Letter # 1900

י"א מ"ח, תשי"ג

1900 - ואם נצרך למילוי בקשתי זו "קבלת עול" יעזרו השי"ת שיהי' לו

ב"ה, י"א מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר ראובן צבי יהודא שי' ]פייגלשטוק]

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת הספרים, מאסף לכל המחנות שני חלקים, שולחן מלכים ח"א, ספר דרכי חיים ושלום, ותולדות אהרן (המכורך עם תולדות יעקב).

ת"ח ת"ח על תשורתו זו, ויה"ר מהשי"ת אשר כאו"א מאתנו יזכה לקיום בקשתינו כ"פ ביום, שיתן חלקנו בתורתו ית'.

לפלא ולתמי' על שאחרי שנדברתי אתו עמו שיקח ספרים - בחילוף - מספרי הוצאותינו בהיותו כאן, הנה על שאלתי בזה אמרו לי שלא עשה את זה ועכ"פ יעשה זה עתה ע"י שיכתוב להמל"ח איזה ספרים מהוצאתיהם מענינים אותו ואינם עדיין אצלו, ואם נצרך למילוי בקשתי זו "קבלת עול" יעזרו השי"ת שיהי' לו.

אתענין ג"כ לדעת אם ביחד עם הס' תולדות אהרן והגהות בעה"מ שער הכולל נמצאו במקום זה עוד מספריו עם הגהות שלו ות"ח מראש בעד הידיעות בזה.

בברכה לו ולזוגתו לבנם ולבתם שיחיו.

המחכה לבשו"ט.

נ"ב: הקטלוג של ביגעלאייזן נתקבל וימים אלו אחזירהו.