Letter # 850

ה' טבת, ה'תשי"א - מהורינו ניסן נמנוב'

850 - I am struggling with whether to respond to an individual or to publish for the public.

טרדות ההכנה לדפוס. קביעת עתים בתורת אדמו״ר

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ה' טבת, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מהורנ"נ שי'[1]

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מי"ג כסלו. בכלל, להוי ידוע שאם מעני מתאחר לבוא, אין זה אלא מחמת רוב הטרדות אשר סבבוני, ואשר הולכות ומתרבות מיום ליום, ובפרט ההכנה לדפוס של המאמרים והשיחות הדורשות מנוחת הנפש והתעמקות המחשבה, אשר אינם באים אלא על ידי יגיעה אף קענען אפרייסן זיך מהענינים המטרידים שבכל יום ויום. ולפעמים קשה להחליט מה קודם יותר, אם לענות לפב"פ על שאלתו הפרטית, אבל הנוגעת לו בפנימיות, או להשתמש בזמן להוציא לאור מאמר ושיחה, שאף שהוא ענין נוגע לרבים אבל עם כל זה הרי ישנם כמה מאמרים ושיחות שכבר יצאו לאור ועדיין לא למדום לתכליתם. וקשה להכריע בשאלה זו.

בחג הגאולה הוא י"ט כסלו העבר, בהיותי על הציון, קראתי את רשימות ההנהלה, המורים והתלמידים ע"פ הרשימות ששלח לי כת"ר לער"ח כסלו העבר. ובטח נתן נשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ את ברכתו לכל אחד ואחד בהמצטרך לו, והשי"ת ימלא ברכות צדיק בגשמיות וברוחניות.

ת"ח על טרחתו בשילוח המכתב להרה"צ שי'[2] ותקותי שהי' בזה תועלת בענין הפצת המעינות חוצה...

מה שכותב בענין ההצעה לקבוע שיעור לימוד בכל יום ויום בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, הנה בכלל נכון הדבר, אבל קשה עלי לקבוע שיעורים חדשים, ובפרט שאין על זה הגבלה בזמן. ואף שהצעתי ע"ע כמה ענינים, הי' בזה הגבלה בזמן, היינו י"א חדשים שאחרי ההסת[לק]ות או כל שנת ההסתלקות, אבל לקבוע מעתה שיעור לרבים, עדיין לא באתי לידי החלטה בזה. מובן הדבר שכל אחד ואחד המרגיש בעצמו ענין זה, הרי יישר חילו אם יקבע שיעור קבוע איזה פעמים בשבוע או בכל יום יום בלימוד מאמרים הנ"ל ובטח יתוסף לו על ידי זה אומץ וחוזק בההתקשרות.

מובן ג"כ שאין הנ"ל מדובר ע"ד לימוד בהישיבה ופשיטא שבלימוד הדא"ח שלה צריך לתפוס מקום חשוב, ובפרט בהכתות הגדולות, הלימוד בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

ומה שהצעתי פה נשען על המאמר והדרת פני זקן שבלקו"ת והמדובר עד"ז בשיחה שנדפסה בקונ' י"ט כסלו, שלכל אחד ואחד יהיו חקוקים בזכרונו איזה מאמרים של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ובפרט מאמר - או חלק ממנו - דיום ההסתלקות הוא יו"ד שבט תש"י, וכמבואר בארוכה בהתועדות די"ט כסלו דשנה זו.

אסיים בברכת מזל טוב מזל טוב להולדת נכדתו שתחי' ויה"ר שבתו וחתנו שי' יגדלוה לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה וכת"ר וזוג' שיחיו יראו בהם רוב נחת בגו"ר.

בברכת מז"ט,

מנחם שניאורסאהן

יותר פ"נ מתלמידיו שי' (לר"ה העבר) אין כאן. אבל כמה פ"נ נתקבלו מבלי הוראת שם המשפחה של הנשלח (אפי' על המעטפה) ובלי אדרעס שלו. ואולי גם מהנ"ל בכלל אלו.

נא ונא לשלוח לי העתק אות באות ממש"כ לו כמא"ה ע"ד תש"ט.

  1. 1 ניסן נמנוב
  2. 2 ראה מכתב 850