Letter # 820

עשרה בכסלו, ה'תשי"א - בוד הרה"צ בנש"ק הוו"ח אי"א נו"מ וכו'[1] מהרר"י שליט"א

820 - Asks Chasidic leaders to host farbrengens on Kislev 19, spreading Chasidic teachings.

סידור התוועדויות בי"ט כסלו הפצת המעיינות

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, עשרה בכסלו, ה'תשי"א

ברוקלין

כבוד הרה"צ בנש"ק הוו"ח אי"א נו"מ וכו'[1]
מהרר"י שליט"א
אדמו"ר מ...

שלום וברכה!

קרוב יום התשעה עשר בכסלו, יום ג' (לסדר את אחי אנכי מבקש[2]. זח"א קפ"ד, א) שהוכפל בו כי טוב, הוא יום ההילולא רבא של אדמו"ר הרב המגיד ממעזריטש - תלמידו הגדול וממלא מקומו של אדמו"ר הבעש"ט - אשר את מימיהם אנו שותים ולאורם אנו הולכים,

הוא יום גאולת אדמו"ר הזקן ונצחון תורת החסידות - תורת הבעש"ט - אשר בני ישראל[3] יצאו ביד רמה.

ידועה שאלת הבעש"ט למשיח: אימתי אתי מר ותשובת משיח צדקנו: בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעינותיך חוצה. - כי זהו הקדמה והכנה לביאת המשיח.

מתוך תשומת לב לחוב הקדוש המוטל על כל ישראל וביחוד על מנהיגי ישראל בכלל ועל מנהיגי עדות החסידים בפרט, וזכות הגדולה שלהם - להפיץ מעינות החסידות, כפי אשר הנחילו אותם לנו מורנו הבעש"ט ואחריו מורנו הרב המגיד ותלמידיהם נשיאי עדות החסידים -

הנני להציע בזה, לכקמ"ע[4] אשר ביום הבהיר הזה הוא יום י"ט כסלו הבע"ל, או גם בשבתות שלפניו ושלאחריו - לסדר מסבות והתועדות של כל אלה אשר השפעתו עליהם, אשר בהתועדות אלו יתעוררו בפרט לעבודה בהפצת המעינות - מעינות תורת הבעש"ט תלמידיו ותלמידי תלמידיו - חוצה, ובכלל לקביעות עתים לתורה, שמירת המצוות בהידור, ואהבת רעים וזיכוך המדות ע"פ תורת החסידות.

וזכות נשיאינו, נשיאי ישראל, יגן עלינו כולנו, להצליח במילוי שליחותינו בעלמא דין,

ועינינו תחזינה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, בעגלא דידן, אמן.

הדו"ש בלונ"ח,

מ. שניאורסאהן

חתנא דבי נשיאה

כ"ק אדמו"ר (מליובאוויטש)

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ

770 Eastern Parkway

Brooklyn [5]13, N.Y

.U.S.A

 

  1. 1 נדפסה בשעתה בעתונות, ונשלח לאדמו"רים בצילום האגרת.
  2. 2 וישב, וכיון שפונה לאדמורי"ם בענין י"ט כסלו מביא פסוק זה
  3. 3 רמז לר' ישראל בעש"ט
  4. 4 לכבוד מעלתו
  5. 5 מעניין לברר אם אז הי' הzip code לא כהיום שהוא 11213