג תמוז, ובטח יש בידו ג"כ הקונטרס שהו"ל לימי הנ"ל ויזכה בהם את הרבים...

בברכה צו א געזונטען זומער בגשמיות וברוחניות.

  1. 1 עוד מכתב איליו לקמן 1942