Letter # 1753

ב' מנ"א, תשי"ב

1753 - עניני אינו אלא לקרב והענינים דקו ההיפך, אף במקום שצריכים להם ח"ו, הרי אפשר הוא שיתקיימו ע"י

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ב' מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

נצטערתי להודע אשר גרמתי לו צער ע"י אי קבלת המענה ממני על מכתבו אלי, ומפרש בזה פירושים וכוונות שאינם מתאימים כלל וכלל, וכבר כתבתי כמה פעמים לכמה מאנ"ש אשר מפני רוב הטרדות וכו' וכו' הנה בקבלת מכתב שאלה ובקשה, משתדל הנני כפי יכולתי וכחי למלאותה, אף שלא בכל פעם יש זמן פנוי להודיע עד"ז בכתב או גם בע"פ, וה"ה גם בנדון שלו אשר הפ"נ וכו' ששלח קורא הנני אותם בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ומזכיר למילוי משאלות לבבו לטוב אף שהידיעה עד"ז בכתב אינה באה או מתאחרת ופשיטא פשיטא שאין בזה כל כוונה של ריחוק ח"ו, כי עניני אינו אלא לקרב והענינים דקו ההיפך, אף במקום שצריכים להם ח"ו, הרי אפשר הוא שיתקיימו ע"י אחרים והלואי שיהי' בידי כח לקיים הענינים דקו הימין.

וכדי לפכח את דעתו - אף שלא הי' כל יסוד לזה - (ובטח ג"ז מעצת היצר המחפש לו דרכים מתאימים לכאו"א או להשפילו בעיני עצמו או להגביהו בעיני עצמו ובלבד למונעו מהתמדה הראוי' בעבודת השי"ת) הנני מסג"פ ר"ד מה שאמרתי להתלמידים הנוסעים בשליחות המרכז לעניני חינוך, שבאמת תוכן הדבורים נוגע לכאו"א מישראל, כי הנשמה הרי מקומה תחת כסא הכבוד שמשם נחצבה, וירדה בסתר המדרי' עד עוה"ז הגשמי והחומרי, ולכן אין רצונה לרדת, וכמרז"ל בע"כ אתה חי ובכ"ז הרי דוקא ע"י ירידה זו מאיגרא רמה, אפשרית העלי' גדולה ביותר וכמבואר בכ"[מ] בדא"ח, ואף שאין הענין מובן ע"פ שכל, ובפרט בעבודה הפרטית שניתנה לכל נשמה, הנה ע"ז נאמר אך בגורל תחלק הארץ וכמבואר בהרשימה המצו"פ,

בברכה לעב' השי"ת בשמחה ובהרחבה.