Enjoying this page?

1826 - שיתחיל העובר לפני התיבה באמירת וידבר גו' למנחה בכל יום, ובעש"ק באמירת הודו ופתח אלי


ז' אלול, תשי"ב - מוה"ר שלמה זלמן שי'  [העכט]

ב"ה, ז' אלול, תשי"ב

ברוקלין.

הנוה"נ [הנכבד והנעים] והרה"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר שלמה זלמן שי'  [העכט]

שלום וברכה!

... בשאלתו, אם אפשר לתקן שיתחיל העובר לפני התיבה באמירת וידבר גו' למנחה בכל יום, ובעש"ק באמירת הודו ופתח אלי', כדי שכל המתפללים יאמרו זה, הנה בטח נכון הדבר כדי להזהר משכחה וכו' וחדש כגון זה מחויב מן התורה.

בברכה לבריאות הנכונה והצלחה בענינים הכללים והפרטיים ובכוח"ט לו ולכב"ב יחיו.