Enjoying this page?

Zevachim, Page 007a

צורת הדף באתר היברובוקס

לדברי ר' שמעון: אין נפדין תמימים. לדברי חכמים: נפדין תמימין?

ועוד, הא בעא מיניה ר' ירמיה מר' זירא: שעירי עצרת שקבל דמן בשני כוסות, ונזרק דמו של ראשון, שני למה הוא בא?

על טומאה שאורעה בין [זריקה של] זה לזה.

(נזרק דמו של שני למה הוא קריבין)

עד כאן לא מיבעיא ליה, אלא עשה דלאחר שחיטה, אבל עשה דלאחר הפרשה - לא קא מיבעיא ליה?

דלמא, אם תימצי לומר קאמר:

איתמר: תודה ששחטה לשם תודת חבירו: (כשרה) רבה אמר: כשרה. רב חסדא אמר: פסולה.

רבה אמר כשרה, תודה לשם תודה נשחטה.

רב חסדא אמר פסולה, לשום שלמים דידיה נשחטה בעינן.

אמר רבה: מנא אמינא לה?

דתניא: (ויקרא ז, טו) "ובשר זבח תודת שלמיו ביום הקריבו את זבחו וגו'". אבא חנין אמר משום ר' אליעזר: בא ללמד, תודה ששחטה לשם שלמים - כשרה. שלמים  שנשחטו לשם תודה - פסולים.

ומה הפרש בין זה לזה?

תודה קרויה שלמים, ואין שלמים קרויין תודה.

שלמים לשם תודה פסולה, הא תודה לשם תודה כשרה. מאי לאו, דחבריה?

לא, דידיה.

אבל דחבריה מאי פסולה?

אדתני: "שלמים לשם תודה פסולה", ליתני: "תודה לשם תודה", וכ"ש שלמים לשם תודה?

שלמים לשם תודה דידיה איצטריך ליה.

סלקא דעתך אמינא, מדתודה קרויה שלמים שלמים נמי קרויין תודה, וכי שחיט להו לשם תודה ליכשרו - קא משמע לן:

אמר רבא: חטאת ששחטה לשם חטאת - כשירה. לשם עולה - פסולה.

מאי טעמא: (ויקרא ד, לג) "ושחט אותה לחטאת", אמר רחמנא, והרי חטאת לשם חטאת נשחטה, לשם עולה פסולה.

ואמר רבא: חטאת ששחטה על מי שמחוייב חטאת - פסולה. על מי שמחוייב עולה - כשרה.

מאי טעמא? "וכפר עליו", עליו ולא על חבירו. חבירו דומיא דידיה, במחוייב כפרה כמותו.

ואמר רבא: חטאת ששחטה על מי שאינו מחוייב כלום - פסולה. שאין לך אדם בישראל שאינו מחוייב עשה.

ואמר רבא: חטאת מכפרת על חייבי עשה מק"ו. על חייבי כריתות מכפרת, על חייבי עשה לא כל שכן?!

למימרא דבת מינה היא?

והאמר רבא: חטאת ששחטה על מי שמחוייב חטאת - פסולה. על מי שמחוייב עולה - כשרה?

לדברי רבי שמעון אין נפדין תמימין - דהכי גמר לה רבי יוחנן מרביה דפליגי בה רבי שמעון ורבנן לרבי שמעון לית ליה לב ב"ד מתנה עליהן להכשירן לתמידי שנה הבאה [לומר] אם  הוצרכו הוצרכו ואם לאו יהא קדושים לדמיהן שיפדו אותן ממעות חולין בלא מום ויוציאם לחול ויפלו דמיהם למותר תרומה ואחר כך יחזרו ויקחו אותם מתרומה חדשה ויוכשרו לתמידין ולדברי חכמים נפדין תמימים דאית להו לב בית דין מתנה עליהן תנאי זה אלמא לית ליה לרבי שמעון לב בית דין מתנה עליהן (בהן) דאי אית ליה יוכשרו לתמידין ולא יקייצו אלא לית [ליה לב ב"ד מתנה] כך שמעתי בשבועות:

ועוד - אי נמי בעית למימר דקרא דחיק ומוקי אנפשיה כשהפרישן בזה אחר זה ובטומאה דערב יום טוב קאמר מי מצית למימר דכי קתני שאירעה בין זה לזה בהפרשה קאמר והא  בעא מיניה כו':

בשתי כוסות - נשחטין כאחד ואין שהות לאורועי טומאה בין שחיטתיהן ונזרק דמו של ראשון שני למה קרב לר' שמעון הרי אין טומאה בין זה לזה ואמר ליה לטומאה שאורעה בין  זריקתו של זה לזריקתו של זה:

ע"כ לא מיבעיא כו' - אפילו לרבי ירמיה לא מתמה אלא אי מכפר אעשה דלאחר שחיטתו אי לא מכלל דפשיטא ליה דבין זה לזה דקאמר רבי שמעון בטומאת י"ט קאמר בין שחיטתו  של זה לשחיטתו של זה:

דלמא אם תמצא לומר קאמר - דלמא תרוייהו קמיבעיא ליה והכי קמיבעיא ליה האי בין זה לזה דקאמר רבי שמעון קודם הפרשה קאי או לאחר הפרשה קאי ואם תימצי לומר אחר  הפרשה נמי קאי קודם שחיטה או אפילו לאחר שחיטה עד זריקה ואהדר ליה איהו אפילו עד זריקה ודלמא לא קיימא לן כר' זירא ולא איפשיטא בעיין:

תודה ששחטה לשם תודת חבירו - לא ששחטה ע"מ שיתכפר בה מי שאינו בעליה ואין זה שינוי בעלים אלא שינוי קודש שהיתה לראובן תודה ולשמעון תודה אחרת ושחט את  תודתו של זה לשם תודתו של זה [וה"ה] בשוחט חטאת חלב לשם חטאת דם:

כשרה - ועולה לבעלים דאפי' שינוי קדש אין כאן:

פסולה - לא עלתה לבעלים דשינוי קדש הוא:

לשם שלמים דידיה בעינן - דכתיב זבח תודת שלמיו והאי דאיפלוג בתודה משום דמינה מייתי רבה סייעתא למילתיה מדאבא חנן ומיהו ה"ה לשאר זבחים:

כשרה - עלתה לבעלים:

פסולין - לא עלו:

לא דידיה - ואע"פ שלא באו על הודייה אחת דארבעה צריכין להודות כדאמרינן בברכות (דף נד:) וכתיב בהו (תהלים קז) ויזבחו זבחי תודה ושחט תודה בשעת עלייתו מן הים לשם תודה שהפריש על יציאתו מבית האסורין:

חטאת ששחטה לשם חטאת - כגון חטאת חלב שנשחטה לשם חטאת דם:

כשרה - ועלתה לו:

פסולה - פסולה לגמרי כדתנן חוץ מן הפסח והחטאת:

על מי שמחוייב חטאת - בשינוי בעלים על מנת לזרוק דמה לשם חבירו המחוייב חטאת כמותו:

שאינו מחוייב עשה - שלא עבר עשה ובעשה שייך למימר חטאת כדמפרש ואזיל:

ואמר רבא חטאת מכפרת על חייבי עשה - הלכך מחוייב כפרה כמותו הוא:

למימרא - דעשה בת מינה דחטאת היא:

והאמר רבא כו' על מי שמחוייב עולה כשרה - אלמא לאו מיניה הוא דהא עבירות עשה בידו שהפריש עולה עליהן: