Letter # 1721

כ"א תמוז, תשי"ב - הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק-ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו

1721 - אשר לחדשי הקיץ לקחו איזה בחורים מישיבת תו"ת בלוד בתור מורים

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

Next

ב"ה, כ"א תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק-ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכ' מכ"ט סיון וג' תמוז עם המצורפים אליהם, ומוסג"פ [ב]חזרה המכ' ממשרד החינוך והתרבות מי"א בסיון ששלחו אלי, אשר אולי יצטרך להם במשך עבודתם, ובכלל הרי סדר ההנהגה הוא, אשר ה[או]רגינאל נשאר בהמוס[ד] אליו נכתב ואלי ישלחו פוטו מהמכתבים...

בנוגע לההתנגדות מהערי' דלוד, הנה ינסו לפנות אל מר אפרים שי' קראסנע, ויזכירוהו אשר ביקר אצלי זה מזמן ביחד עם מר ד"ר יעקב גריפל שי', ובהמשך שיחתנו כשדברו ע"ד הכפי' בעניני דת שבאה"ק ת"ו, הבטיח לי שאם אדע ממקרה כזה ואודיענו, יסדר הדברים שיהי' מתאים להצדק והיושר (דאף שבאופן ישר אין זה שייך אליו כי כמדומני שהוא במחלקת ההתיישבות בההסתדרות, אבל בכ"ז בעל השפעה הוא) וכיון שזהו הפעם הראשונה שהנני פונה אליו בהתאם להבטחתו תקותי שיתערב בזה ויצליח, כן יוכלו לפנות למר שז"ר שי' ולאמר לו ג"כ, שבהתאם לשיחתנו בטח ינצל את השפעתו לתקן המעוות...

אקווה אשר מסדרים את הענינים באופן כזה, שלא ישקיעו מעות בצריפים ובנינים, ובפרט שהבטיחתני הנהלת ישיבת לוד לתת צריף אחד, ובטח באיזה מקומות יש לפעול שהעירי' המקומית תתן בנין מתאים, ובשאר המקומות הנה, בלחץ המתאים בודאי יקבלו אצל הפעילים, ובמכ"ש ממה שנותנים למפלגות פוליטיות שעאכו"כ שיתנו לחרדים על מפלגתיים

ה) הגיעתני שמועה, אשר לחדשי הקיץ לקחו איזה בחורים מישיבת תו"ת בלוד בתור מורים, ובטח התבוננו מקודם, שיהיו מתאימים ומצליחים בעניני החינוך והדרכה, וכמו שכתבתי זה כמה פעמים, שמוסדי הרשת צריכים לשמש דוגמא וסמל לפעולות מוסדות חב"ד, ועוד נתחזקה אצלי דעה זו, אחרי השיחה עם מר שז"ר שי' ועוד מובן - שבשביל האברכים אין זה ענין לצאת מכותלי [הישיבה] ולהעשות מורים, ובודאי אין זה אלא דרך עראי, עד שיהיו בטוחים באישור מוסדות הרשת ובהתקציב שלהם, שאז יקחו מורים בעלי מקצוע, והאברכים יחזרו ללימודם בשקידה ובהתמדה ובהצלחה נוספת...

יא) בנוגע לההצעה שתלמידי הרשת ילמדו בישיבת לוד, ויביאום יום יום להישיבה, הנה אין מערבין ענין בענין, וכמו שעל ישיבת לוד להקפיד, על ציורה שזהו ישיבה, כן עליהם לשמור על ציורם הם, שהם רשת אהלי"י השוה לכל נפש, ולאו דוקא לתמימים או בני תמימים. וצריכים להיות זהיר ביותר בזמן הראשון בהתחלת הדבר, כי בטח יש כאלו המביטים ע"ז בשבע עינים ומחפשים חסרונות.

יב) במ"ש אם לדרוש משר החינוך שיהי' מפקח שלהם ביחוד, הנה אין לעשות כזה מבלי לחקור מראש על הסיכויים למילוי בקשה זו, כי [אפ]שר שעדיין מוקדם הענין ובפרט שיש סברא לומר שאחרי אשר יאושרו המוסדות, תהי' דרישתם זו צודקת יותר, ולא [ל]העמיד בסכנה אי[ש]ור המוסדות כיון שיהי' לאחר מעשה, משא"כ עתה. ויש הסברא גם להיפך, אבל כיון שצעד אחראי הוא, אין לעשותו מבלי חקירה ודרישה מוקדמת.

יג) ת"ח על שליחתם רשימת שיחתם עם מר שז"ר שי' ובטח יעשו כזה גם להבא בעתו ובמועדו, כדי שיתקבל לכאן בעוד מועד רשימה הנ"ל ביום קודם בואו לכאן.

יד) נודע לי אשר הרב אביח[צי]רא שי' פרסם מכתבו אודותם, ולפלא שלא הודיעו עד"ז מקודם, ונא לשלוח העתק מכתבו.

טו) הרשת היא ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר ומבואר בדא"ח בכ"מ ענין השם שמורה על המקור, צינור החיות וכו' במילא מובן ופשוט, אשר אין זה המקום אף שפילען זיך ופניות צדדיות וכו' ומובן ג"כ גודל הזכות וגודל האחריות וגודל ההצלחה (ומכלל הן וכו') אשר בזה.

בברכת הצלחה בעבודתם בקודש - המחכה לבשורה הטובה שהשלום וההצלחה שורה עליהם וביניהם.