Enjoying this page?

001 - BECHUKOSEI - LEVITICUS 26:3-5 - בחקתי כו:ג-ה - ראשון

[1]ג אִם־בְּחֻקֹּתַ֖י[1] תֵּלֵ֑כוּ וְאֶת־מִצְו͏ֹתַ֣י תִּשְׁמְר֔וּ וַֽעֲשִׂיתֶ֖ם אֹתָֽם׃

(ג) אם בחקתי תלכו - יכול זה קיום המצות?  כשהוא אומר "ואת מצוותי תשמרו", הרי קיום המצוות אמור. הא מה אני מקיים "אם בחקתי תלכו"?  שתהיו עמלים בתורה:

ואת מצוותי תשמרו - הוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים. כמו שנאמר (דברים ה, א) "ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם":

ד וְנָֽתַתִּ֥י גִשְׁמֵיכֶ֖ם בְּעִתָּ֑ם וְנָֽתְנָ֤ה הָאָ֨רֶץ֙ יְבוּלָ֔הּ וְעֵ֥ץ הַשָּׂדֶ֖ה יִתֵּ֥ן פִּרְיֽוֹ׃

(ד) בעתם - בשעה שאין דרך בני אדם לצאת, כגון בלילי שבתות ובלילי ימים טובים:

ועץ השדה - הן אילני סרק, ועתידין לעשות פירות:

[רש"י כו, טו]

 

ה וְהִשִּׂ֨יג לָכֶ֥ם דַּ֨יִשׁ֙ אֶת־בָּצִ֔יר וּבָצִ֖יר יַשִּׂ֣יג אֶת־זָ֑רַע וַֽאֲכַלְתֶּ֤ם לַחְמְכֶם֙ לָשֹׂ֔בַע וִֽישַׁבְתֶּ֥ם לָבֶ֖טַח בְּאַרְצְכֶֽם׃

(ה) והשיג לכם דיש את בציר - שיהא הדיש מרובה ואתם עסוקים בו עד הבציר, ובבציר תעסקו עד שעת הזרע:

ואכלתם לחמכם לשבע - אוכל קמעא והוא מתברך במעיו:

___________________________________

[1][מפסוק ג' "אם בחוקותי" עד פסוק מ"ו סוף הפרק, נקראים דברי הברית בכי תבא פרק כ"ח פסוק סט ]

  1. 1 שיחת ש"פ בהר־בחוקותי, מבה" ח סיון, ה'תשכ"ג [ולהעיר מחילוקי הדעות בנוגע למנינם המדוייק של החוקים20, אבל לכל הדעות מנינם הוא פחות מעשרה, והיינו, שאין בהם אפילו מספר עשרה שהוא מספר השלם] 20ראה יומא סז, ב ובר"ח שם. במדב"ר פי"ט, ה. פרש"י תולדות כו, ה. בשלח טו, כו. תו"כ ופרש"י אחרי יח, ד. שמונה פרקים להרמב"ם פ"ו. וראה גם חדא"ג מהרש"א ליומא שם.