Letter # 1901

י"א מ"ח, תשי"ג

1901 - הנה שכרם ביחוד הוא, נחת אמיתי מיוצאי חלציהם הם, ותקותי חזקה אשר בה ובבעלה הרב שיחיו יקוים זה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"א מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

ברכה ושלום!

...שמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע עפ"י מרז"ל שמדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אשר כל העוסק בחינוך הכשר המקרב את לבן של בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים, הנה שכרם ביחוד הוא, נחת אמיתי מיוצאי חלציהם הם, ותקותי חזקה אשר בה ובבעלה הרב שיחיו יקוים זה במדתו של הקב"ה מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

בברכה.