Letter # 1768

יו"ד מנ"א, תשי"ב - מוהרש"י שי' [זוין]

1768 - אם היו נתוספים בהאנציקלופדי' ציורים תרשימים ומפות, הי' זה מביא בהירות בכמה ענינים

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, יו"ד מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

הרב הגאון והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צמ"ס וכו' מוהרש"י שי' [זוין]

שלום וברכה!

בנועם הנני מאשר קבלת מכתביו ממוצש"ק מטו"מ ומאשר הנני בזה שקבלתי ימים אלו את שני הכרכים הראשונים דאנציקלופדי' תלמודית "מביה"ס "ספרי ישראל" עפ"י פקודת מר בר-לב". ות"ח ת"ח ע"ז, ואף שלא הספיק לי הזמן אפילו לדפדף בהם, הנה שתי הערות כלליות הנני להעיר בזה ואתו הסליחה, אף שחוששני שאין הדבר תלו[י] בכה[ד]ר"ג שי', והן:

א) כיון שאנציקלופדי' בכלל ותלמודית בפרט, תפקידה להיות ספר שמושי. ובפרט תלמודית הרי ממשמשים בה בני הישיבה ועוסקים בתורה, שאינם נזהרים כ"כ בשמירת דפי ספר, הרי מוכרח שהנייר עליו נדפסה האנציקלופדי', צ"ל חזק ביותר, ואינו מקבל כתמים כ"כ, משא"כ באנציק' זו.

ב) אם היו נתוספים בהאנציקלופדי' ציורים תרשימים ומפות, הי' זה מביא בהירות בכמה ענינים. ונוסף ע"ז, לא הי' מכאיב, ע"ד האמור ב"לכה דודי", שהספרים דלעו"ז על תלם בנוים וספרי הקדש וכו'.

הכרך העשירי של השדי חמד עדיין לא הופיע, מפני העדר הפנאי שלי לעבור, עכ"פ בשטחיות, על אופן סידור המפתחות וכו' - כי נוסף על ההסכמות וקונטרסים השונים (שכבר נדפסו בשדי חמד שמאז), הנה נערכו בכרך העשירי: מפתח כללי ע"ס הא"ב של הערכים (שבו יהיו מעורבים הערכים הבאים במע' הכללים ואלו שבאסיפת דינים. כי מסופקני אם להמחבר בעצמו היתה שיטה מסויימת בחילוקם, און א דורכגעהאלטענע), וכן מפתח המחברים, והספרים. ומובן שכ[ש]יו"ל יושלח לכהדר"ג שי'.

בטח קבל מכתבי בצירוף העתק מכתבי למר שז"ר שי'. ואחכה למענה מפורטה עליו.

נעים לי לקרות מהשתתפותו בההתועדות די"ב וי"ג תמוז, ובטח גם להבא יהי' זה.

והשי"ת יצליחו לעורר את שומעיו וקוראי ספריו לתורה ויראה.

מה ששאלתי אודות ניירות מלוה הממשלה, הנה כוונתי היתה אל אותם הניירות שבאה"ב, כמובן.

בנוגע להרישום, הנה, כפי הידיעות שקבלתי מאנ"ש, הרי כנראה שקרעו ובטלו באמתלאות שונות (וידוע הפי' אמתלא אמת-לא) כמה וכמה מטופסי הרישום (כנראה - רובם). ואין זה מתאם כלל וכלל למה שאמר לי מר שז"ר שי' בהיותו כאן.

מוסג"פ קונטרס מילואים לרשימות מגילת איכה, שהו"ל באלו הימים,

בכבוד ובברכה להצלחה בענינים הכללים והפרטים ולבריאות הנכונה,