Letter # 1717

כ"א תמוז, ה'תשי"ב - אל ידידנו אנ"ש וו"ח אי"א, כל מחבבי תורה ומצוה, אשר בעיר שיקאגא

1717 - המוסדות נתונים עתה במשבר כספי חמור הנוגע בעצם קיומם

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"א תמוז, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

אל ידידנו אנ"ש וו"ח אי"א, כל מחבבי תורה ומצוה, אשר בעיר שיקאגא, ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

המוסדות הק' דליובאוויטש: מרכז הישיבות תומכי-תמימים והמוסדות העומדים תחת הנהלתו; מרכז לעניני חינוך והמוסדות העומדים תחת הנהלתו, מצבם הכספי רעוע למאד, ומעמיד, ח"ו, בסכנה את קיומם.

הצלחה אלקית חופפת על מוסדות אלו מיום הוסדם, ועדים אנחנו למחזה האלקי -הפרחת והתפשטות של המוסדות, הנושאים פירות ופירי פירות, שהם נרות להאיר לאחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם; אבל ביחד עם זה הנה המוסדות נתונים עתה במשבר כספי חמור הנוגע בעצם קיומם.

המצב הזה מכריח לחפש מוצא כסף יוצא מן הכלל, והוחלט לסדר בשיקאגא מגבית - עמוירדזשענסי - מאוחדת עבור המוסדות דליובאוויטש הנ"ל.

בידעי יחסם של אחינו בני ישראל בשיקאגא בכלל ואנ"ש דשיקאגא בפרט למפעליו הכבירים של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וחפצם הפנימי לבוא לעזרת המוסדות אשר יסד, תקותי אשר גם עתה יושיטו יד עזרה ויד נדיבה למלאות מחסורם הנורא.

על כל אחד ואחת מאנ"ש בשיקאגא מוטל החוב והזכות להשתדל בעזר זה, הן בהשתתפותו בעצמו בסכום יוצא מן הכלל, והן בהשפעתו על כל מכיריו ומיודעיו בזה, לסייע על ידי זה להצלחת המגבית, ולאפשר את קיומם של המוסדות והתפתחותם על להבא, להגדיל תורה ביראת שמים ולהאדירה.

וכבר מובטחים כל המסייעים והמתנדבים, אשר מצות צדקה גדולה זו תמשיך, עליהם ועל כל בני ביתם שיחיו, ברכות השי"ת בהמצטרך להם, בבני חיי ומזוני רויחי.

הדו"ש ומברכם ברוב טוב גשמי ורוחני.[1]

  1. 1 ראה לקמן מכתב 1910