Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Vayeitzei

Likutei Sichos Vayeitzei - Index

 • Likutei Sichos vol. 1 - Vayeitzei
 • Recording 44:44
 • ירידת יעקב לחרן לפני בנין בית ישראל. ס"א
 • מסירת נפשו של יעקב בבית לבן - הוראה בזמן הזה בענין החינוך ס"ז
 • ההכנות הראשונות לחתונה בתורה - ביעקב: דין שבע ברכות, אין מעריבן שמחה בשמחה: בעבודת האדם ס"ט
 • Likutei Sichos vol. 3 - Vayeitzei
 • Recording 45:59
 • יעקב "מטתו שלימה" וממנו הוראה לכל ישראל: ירידה ל"חרן" לברר את "לבן הארמי" ס"א
 • ביאור המדרש "כל כ' שנה שעמד בביתו של לבן לא שכב, ומה הי' אומר ט"ו שה"מ שבספר תהילים" בעבודת כל אחד: ענין החינוך ס"ד
 • ביאור ה"גל" שהציב יעקב בינו ללבן ס"ח
 • Likutei Sichos vol. 5 - Vayeitzei 1
 • Recording 38:01
 • "הואיל ונתייסם יצחק (יצחק) כאילו הוא מת . . ויצה"ר פסק ממנו" (רש"י כח, יג. תנחומא ז) ביאור בסיפור הש"ס (מו"ק כח, א) שרב יוסף עשה "יומא טבא לרבנן" בהגיעו לבן ששים כי נפקי לי מכרת".
 • Likutei Sichos vol. 5 - Vayeitzei 2
 • Recording 30:58
 • ביאור (ע"ד הפשט) כיצד נשא יעקב שתי אחיות אף ש"תרי"ג מצות שמרתי" (רש"י וישלח לב, ה)
 • Likutei Sichos vol. 10 - Vayetzei 1
 • Recording 20:19
 • Class on Sicha 22:27
 • ויצא יעקב מבאר שבע - מבארה של שבועה (ב"ר פס"ח ז)
 • Likutei Sichos vol. 10 - Vayetzei 2
 • Recording 39:14
 • Li"kutei Sichos vol. 15 - Vayeitzei 1
 • "כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים . . כיעקב כו' (שבת קיח, א): "יעקב שכתוב בו שמירת שבת . . וקבע תחומין מבעוד יום ירש את העולם שלא במדה (ב"ר פי"א ז)
 • Likutei Sichos vol. 15 - Vayeitzei 2
 • "לא כאברהם שכתוב בו הר . . אלא כיעקב שקראו בית" (פסחים פח, א): ביאור הפסוק (ישעי' ב, ג)  "והלכו עמים ואמרו גו' אל בית אלקי יעקב גו' כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"
 • Likutei Sichos vol. 15 - Vayeitzei 3
 • פלוגתת רש"י והרמב"ן בפסוקים "וידר יעקב נדר גו' אם יהי' גו'" (כח, כ ואילך): פרטי העילויים שנפעל ביעקב ע"י ירידתו לחרן. ודוגמתם בירידת הנשמה למטה 
 • Likutei Sichos vol. 15 - Vayeitzei 4
 • עיקר עסק יעקב עם "צאן" בעבודת האדם מעלת "אנו לו לצאן" על "אני לו לבן" (שהש"ר פ"ב, טז)
 • Likutei Sichos vol. 15 - Vayeitzei 5
 • תיווך פתגם רבותינו נשיאנו ד"ויעקב הלך לדרכו" (לב, ב) קאי על היציאה מחדש תשרי, עם פשש"מ שקאי על ההליכה לא"י
 • Likutei Sichos vol. 20 – Vayeitzei 1
 • כ' שנה שעמד יעקב בביתו של לבן . . מה הי' אומר . . ט"ו שיר המעלות (ב"ר ספ"ח, יא)
 • Likutei Sichos vol. 20 – Vayeitzei 2
 • פרש"י כח, יג ד"ה הארץ אשר אתה שוכב עלי' (והשינוי מחולין צא, ב)
 • Likutei Sichos vol. 20 – Vayeitzei 3
 • ב' דיעות (זח"א קסא, א) באופן הברכה בצאן לבן בגלל יעקב. במספר מאה או אלף: החשיבות דב"נ בהלכה
 • Likutei Sichos vol. 25 – Vayeitzei 1
 • רמב"ם סוף הל' שכירות "כדרך שמוזהר בעה"ב כו' כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעה"ב כו' וחייב לעבוד בכל כחו שהרי יעקב הצדיק אמר כו' - והשינויים בלשון אדמו"ר הזקן בשו"ע (חו"מ הל' שאלה ושכירות כו' ס"ב) 
 • Likutei Sichos vol. 25 – Vayeitzei 2
 • מלאכים של א"י באו לקראתו (לחו"ל) ללוותו לארץ (רש"י ס"פ) אף שמלאכי א"י אין יוצאים לחו"ל (ב"ר ספ"ח, י רש"י כח, יד)  - ע"ד הפשט וההלכה וע"פ  פנימיות הענינים: שני הענינים שבתפלת ערבית (תפלת יעקב)   
 • Likutei Sichos vol. 25 – Kislev 10
 • השייכות המיוחדת בין גאולת אדמו"ר האמצעי ל"פדה בשלום ע"י אמירת "שלום עליכם עליכם שלום"
 • Likutei Sichos vol. 30 – Vayeitzei 1
 • רמב"ם סוף הל' שבת: וכל השומר את השבת כהלכתו כו' כפי כחו כבר מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם הבא . . אז תתענג . . והאכלתיך נחלת יעקב גו'-  פרטי לשונות הרמב"ם והשינויים  לגבי ל' הש"ס (שבת קיח, א-ב). "כל המענג את השבת כו'"
 • Likutei Sichos vol. 30 – Vayeitzei 2
 • ביאור שם "זבולון" - "בית זבול . . לא תהא עיקר דירתו (של יעקב) אלא עמי' (רש"י פרשתנו ל, כ)-בעבודת האדם: השייכות בין עבודת בעלי עסק (זבולון) ולימוד התורה (יעקב) בענין עשיית דירה לו ית'.
 • Likutei Sichos vol. 30 – Vayeitzei 1
 • פירש"י לז, יז ד"ה את בניו ואת נשיו-שקו"ט בגדר קדימת זכרים לנקבות ע"פ פשוטו של מקרא ויישוב הסתירות שמצינו בענין זה: ביאור הנהגת עשו שהקדים נקבות לזכרים ע"פ פנימיות הענינים, למעליותא (כפי שעשו הוא בשרשו .. "אמור בפרשה")
 • Likutei Sichos vol. 35 – Vayeitzei 1
 • פירש"י ר"פ "יציאת צדיק מן המקום עושה רושם כו' . . פנה הודה כו'": השינויים לגבי ל' הב"ר פס"ח, ו)  וכן השינוי בפירש"י רות א, ז פירוש ג' הענינים ד"הדרה" ו"זיוה" ו"הודה" לפי פשוטו
 • Likutei Sichos vol. 35 – Vayeitzei 2
 • ב' הסדרים בג' התפלות - שחרית מנחה מעריב או ערבית שחריתמנחה: שני הגדרים בעבודת התפלה ע"פ הלכה ובעבודה רוחנית ע"ד החסידות
 • Likutei Sichos vol. 35 – Vayeitzei 3
 • פירש"י עה"פ לא, י ד"ה וברודים, הטעם שלפי שיטת רש"י נתחדשה צורה זו ד"ברודים" בחלום יעקב, התאמת פרטי לשון רש"י בפירוש "ברודים" לענינו של של עולם הברודים" המבואר בספרי קבלה