Letter # 1767

יו"ד מנ"א, תשי"ב - הנהלת כפר חב"ד

1767 - גורם לי צער במאד מאד העדר המשמעת

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, יו"ד מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת כפר חב"ד, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם מיום ג', ד' ו' כד תמוז ומעש"ק פנחס העבר, ומיום ה' מנ"א עם המצורף אליו.

ב) גורם לי צער במאד מאד העדר המשמעת ובמילא הבלי-סדרים השורר בהכפר.

איני יודע ברור העצה לזה, ולכאורה אין צריך עצה נוספת על ההכרה, וכמבואר שהכרה ענינה ג"כ הבנה בפנימיות, והרגשה, אשר הכפר נושא ע"ע השם כפר חב"ד, וכשנתייסד קבל ע"ז ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר, וידוע מה שאמר פה עוד בחיים חיותו בעלמא דין, אז די זאך פירט ער אליין, ובמילא צריכים הם להביט על כל עניני הכפר שנוגע זה לחפצו ורצונו ולשמו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואין זה ענין פרטי בלבד, והנפ"מ בזה בשנים: בקו ימין - שכיון שזהו ענינו והוא נשיא הדור, היינו שעל ידו נשפעות כל ההמשכות השייכים לדורנו, לא רק השפעות רוחניות אלא גם השפעות גשמיות (וכידוע שזהו ענין הנשיא שכל השפעות הדור - באין יוצא - נשפעות על ידו, שלכן הי' הכרח שאפי' בשר גשמי לדור המדבר יושפע באמצעיות משה רבינו, אף שאמר מאין לי בשר, וכמבואר בדא"ח הפירוש ע"ז שאמר מאין לי בשר) הרי מקבלים השפעתו (אם רק הצנורות מתאימים לחפצו ולרצונו) בהצלחה (שפירושו למע' מדרך הטבע[)], און פארניצן דאס אויף געזונטע פרייליכע זאכען. וגם לצד השני, היינו שכשעושים שלא כדבעי, הרי עי"ז מגדילים את כח הלעו"ז לא רק בהד' אמות של עצמם, אלא ג"כ בהד' אמות של נשיא הדור, ובמילא נוגע זה להכלל - במדה מרובה יותר, מאשר מצד ערבות שכל ישראל ערבים. והאריכות בזה למותר, כי הענין פשוט למדי, ובפרט לאלו שעסקו בתורת החסידות ויש להם החוש בענין ההתקשרות וכו'...

ד) זה מכבר כתבתי ע"ד הנחיצות הגדולה במאד לנהל תעמולה לתוספת מספר תושבי הכפר, ואף אם לע"ע דחוק המקום, הרי זה מכבר שכתבו לי שמתכוננים להוסיף בתים, ובמילא יש להתחיל התעמולה בהנ"ל בעוד מועד...

ה) בבקורו של מר שז"ר שי' אצלי אמר לי, כדבר פשוט, שזה מכבר שהסכימו הכל שישארו במקומם עתה, וכן שיסייעו להם בכל המובנים, ולכן אינו מובן לי מה שבמכתבם כותבים עד"ז כאלו עוד יש ספק בדבר.

ו) זה מכבר כתבתי להנהלת אגודת חב"ד, ע"ד נחיצות היותר גדולה בענין בנין 1) בית ספר למלאכה 2) לעליית הנוער חקלאי, ואף שהבי"ס למלאכה שייך הוא בעיקר לתכנית ישיבת לוד, אבל מכיון שמכמה טעמים, מקומו של בי"ס למלאכה הנ"ל יהי' בהכפר, הרי במדה גדולה שייך הענין גם אליהם. ובפרט שיש לקוות למקור של פרנסה עי"ז, וכן מבית החקלאות, לכמה וכמה משפחות. ובמילא תימה וצריך עיון מה שמתנהל השקו"ט בכל זה ברשלנות. ויה"ר מהשי"ת, שלא יאחרו את השעה, וינצלו אותה במילואה.

ז) מה שכתבתי ע"ד העזר שקבלו לשביעית, הנה תמיהתי היתה לא כ"כ על עצם הענין (כי הסכום פעוט הוא ביותר), אלא אודות זה שידיעה כזו קבלתי מן הצד ובדרך מקרה (שכידוע זהו בהשגחה פרטית) בה בשעה שזה כמה עוררתי שלטובת הענינים, הנה מוכרח שהידיעות אודותם יתקבלו לכאן בהקדם, כי, לפעמים תכופות, נפ"מ בזה כאן על אתר. ואין בזה ח"ו ענין של נתינת כבוד לי. ותמיהני מפני מה עד עתה לא סודר פרט זה.

ח) מצטער הנני, שהן בהכפר והן בכלל במוסדותינו באה"ק ת"ו, הנה כל מוסד מתנהג כיחידה בפ"ע. ומנהל מוסד זה מביט על המוסדות האחרים כעל מוסדות של מתחרים (קאנקורענטען) ומנגדיו. ואף שנכונה העמדה שמנהל כל מוסד צריך לכל לראש להתענין בטובת המוסד, שהרי זהו תפקידו הראשי, אבל יחד עם זה צריכים הם לדעת, שהגדלת איזה מוסד חב"ד באה"ק ת"ו שיהי', הרי קרוב לודאי שיסייע גם להתפתחות מוסד זה שבראשו עומד הוא, ולא עוד אלא שלפעמים מוכרח מוסד אחד לכוף (פארבויגען) על טובתו בהווה בשביל טובת מוסד חבירו, ואין זה הפסד בשבילו אלא לשעה קלה, כי בודאי שבזמן לא ארוך תצמח מהפסד זה גופא טובה גם בשביל הנפסד.

ואין כוונתי בזה לענינים והנהגות שלמעלה מטו"ד, אלא פשוט הענין גם בשכל אנושי.

(והראי' שאצל אינם יהודים נוהגים ג"כ בסדר זה). אפשר, ולפעמים קרוב שכן הוא, שכיון שהמוסד שתובעים בשבילו נוגע בדבר, הרי חשודה הנהלה שלו לעוות את הדין, אבל הרי בטח אפשר בכל פעם ופעם למצוא כמה וכמה מאנ"ש שהם נייטראלים בהענינים שעליהם נדונים, ולהציע לפניהם הטענות מכל הצדדים, ואז הרי יהי', ע"ד פתגם אדמו"ר האמצעי שכשמספרים מצב עצמו לאחר, ווערט דאס צוויי נפה"א אויף איין נה"ב. ותקותי, שעכ"פ להבא, יתקנו גם פרט זה הן בהכפר והן בשאר המוסדות.

והענין בפרט שהביאני לכתוב עד"ז, הוא:

ט) זה מכבר כתבתי ע"ד העדר ההתפתחות של הבית ספר לנערות אשר בהכפר.

ואף שמובן אצלי היחס הקר לכ"ז מאנ"ש שי' כי לא הורגלו בשימת לב מיוחדה לחנוך הבנות בהזמן שאז נגמרה צורתם, אבל אנו אין לנו אלא הוראת נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר, שעוד בהיותו בריגא התחיל להתענין ביותר בחינוך הבנות, ובפרט משנת ת"ש שם לבו הק' בזה ביותר ויותר, והשקיע ממרצו וכחותיו הנעלים בענין זה עוד הרבה יותר מאשר נודע בגלוי. וזהו הוראה בשבילנו על דרישת שעה זו, ובפרט באה"ק ת"ו ובזמן היותר אחרון שחנוך הבנות נעשה לדבר מוכרח יותר ויותר. ובמילא מוכרח ג"כ שכל אחד מאתנו, ישנה או עכ"פ יכפה את דעתו והרגלו, ויחליט בעצמו, צי בא עם לייגט זיך דעם ענין א"ל הנה מאחר שכ"ק מו"ח אדמו"ר ציוה כן, הנה בטח דבר מוכרח הוא בחב"ד. ועשי' לעילא, שכיון ששומע אני שלהתפתחות בי"ס לנערות בהכפר המניעה היותר גדולה שבזה, הוא העדר מקום מתאים, הצעתי ובקשתי כפולה ומשולשת שבהקדם היותר אפשרי (כדי שיתפרסם הדבר עוד איזה זמן קודם התחלת זמן הלימודים) יבחרו במקום יותר מתאים ללימוד הנערות, ומה טוב גם בשביל גן ילדים וילדות מורחב יותר...

בברכת הצלחה בגו"ר לכאו"א.