Letter # 1754

ו' מנ"א, ה'תשי"ב - מהורא"ח שי' גליצנשטיין

1754 - ות"ח בעד המתנה הגדולה פוטוגרפי' ממכתב כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ו' מנ"א, ה'תשי"ב[1]

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מהורא"ח שי' [גליצנשטיין]

שלום וברכה!

מכתבו מי"ז תמוז הגיעני, ות"ח בעד המתנה הגדולה פוטוגרפי' ממכתב כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע. ומוסג"פ מכתבי לזה שנמצאים בידו שאר המכתבים בבקשה להרשות לצלם גם אותם. ובטח ימצא דרך למסור לו באופן היותר מתאים.

גם תודה עבור קטעים מה"שערים" ע"ד יב-יג תמוז וקטעי "המודיע" כבר יש לי.

ואם יהי' נדפס מכאן ולהבא בענינים כאלו בטח ישלח לי העתק ויישר חילו בעד פרסמו בעתונות מאמרים כאלו וגם להבא בטח ישתדל לעשות כן.

בנוגע לעבודת ההעתקה ללה"ק ד"בית רבי", הנה אל יחכה עד שישלים כל הג' חלקים, וכשיגמור חלק א' בנוגע לאדה"ז בטח ישלח לכאן.

וזאת למודעי, אשר א) לא כתב לי עדיין ע"ד המחיר, ב) כדאי שבסוף הספר יהיו מצויינים המקורים ששימשו יסוד לכל פרק. ג) בטח יעתיק על המכונה בהעתקות אחדות, בכדי אשר ההעתקה שישלח לכאן תוכל להשאר בידי.

בברכת הצלחה.

  1. 1 עיין מכתב 2010