Letter # 1899

י"א מ"ח, תשי"ג

1899 - יוסיף בזה בכמות והעיקר באיכות היינו בהתמדה בשקידה ובעומק הלימוד

ב"ה, י"א מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' חשון, נהניתי לקרות בו מסדר לימודו בנגלה ובחסידות, ובטח ע"פ פסק רז"ל דמעלין בקדש יוסיף בזה בכמות והעיקר באיכות היינו בהתמדה בשקידה ובעומק הלימוד וידוע מרז"ל יגעת ומצאת.

ובמענה על הודעתו מיום הולדת שלו הבע"ל, הנה ביום הקריאה בס"ת הסמוך לו מלפניו יעלה לתורה וכן יאמר ספר תהלים, וכמובא בהיום יום י"א ניסן אשר "ביום ההולדת, על האדם להתבודד, ולהעלות זכרונותיו ולהתבונן בהם, והצריכים תקון ותשובה ישוב ויתקנם" יקח לו איזה רגעים להתבודדות, אשר ברגעים האלו ילמוד איזה מאמר של דא"ח ויקבל החלטה טובה על שנתו הבע"ל אשר צריכה להיות בערכו, היינו ענין שהוא לפי כחו מתאים לסדרי הישיבה וענין הכרוך בתורה וביראת שמים, ויוכל להתייעץ בזה עם המשפיע שלהם.

ובנוגע לשאלתו אם להניח תפילין דר"ת, הנה לע"ע די שיזהר מהיסח הדעת בהנחת תפילין דרש"י.

בברכה לת"ת ביראת שמים ובהצלחה.