Letter # 1910

כ"ג מ"ח, תשי"ג מוהרש"ז שי' העכט

1910 - מצער אותי מה שעד עתה מתעכב ענין גביית הפלעדזשעס השונות שנשארו מהמגבית

ב"ה, כ"ג מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרש"ז שי' [העכט]

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו, מעש"ק נח, ב' ועש"ק לך, ועש"ק וירא עם המצורפים אליהם.

ב) מצער אותי מה שעד עתה מתעכב ענין גביית הפלעדזשעס השונות שנשארו מהמגבית, ואף שהרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרחמ"א שי' חדקוב מסר לי הנמוקים ע"ז מה ששמע מכת"ר שי', אבל ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בענינים כמו אלו שבאמת זה נוגע למלאך מיכאל שרם של ישראל שהוא המביא בחשבון זכיותיהם של ישראל, ובמילא כיון שהטעם טעם אמיתי הוא, הלא לא רק שאין מקום להיפך השכר אלא עוד נכנס הוא בחשבון דחשב לעשות ונאנס ולא עשה מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, אבל בנוגע להפעולה והעבודה, שזהו מתפקידו של האדם עלי אדמות בעוה"ז הגשמי והחומרי, הנה כשחסרה הפעולה והעבודה, איז זי טאקע ניטא, ופשיטא שאין גם התוצאות מזה.

ומה שכותב הנני לו עד"ז אף שלכאורה הטעמים שביאר מתאימים הם, כי הרי לכל ענין שבעולם בטח יש למצוא אופן איך לתקנו אלא שלפעמים מספיקים ע"ז כחות הגלוים, ולפעמים צריך לצרף ג"כ כחות הנעלמים וגם בהם גבוה על גבוה עד שאפשר להגיע ג"כ לכחות היולים עצמיים ובכדי שיתגלו כחות כאלו, הרי עפ"י רוב צ"ל שני ענינים, א) התקוה שאם יתגלו יצליח, ב) שיכיר בהנחיצות בהענין שלכן כדאי הטרחה והיגיעה, ואקוה לשמוע ממנו בשו"ט אשר התחיל לחפש עצות להסיר הטעמים הנ"ל, ובטחוני חזק שבהתחלת החיפוש יראה איך שמתבטלים הטעמים ובאים הענינים לפועל.[1]

ג) נהניתי במאד במ"ש ע"ד ביקורו בקענטאן אהיא בדרך נסיעתו מכאן, אף שחבל שלא נתעכב עכ"פ לשעה קלה גם בשתי העיירות שמזכיר במכתבו, והם נאריסטאן וקארליסלע, ואף שכותב ע"ז הטעמים, הנה הוא הוא הענין הנ"ל המבואר בסעיף שלפני זה, ואף גם אם לא הי' מועיל, הנה ידוע מאמר הבעש"ט בענין יהודי התועה בדרך ובעיירות (הועתק בההערות בלקו"ת הוצאת קה"ת בסופו)...

אתענין לדעת אם הי' מה בפועל במה שדברתי עם זוגתו תחי' במעמדו בענין אגודת נשי ובנות חב"ד במחנם הט', ומצו"פ העתק מכתבי במ"ש לאיזה מסניפי אגודות כאלו שכבר התחילו במפעלם הטוב, ואשר באמת שייך הוא לכל הסניפים וגם לאלו שיפתחו בעתיד ובמילא גם זו של מחנו בכלל, כן מובן שהמדובר בנוגע לסדר בריאת העולם בכלל והעולם קטן בפרט, יש להשתמש בו בתעמולות אחרות ג"כ.

בברכת הצלחה בעבודתו הצבורית אשר בודאי ישמש זה צנור וכלי לתוספת ברכה והצלחה בעניניו הפרטיים.

המחכה לבשו"ט.

  1. 1 ראה לעיל מכתב 1717