Letter # 1825

ז' אלול, תשי"ב - מוה"ר יעקב שי' שו"ב [גנזבורג]

1825 - שבאותו מעמד ימשיכו (אריינציהען) את עוד מי מהנאספים לעסקנות הצבורית ובפרט בענין החינוך [ו]המקו

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ז' אלול, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר יעקב שי' שו"ב [גנזבורג]

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו ממוצש"ק עקב, ות"ל אשר השלום אתם, ובטח לעת כזאת כבר הגיע אליהם פ"ש מכאן ממר ציפעל שי', ומהראוי הוא שישתדלו שימלא את בקשתי לערוך מעין אסיפה או התועדות למסור הפ"ש ממני, ובמילא יוכל לשמש מזה מעין הקדמה שבאותו מעמד ימשיכו (אריינציהען) את עוד מי מהנאספים לעסקנות הצבורית ובפרט בענין החינוך [ו]המקוה, שאודותם דברתי עם הנ"ל ביחוד והבטחני שיעשה בזה כפי יכולתו, וכותב הנני עד"ז גם להרה"ג הרה"ח וכו' מוהר"מ שי' הכהן פערלאוו ובטח יטכסו עצה ביניהם באופן עשיית הדבר שתהי' תועלת היותר גדולה...

במ"ש ששאלו אותו: מפני מה בסידור רבינו הזקן בושמרו שלפני תפלת ערבית דש"ק כתוב אות היא לעולם מלא וא"ו אף שבחומש הוא חסר וא"ו, הנה בסידור שער הכולל שהוא המדויק ביותר כתוב לעלם חסר וא"ו כדבעי, ובכלל עדיין לא נתברר הדבר אם אלו הפסוקים וכיו"ב הי' כתוב ג"כ בסידור רבינו הזקן שנדפס בחייו או שרק ציין שאומרים ושמרו וגו'...

בברכת כתיבה וחתימה טובה המחכה לבשו"ט.