Letter # 1716

כ"א תמוז, תשי"ב

1716 - במענה על מכתבה, בו מודיעה אשר נתמלאו לה שתים עשרה שנה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"א תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה, בו מודיעה אשר נתמלאו לה שתים עשרה שנה:

הנה בטח יודעת היא אשר בגיל זה נעשית מחוייבת במצות, וכמרז"ל בינה יתירה ניתנה באישה, אשר לכן ה"בר מצוה" של בנות ישראל היא שנה קודם להבר מצוה של בני ישראל, ויתן השי"ת שתגדל מעלה מעלה בידיעות והנהגה ישרה והורי' שיחיו ירוו ממנה ומשאר ילידיהם שיחיו, אידישן נחת חסידישן נחת.

בטח משתדלת גם כן להשפיע על סביבתה להחדיר בה חום של יראת שמים וחסידות, אשר זהו גם כן צנור וכלי נוסף לקבלת ברכות השי"ת.

בברכה.