Enjoying this page?

Zevachim, Page 007b

צורת הדף באתר היברובוקס

מקיבעא לא מכפרא, מקופיא מכפרא.

ואמר רבא: עולה ששחטה שלא לשמה, אסור לזרוק דמה שלא לשמה.

איבעית אימא קרא, איבעית אימא סברא.

איבעית אימא קרא: (דברים כג, כד) "מוצא שפתיך תשמור וגו'".

איבעית אימא סברא: משום דשני בה כו', כדריש פירקא.

ואמר רבא: עולה הבאה לאחר מיתה: שחטה בשינוי קודש - פסולה. בשינוי בעלים - כשרה. דאין בעלים לאחר מיתה.

ורב פנחס בריה דרב אמי אמר: יש בעלים לאחר מיתה.

אמר ליה רב אשי לרב פנחס בריה דרב אמי: דוקא קאמר מר יש בעלים לאחר מיתה, ובעי לאיתויי עולה אחריתי. או דלמא, דאי איכא כמה עשה, גביה מכפרא?

א"ל: דוקא קאמינא.

ואמר רבא: עולה, דורון היא.

היכי דמי?

אי דליכא תשובה? (משלי כא, כז) "זבח רשעים תועבה"?

ואי דאיכא תשובה? התניא: עבר על מצות עשה ושב לא זז משם עד שמוחלים לו?

אלא ש"מ, דורון הוא.

(חטא"ת ע"ל מ"י מכפ"ר עול"ה לאח"ר דורו"ן סימ"ן)

תניא נמי הכי: א"ר שמעון: חטאת למה באה?

למה באה? לכפר?!

אלא, למה באה לפני עולה?

לפרקליט שנכנס, [ריצה פרקליט, נכנס] דורון אחריו:

 

חוץ מן הפסח והחטאת כו':

פסח מנלן? דכתיב: (דברים טז, א) "שמור את חדש האביב ועשית פסח", שיהו כל עשיותיו לשם פסח.

אשכחן שינוי קודש, שינוי בעלים מנלן?

דכתיב: (שמות יב, כז) "ואמרתם זבח פסח הוא", שתהא זביחה לשם פסח. אם אינו ענין לשינוי קודש, תניהו ענין לשינוי בעלים.

אשכחן למצוה, לעכב מנלן?

אמר קרא: (דברים טז, ב) "וזבחת פסח לה' אלהיך וגו'".

מתקיף לה רב ספרא: האי, "וזבחת", להכי הוא דאתא, האי מיבעי ליה לכדרב נחמן?

דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: מנין למותר פסח שקרב שלמים? שנאמר: (דברים טז, ב) "וזבחת פסח לה' אלהיך צאן ובקר". והלא אין פסח בא אלא מן  הכבשים ומן העזים? מכאן למותר הפסח שיהא לדבר הבא מן הצאן ומן הבקר. ומאי ניהו? שלמים.

אלא אמר רב ספרא: "וזבחת פסח" לכדרב נחמן.

"שמור את חדש האביב" למצוה בשינוי קודש.

"ואמרתם זבח פסח", בשינוי בעלים למצוה.

"הוא", לעכב, בין הכא והכא.

ואשכחן זביחה, שאר עבודות מנלן?

הואיל וגלי - גלי.

רב אשי אמר: הואיל וגלי - גלי לא אמרינן.

אלא [עבודות] מנלן?

דכתיב: (ויקרא ז, לז) "זאת התורה לעולה ולמנחה וגו'".

ותניא: (ויקרא ז, לח) "ביום צותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם", זה בכור ומעשר ופסח.

הקישו הכתוב לשלמים. מה שלמים בין שינוי  קודש בין שינוי בעלים בעינן למצוה, אף כל בין שינוי קודש בין שינוי בעלים למצוה.

וכשלמים, מה שלמים בין זביחה בין שאר עבודות לא חלקת בהן למצוה, אף פסח לא תחלוק בו בין זביחה לשאר עבודות לעכב.

(משום שנאמר הוא בזביחה אינו אלא לעכב)

אלא "הוא" למה לי?

כדתניא: נאמר בפסח: "הוא" בשחיטה לעכב. אבל אשם לא נאמר בו: "הוא", אלא לאחר הקטרת אימורין. והוא עצמו שלא הוקטרו אימוריו כשר:

חטאת מנלן? דכתיב: (ויקרא ד, לג) "ושחט אותה" לחטאת. שתהא שחיטה לשם חטאת.

אשכחן שחיטה, קבלה מנלן?

דכתיב:

מקיבעא לא מכפרא - חטאת אעשה:

מקופיא מכפרא - הלכך על מי שמחוייב עולה כשרה כיון [דהפריש] עולה שייכי כולהו עשה שבידו אעולה ותו לא שייך חטאת גביה אבל מי שלא הפריש כלום ועבירות עשה בידו  שייך חטאת גביה דאילו הוה מתחייב חטאת מכפר עשה מקופיא הלכך חייל שמיה אחטאתו שנשחטה לשמו לפוסלה:

לאחר מיתה - שמת בעליה והקריבה היורש:

פסולה - לא עלתה וצריך היורש להביא אחרת:

יש בעלים - שהיורש הוא בעליה:

דוקא קאמר מר - אי פליגי אדרבא ובעי לאתויי אחריתי או דלמא דאי איכא כמה עשה גביה דיורש מכפרא אם לא שינה בה ומיהו היכא דשני לא בעי לאיתויי אחריתי דהא איהו לא  נדר מידי:

עולה דורון היא - אינה באה לכפר על עשה כפרה ממש אלא אחר שכפרה התשובה על העשה היא באה להקבלת פנים כאדם שסרח במלך וריצהו ע"י פרקליטין וכשבא להקביל  פניו מביא דורון בידו:

היכי דמי - כלומר היכי דמי שתהא באה לכפרה:

אי דליכא תשובה - אעבירות עשה שבידו:

זבח רשעים תועבה - פסוק הוא במשלי (כא):

למה באה לפני עולה - כל מקום שמביא חטאת ועולה חטאת קודם כדיליף לקמן בפרק כל התדיר (דף פט.):

פרקליט - מליץ טוב:

פסח מנלן - בין למצוה בין לעכב דקס"ד לא אתי לן כשאר זבחים משלמים דלא כתיב בההוא קרא דזאת התורה דאיתרבי כל הזבחים מיניה למצוה:

מותר הפסח - שאבד ונתכפר באחר ונמצא הראשון:

לדבר הבא מן הצאן ומן הבקר - היינו שלמים שהן באין מכל צאן ומכל בקר בין זכרים בין נקבות מה שאין כן בשאר זבחים שהוקבעו או בזכר או בנקבה עולה ואשם הוקבעו  בזכרים חטאת הוקבע בנקבות והוקבע בזכרים כגון שעיר נשיא אינו בא בנקבה:

למצוה בשינוי קודש - בכולהו עשיות ילפינן מיניה דהא כתיב ועשית:

הוא - משמע פסח הוא בהוייתו לשמו כשר שלא לשמו פסול:

דהכא והכא - בשינוי קודש ובשינוי בעלים דהוא משמע אתרוייהו כשהוא עשוי כמצותו משמע:

ואשכחן זביחה - בשינוי [קודש ובשינוי] בעלים:

ביום צוותו - סמוך לזאת התורה ודרשינן סמוכין ביום צוותו להקריב את קרבניהם לרבות קרבנות שלא הוזכרו במקרא בענין שלמעלה:

אף כל כו' - הלכך מצוה בפסח ילפינן משלמים דרבינן להו לעיל לשינוי קודש ולשינוי בעלים (ועשית פסח לעכב בכל עשיותיו בשינוי קדש ואמרתם זבח פסח לעכב בזביחה בשינוי  בעלים):

וכשלמים - כלומ' כיון דגלי קרא עכובא בזביחה ילפינן שאר עבודות לעכובא מהיקשא דמצוה כשלמים מה שלמים כו': הכי גרסי' אלא הוא למה לי לכדתניא [וכו'] אבל אשם לא נאמר  כו' ול"ג כל מקום שנאמר בזביחה אינו אלא לעכב דהך ברייתא לקמן היא בפירקין בדינא ר' אליעזר ורבי יהושע ול"ג ליה:

לכדתניא - כלומר לגלויי על הוא דגבי אשם דלא ילפינן פסול מיניה כדמהדר ליה רבי יהושע לר' אליעזר לקמן בפירקין (דף י:) שהיה דורש אשם הוא לשמו כשר שלא לשמו פסול  וקא מהדר ליה רבי יהושע פסח נאמר בו הוא בשחיטה לפיכך שלא לשמו פסול אבל אשם כו':