Letter # 1527

1527

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפ"ש ממנו ע"י... ונעים לי לראות את קרבת הלבבות שביניהם כנראה ממכתבו, אשר אם בכל עת ובכל זמן גדול ביותר ערך אהבת ישראל, הרי עאכו"כ בסוף גלותנו זה אשר כפי מרז"ל ביומא (ט, ע"ב) הוא בעון שנאת חנם, ודורנו עקבתא דעקבתא דמשיחא הרי הנה זה עומד אחר כתלנו וכי דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר זהו בפועל ממש שמשיח עומד אחר הכותל ומחכה לסיום הבירורים והזכוכים של כאו"א מאתנו בהפכים קטנים הרי גדול עוד כ"פ ככה הענין דאהבת ישראל שזהו תיקון על עיקר העון שגרם לגלותנו זה, וידוע מאמר כ"ק אדמו"ר הזקן, אשר ואהבת לרעך כמוך זהו כלי לואהבת את ה' אלקיך.

מזמן לזמן הנני מקבל פ"ש מכת"ר שי' ע"י הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה וכו' מוה"ר שלמה זלמן שי' העכט, מהשתתפותו בהנהלת העבודה של אגוד בתכ"נ ליובאוויטש ובתכ"נ אנ"ש בשיקאגא והגליל, ולמותר להביע תודה מצדי בעד זה כי שכר מצוה מצוה, היינו שבעשיית פעולה טובה עיקר השכר הא עצם הפעולה וה"ה להבעת תודה כי הפעולת הטובות ופירותיהן אשר תקותי חזקה שיראו גם בעיני בשר ובעתיד הקרוב הן הן תהינה הבעת תודה מוחשית, ולא באתי אלא להערה והארה בענין ההעדפה בזה וכמרז"ל מעלין בקדש וישנם כמה דיעות שזהו מדאורייתא (עיין פרמ"ג מש"ז או"ח סו"ס מב. חתן ספור ס' הטוטפות ס"כ. שד"ח כללים מ' ס"ק קצד. מנח"ח ח"א סכ"ז), ולא לדרשא קאתינא כ"א בהנוגע אל הפועל וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם זקנו אדמו"ר מוהר"ש: צי אז גוט איז גוט, איז בעסער ניט בעסער - בתמי'? אשר בודאי לימים יבואו יוסיף כת"ר שי' בהשתתפותו ולנצל את כח השפעתו וכשרונותיו להגדיל את חוגי פעולות אגוד בת"כ ליובאוויטש וכו' ולרומם אותם לגובה המתאים לשמם אגודת בתי כנסיות ליובאוויטש ובתי כנסיות אנ"ש בשיקאגא והגליל, ובטח אשר כשיפתחו כחודה של מחט יפתח להם השי"ת - כהבטחתו - כפתחו של אולם אשר יהי' בהצלחה בגשמיות וברוחניות.